24. Arane Anak Kewan

01.
02.
03.
Anak :
ampal
angrang
asu
Jênêngé :
: êmbug
: kroto
: kirik
Sari Basa Jawa - 

 

24. Arane Anak Kewan


  Anak : Jênêngé :

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93

ampal
angrang
asu
ayam (pitik)
babi
bandêng
banthèng
banyak
båyå
bèbèk
bêthík
blanak
brati
budhêng
bulús
cacíng
cêcak
cè1èng
coro
dårå
dhorang
êmprít
gagak
gajah
gangsír
garangan
garèngpúng
gêmak
glathík
gundhík
iwak
jangkrík
jaran
kadhal
kakap
kålåjengkíng
kancíl
kêbo
kêcapung
kêmånggå
kêpík
kidang
kimar
kinjêng
kinjêng dóm kintêl
kêthèk
kódhók
kombang
konang
krêmi
kucíng
kul/kéyóng
kupu
kura
kutúk
kwangwúng
lalêr
lamúk
låwå
lélé
lêmút
lintah
lisang
lodan
lutúng
luwak
luwíng
macan
manúk
mênjangan
ménthók
mêrak
nyambik

plêtíng
sapi
sêmbilang
singå
tambrå
tawón
têkèk
tikús
tóngkól
tumå
ulå
urang
wadêr
wagal
walang
warak
wêdhús
wêlút
yuyu

: êmbug
: kroto
: kirik
: kuthúk
: gemblúk
: nênêr
: warèng
: blêngur
: rété
: mêri
: mêntèr
: sêndha
: tongki
: kowé
: kêtul
: lur
: sawiyah
: gênjík
: mêndhèt
: piyík
: tampèr
: indhíl
: êngkak
: blêdug
: clondho
: rasé
: drungkúk
: drigúl
: cêcrèkan
: larón/rayap
: béyóng
: gêndholo
: bêlo
: tobíl
: caplèk
: kêtupå
: kênthi
: gudèl
: jênthít
: cêriwi
: mrèki
: komprèng
: kèdah
: sènggutru
: undúr-undúr
: munyúk/kenyúng
: prêcil
: êngkúk
: êndrak
: racêk
: cêmèng
: krikík
: ulêr
: laós
: kotèsan/koncèlan
: gêndhót
: sèt/singgat
: jênthík
: kamprèt
: jabrisan
: ugêt-ugêt
: pacêt
: bêlês
: jêngkélong
: kênyúng
: kuwúk
: gónggó
: gógór
: piyík
: komprèng
: minthi
: uncúng
: slirå
: gényóng
: jaringan
: pedhèt
: lêngêr
: dibal
: bókól
: gånå
: cêlolo
: cindhíl
: cêngkík
: kór
: kisi/ucêt
: grago
: sriwêt
: jêndhíl
: dhógól
: plêncíng
: cêmpé
: udhèt
: bèyès


 kds penutup
wangsul-manginggil

Вадим Логофет жена

как сделать стрелку

харьков никас официальный сайт

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

7763815
  Hari ini     :  Hari ini :316
  Kemarin     :  Kemarin :932
  Minggu ini   :  Minggu ini :3045
  Bulan ini   :  Bulan ini :14403
Kunjungan Tertinggi
08-22-2016 : 1963
Online : 22

Kontak Admin.

email-kidemang