102 Kadurjanan
ONG ayu Wara Lestari mati kaprejaya. Beritane kaemot ing koran-koran lan majalah. Dhukun Khosin kang ngaku merjaya wis dirangket polisi. Keterangane polisi marang
 
Cêrita Cêkak -  

102 Kadurjanan

ONG ayu Wara Lestari mati kaprejaya. Beritane kaemot ing koran-koran lan majalah. Dhukun Khosin kang ngaku merjaya wis dirangket polisi. Keterangane polisi marang para wartawan, anane Khosin tegel tumindak mengkono jalaran peteng nalare.  Ngakune, bingung  duwe utang diuber-uber terus. Merga jengkel mung pijer disemayani, Wara Lestari ngancam arep lapur polisi. Khosin  semrepet diancam mengkono. Muntap, Wara Lestari terus dikepruk sirahe nganggo pipa wesi.
Wartawan dililani  motret Khosin lan barang bukti pipa wesi. Visume dhokter mratelakake, kejaba Wara Lestari tinemu ngandhut 3 wulan, sirahe benthet 10 sentimeter. Ngalami pendharahan otak engga tiwas sanalika.  
...............................................................................................
...............................................................................................
Ing wengi kedadeyane rajapati, Wara Lestari pancen menyang omahe Khosin. Sajak kaya wis kulina saba mrono, ketitik tekane tranyak-tranyak langsung menyang omah tengah. Teka- teka ngandhakake ati lan pikire kang lagi ribed.
"Kalih dinten kepengker, kula tampi tilpun malih, mBah. Saya ngajrih-ajrihi."
"Ngono ?"
"Kula kapurih ngatos-atos."
"Ya, aja samar. Mengko tak gawani piranti panulaking bebaya."
Wara Letari nggresah, nyawang jam tembok. Lakune pandom dawa disawang kaya mlayu rikat. Thak-thuking swara jangkahe pandom memper keteging jantunge kang nitir melang-melang.
"Kowe aja ngawur! Kowe aja waton
  bisa nulis. Dheweke ora nate kandha marang aku yen diancam wong. Dheweke sing malah ngancam aku arep dilapurake polisi. Saka kemropokku, terus takkepruk sirahe nganggo pipa wesi," swarane Khosin ditujokake aku.
(Aneh, batinku kaget mlenggong. Selawase ngarang crita wiwit taun 1971, lagi iki ana paraganing critaku sing nyebal metu saka kekeraning  imajinasiku. Bisa nguwuh nyaruwe  marang lakuning crita sing lagi tak garap ).

Wong ayu semok Wara Lestari, karyawati bank BNI umur 23 taun, digawani sarat sarengat rong werna. Siji kanggo gembolan samangsa metu saka omah. Sijine rupa gerusan menyan.
"Menyan iki perlu dibuwang ing ngarep lawange kana. Kareben lilih atine, kareben ora kebacut-bacut enggone sengit marang sliramu. Sing gampang mbuwang, aman, ora kuwatir konangan, mesthine ya masmu Kun maneh sing nindakake," welinge Khosin.
(Drijiku kang kesel ngetik tak cethuti. Nyruput kopi. Ngakep rokok. Njaba udan riwis-riws. Hawane atis, jam loro bengi. Angin semribit liwat jendhela mburiku  lungguh kang isih tak umbar menga ).
"Ora. Kuwi ora bener. Aku ya ora tau meling kaya ngono. Kuwi karangan mentah. Kuwi mung saka pangothak-athikmu wae," bantahe Khosin kang disel ing tahanan Polres.

(Panguwuhe Khosin ora tak reken. Yen tak paelu, salah-salah bisa nganggu konsentrasiku. Nanging merga Khosin ngempo-ngempo terus, atiku dadi anyel. Konsentrasiku wiwit bubrah. Adheme hawa kemrenyes  nyebuli  gegerku kang mlaha tanpa kaos klambi).

"Ana wong ngarang kok dirusuhi," grenengku karo nutup jendhela.

"Kowe sing ngrusuhi pikirku."

"Pelaku kok rewel. Dadi pelaku kuwi kudu meneng. Arepa digawe ngalor kebenthus, ngidul ketubruk, pelaku kudu manut."

"Ora bisa. Aku iki urip. Duwe angen-angen lan kekarepan. Kowe ora bisa sawenang-wenang. Aku emoh nek
  kok benthus-benthusake tanpa nalar sing genah. Critamu sing cengkah kuwi bisa gawe sengsaraku."
"Dadi kowe wis ngerti, yen ing akhire crita iki kowe bakal ngalami edan?"

