Pranåtå Cårå - ᭙

55. Tuladha Rerepen Kangge Nyarengi Kirab
Kasatriyan Sekar Sinom

1. Mijil kang pindha narendra
    Den garubyuk para cethi
    Mancorong ponang wadana
    Pindha Komajaya Ratih
    Rinengga - rengga peni
    Gawok ngungun kang handulu
    Sinung prabawa. maya
    Hangadhang mulya sejati
    Jroning driya asung pamuji Hyang Suksma

2. Pamujine mengku brata
    Meminta sihing Hyang Widhi
    Satindak lan tandukira
    Mugyantuk berkahing Gusti
    Uga muna lan muni
    Tinebihna salah dudu
    Tinuntun buditama
    Pantes tinulad pra janmi
    Pindha nata gya salin agem satriya

3. Hageman satriya tama
    Pindhane sang gunungsari
    Iku kang temanten priya
    Kang putri lir ragil kuning
    Prasetya trus nyawiji
    Mrih lestari runtut - atut
    Ngesthi mengkoni putra
    Tali tresna jaman mangkin
     Dwi kang putra wus cukup rengganing krama

4. Tindake sang sinatriya
    Kairing puji hastuti
    Wiraga mengku prabawa
    Mrabawani kang mriksani
    Hamemayu sesami
    Mahambeg satriya tuhu
    Yeku trah Pancasila
    Ngudi mulya lahir bàtin
    Tansah eling waspada bakti mring praja.

5. Widada manggih yuwana
    Sari kang pindha narpati
    Rineksa pra wredha mudha
    Sumunar lir dewa - dewi
    Kongsi kaki lan nini
    Paminta kapranan kalbu
    Amrih bisa sembada
    Ing akhir manggih swarga di
    Wiji mulya kinarya ngrengga nagara.

Panjenenganipun para rawuh saha para lenggah, sampun handungkap prapteng unggyan ingkang tinuju, sang subamanggala gya sung sasmita mring sri temanten nulya kalenggahaken wonten sasana adi, sang suba manggala sumawana para kadang wandawa bingar jroning wardaya karana wus bangkit hangentasi karya nulya wangsul mring papanira sowang - sowang nedya lerem salira kanthi suka pari suka sumangga, nun nuwun.


Kapethik saking : Tuladha Jangkep Kagem Para Panata Adicara
Rinakit dening : Soenarwan Hadi Poernomo, Latimin Winoto Adi

 kds penutup
wangsul-manginggil

Логофет Вадимсеребряные наборы посудырейтинг seo компаний

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

8202983
  Hari ini     :  Hari ini :493
  Kemarin     :  Kemarin :1208
  Minggu ini   :  Minggu ini :8372
  Bulan ini   :  Bulan ini :10864
Kunjungan Tertinggi
04-18-2020 : 6517
Online : 5

Kontak Admin.

email-kidemang