"Apa?!" pitakone mawa irama kaget.

"Kowe arep tak gawe edan."

"Ah, emoh!"

"Kowe bakal edan turut ratan."

"Ah, aja ngono. Kowe aja gawe isinku."

"Kowe tak gawe edan jalaran kowe wis ora duwe isin. Saka foto-fotomu kang diemot ing koran-koran lan majalah, ketara yen kowe wis ora duwe isin. Raining fotomu katon bingar, malah gaya semu mesem, tandha yen isinmu wis entek."

"Kowe kleru. Anane raiku katon biasa wae, jalaran atiku wis
  sumeleh. Aku ngerti, laku jantraning urip iki ngundhuh wohing panggawe. Wis ukure wong utang kudu nyaur, wong nyilih wajib mbalekake. Mula yen aku mengkone dipatrapi ukum pati, aku ora bakal ngrerepa."
"Tenan, kowe bakal pasrah saumpama diukum pati?"

(Suwe Khosin  ora wangsulan. Sing keprungu cetha, swara  kemrasage udan kang saya deres. Gludhug gemleger ing kadohan. Swara kodhok thang-thung kemrumpyung. Rokok entek, kari uthis jejer-jejer ing asbag. Dak plih sing dawa. Sateruse bali ngetik, nutugake crita ).

Tanpa ngerti sangkane bilahi. Metu saka omahe dhukuh Khosin, Wara Lestari ambruk njerit ana kang ngepruk sirahe. 
Jerite dirungu wong nggawa senter aran Salam kang liwat sacedhake.
Nanging keterangane Salam marang polisi kurang ana tegese, awit ciri-cirine wong loro kang mlayu njrunthul ora diweruhi cetha. Mlayu ilang ing kebonane Khosin.
Keterangan bab enggone ngandhut lan asringe Wara Lestari nampa tilpun pangancam narik kawigatene polisi.
"Leresipun badhe dipun-guguraken, nanging nak Kuntadi malah duka," ujare ibune kang mbrambang pendul mripate, kakehan nangis.
"Kok lajeng duka. Nalaripun kadospundi?" pitakone Dansatserse, Letda Pol Asbun.
"Umpami panjenengan piyambak, palakrama sampun  sedasa taun langkung dereng kagungan putra, lajeng, umpaminipun, panjenengan kelampahan sesambetan kaliyan tiyang estri sanes ingkang saged nukulaken wiji. Pripun? Menapa panjenengan mboten lajeng eman?"
Letda Asbun manthuk-manthuk.
"Saged kemawon, garwa panjenengan lajeng kuwatos. Ajrih menawi panjenengan kelajeng ambruk ngeboti mrika."
"Nggih. Saged dipun gothak-gathukaken mekaten. Nanging polisi mboten kenging sembrana menawi mboten kiyat bukti hukumipun," wangsualane Asbun kang brengose nyrapang. Pucuke brengos njenthar mendhuwur.
"Awratipun dados tiyang estri. Ing batos mboten wonten kekajengan kepengin ngrebat. Nanging menawi tiyangipun jaler ngangseg kemawon, menapa dangu-dangu inggih kiyat?" grenenge ibune lirih, mripate kekembeng.
"Menapa keng putra, nate criyos dhateng Kuntadi menawi dipun ancam tiyang?"
"Sing penting aku lan kowe, Wuk, ngaten wangsulanipun.  Piyambakipun remen ngundang anak kula, Wuk. Nanging aku sing bingung, Mas. Piye swarane kanca-kanca sakantor yen ngerti aku kaya ngene? Aku  wedi yen dianggep nranyak. Yen aku dianggep luput gedhe, ya ta,  tak trimane. Aku lega lila panjenengan tinggal. Mas Kun kudu mesakake aku."
Khosin uga dijaluki keterangan polisi. Dhisike, pratela yen wis kaping telu Wara Lestari sambat diancam wong. Nanging keri-keri, Khosin ngaku sing ngepruk.
"Pancen ngono. Aku kepeksa jujur ngandhakake sing sabenere. Aku netepi piwulang becik yen blaka iku nyuda dosa" semaute Khosin nrambul gunem.

"Menenga, aja nyaut-nyaut. Kowe meksa tak gawe edan."

"Ckkk, kowe aja anggep-anggepan .Wong waras kok mbok edanake, kok wirang-wirangake."

"Mesthi wae ana jalarane. Kowe ing njero sel, sok wedi
  girap-girap ditekani rohe Wara Lestari. Mlilike kowe. Kowe diuman-uman, dielokake ora urus. Merga kowe kebacut jelah-jelih  sakarepmu dhewe, kowe banjur dielih menyang rumah sakit jiwa. Malah metu ninggalake rumah sakit, ngomyang turut  ndalan. Arepa kowe edan, nanging  sandhanganmu ora tak gawe pating sranthil. Akeh wong edan sing sandhang penganggone apik. Sadalan-dalan saben weruh kertas, terus kok tubruk karo ngguya ngguyu seneng. Panyawangmu, kertas-kertas iku katone dhuwit."
Khosin ora semaut.

"Prakara sing kudune kok gawe wadi, bareng pikiranmu owah, terus kokecer-ecer turut ratan. Wong-wong ora nganggep krungu bocoring wewadi gedhe, jalaran, wiwit
  Wara Lestari mati kaprejaya, wong-wong wis bisa nggagapi marang alang-ujuring kanyatan kang dumadi."
Khosin panggah ora semaut.

(Aku kuwatir, aja-aja Khosin wis nyingkrih, risi  emoh ngrungokake gunemku. Mula banjur tak bengoki, apa dheweke isih bisa ngrungokake rembug-rembugku? )
"Ya, kareben atimu lega. Bakal tak rungokake nganti tutug," wangsulane Khosin, dhukun umur 48 taun.
   
"Sateruse kowe ketemu wong loro sing benere kowe durung tau wanuh. Weruh wae durung."

"Sapa wong kuwi?"

"Tukang kepruk. Ya wong iku kang nate ngepruk sirahe Wara Lestari," wangsulanku.
"Wong loro iku kaget banget kok elokake nate ngepruk Wara Lestari. Wong iku kok antem watu kena pilingane. Kowe terus ketemu Kuntadi mudhun saka sedhan karo sisihane. Sedhan mantune Bupati iku terus kok antem watu. Kacane pecah. Kertas-kertas kang muwel ing esakmu, kok uwel-uwel, terus kok antemake raine wong wadon
  sisihane Kuntadi, anak Bupati."
"Kok le
  kepenak. Pras-pres," paidone Khosin.
"Critane wong edan kok. Wong edan iku rak bisa nywara sauni-unine. Ora wedi sapa-sapa. Ngantemi wong, mateni wong, penak wae. Wong edan rak bebas hukum. Mung wae, merga ngganggu keselamatan umum, kowe terus dirangket polisi. Disel ing rumah sakit jiwa, dijaga polisi. Kareben ora ana wong sing mara ngrubung butuh ngrungokake enggonmu ngompyang."

"Terus, yen critamu kuwi dimuat, kowe oleh honor pira?"

Aku mung ngguyu.

"Pira? Satus ewu?"

Aku isih ngguyu.

"Maksudku ngene.
  Critamu kuwi tak tuku tikel ping limane honor yen dimuat ing majalah. Pikiren, elinga tekan mesin tulismu kang wis tuwa. Piye?"
"Kowe rak isih disel
  polisi. Sedhela maneh diadili perkara mateni wong merga diuber-uber tagihan. Lha kok  kowe saiki kendel, wani nuku larang critaku?"
Khosin ora wangsulan.[*]

( Kepacak majalah Jaya Baya, No. 4 , tanggal 19 Juni 1990 )


Catatan  ( 1 ) :

kadurjanan dari kata durjana yang artinya orang jahat ;  pelaku tindak kriminal.
kaprejaya                                = dipateni  (dibunuh)
rajapati                                   = pembunuhan
paraga  (paraganing crita)          =  pelaku  (pelaku cerita )
kekeraning imajinasi                 =  ruang imajinasi
ayu semok                               =  cantik berpantat bulat-indah
sarat-sarengat                           =  ramuan  atau sesuatu yang  mistis
gerusan menyan                       =  kemenyan lembut  (setelah ditumbuk dari bentuk bongkahan)
ambruk ngeboti                        =  bersanding  lebih mencintai
nranyak                                   =  kurang ajar, terlalu berani, tidak menghormati.
nggagapi                                  =  nggrayangi  (meraba-raba  ;  menerka )

Cerita tersebut, termasuik dari 10  crita-cekak (cerita pendek)  yang terkumpul pada buku
Kreteg  Emas Jurang Gupit yang diterbitkan oleh Yayasan Pinang  Sirih dan Dewan Kesenian Jawa Timur, tahun  2001. Kesepuluh cerita pendek Djajus Pete yang terkumpul di  buku tersebut, yakni  : 1) Bedhug 2) Dasamuka 3) Kadurjanan 4) Kakus 5) Kreteg Emas Jurang Gupit 6) Pasar Rakyat 7) Petruk 8) Rajapati 9) Setan-Setan 10) Tikus lan Kucinge Penyair. 
Buku kumpulan cerita pendek tersebut  mendapat Hadiah sastra dari Yayasan Rancage, Jakarta, yang diketuai  oleh  Ayib Rosidi, tahun 2002.
Buku tersebut, diulas oleh Anam Rahus (Suharmana K ), dosen IKIP Surabaya di internet di bawah judul : Unsur Surealis dalam buku Kreteg  Emas Jurang Gupit, karya Djajus Pete. 
Disebutkan dengan kalimat : ....Unsur surealis dalam Kreteg  Emas Jurang Gupit  juga tampak pada cerpen ketiga, berjudul , Kadurjanan '. 
Dalam cerpen ini, disamping terdapat tokoh protagonis, juga melibatkan pengarang, sebagai pelaku cerita, sebagai pengarang.
Diceritakan , tokoh protagonis protes kepada pengarang cerita yang disebut menyimpang.
Gaya  penceritaan semacam itu di dalam sastra Jawa memang belum pernah dijumpai sebelumnya. Seorang pelaku protes kepada pengarang, memang sesuatu yang non rasional. Peristiwa itu di luar realita atau kenyataan.
(Baca selengkapnya di : sastrabojonegoro. blogspot.com yang mengambil tulisan tersebut dari internet.)

Catatan ( 2 )  :

Saya sebagai pengarang sastra Jawa, awalnya sama seperti para pengarang pada umumnya, yakni : menekuni sastra realis yang menceritakan dunia kenyataan seperti yang tampak. Dalam perjalanan mengarang setelah 15 tahun menulis realis, imajinasi saya yang melesat-lesat terasa gerah di sastra realis yang sempit, karena hidup ini tidak hanya berisi seperti yang tampak.
Hidup penuh kelebat misteri di dalam batin yang sulit dijelaskan adanya. Kenyataan batin yang tak tampak ini tidak akan mungkin tergarap di sastra realis. Jadilah kemudian saya juga menjelajah sastra simbolis, melukiskan melalui lambang-lambang, yang di balik lambang, menyiratkan makna.
Juga kujelajahi sastra surealis yang rumit lebih ke dalam, penemuan artistik yang terhubung ke alam pikiran bawah sadar.
Di sastra simbolis, surealis , imajinasi saya lebih leluasa bergerak , menembus ke mana pun, tanpa batas. Mungkin suatu saat, saya tertarik menulis cerita tentang mimpi ketemu arwah Nabi, entah Nabi siapa, berbincang serius tentang dunia.
Sastra realis jelas tidak akan sanggup menulis cerita seperti itu, akan dibantah orang-orang realis, bahwa itu sangat tidak mungkin, karena arwah tidak tampak, apalagi arwah Nabi, bohong belaka.
Pengagum sastra surealis yang bisa menerima, yang tidak mempersoalkan tentang pertemuan dengan arwah, atau yang aneh-aneh lainnya, kecuali makna apa, bobot nilai apa yang diangkat pengarang.
Nilai moral, filsafat atau relegi yang menjadi kandungan isi cerita. Menarikkah pengarang menceritakannya dengan kreatif  dari kepekaaan  imajinasinya?
Pandai bercerita dan imajinasi, dua unsur penting dalam cabang seni.
Kekuatan  imaji adalah juga  kekuatan menggali ide-ide orisinal.
Ide-ide murni yang bukan dari meniru karena tiruan bukanlah seni. 
Sastra sebagai seni, menuntut orosinalitas dan sastra yang baik, sanggup menyelami kedalaman batin manusia yang rumit dan pelik.
Sastra, realis, simbolis maupun surealis, menggarap kehidupan yang sama, yaitu dunia cerita manusia yang tak pernah selesai menghadapi beragam persoalan sepanjang hidupnya.
Bahkan juga setelah mati, masih menghadapi persoalan di dunia lain. Imanjinasi pengarang kreatif, melesat pula  ke sana.*

(Bojonegoro, 21 Oktober 2010).-


Kapethik saking :
Cerkak Djajus Pete
Sumber : http://djajuspete.blogspot.com/2010/10/cerkak-kadurjanan.html

 kds penutup
wangsul-manginggil

broker mfx офис сковорода гриль икеа отзывыотзывы

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

7372129
  Hari ini     :  Hari ini :432
  Kemarin     :  Kemarin :881
  Minggu ini   :  Minggu ini :289
  Bulan ini   :  Bulan ini :21071
Kunjungan Tertinggi
08-21-2016 : 1963
Online : 24

Kontak Admin.

email-kidemang