16. Punapa Dhemam Panggung Punika?

athah para piyantun ingkang saged ngendikakaken bab istilah dhemam panggung, nanging mboten mangertos maknanipun, punapa ta dhemam panggung punika?
Demam panggung sakleresipun inggih punika gangguan /

 
Pranåtå Cårå - ᭙

16. Punapa Dhemam Panggung Punika?

athah para piyantun ingkang saged ngendikakaken bab istilah dhemam panggung, nanging mboten mangertos maknanipun, punapa ta dhemam panggung punika?
Demam panggung sakleresipun inggih punika gangguan / pepalang ingkang saged murungaken kita wonten ing salebeting medhar pangandikan wonten ing sangajenging para rawuh / hadirin.
Manawi nalika kita amiwiti / ambuka medhar pangandikan sampun kenging dhemam panggung, mila mesthi kita boten badhe kasil, anggen kita medhar pangandikan, demam panggung inggih punika satunggaling kawontenan nalika kita jumeneng wonten ing satunggaling mimbar / sangajenging para piyantun kathah, dumadakan jantung punika raosipun dheg - dhegan / gemeter, gumrobyos riwe ngantos dleweran, rumaos wedi lan isin campur dados satunggal lan suku miwah asta kraos gemeter, panyawawanging netra datan kangge nyawang dhumateng para rawuh.
Kita jumeneng wonten sangajenging piyantun kathah kados dene reca ingkang mboten anggadhahi nyawa, punika ingkang kasebat dhemam panggung, padatan kangge piyantun ingkang taksih wonten ing tataran gegladhen / tanggap wacana asring kaserang dhemam panggung, nanging menawi sampun kulina lan atul, ugi asring ngendikan wonten sangajenging piyantun kathah, mila pangraos demam panggung badhe sirna kanthi mboten kanyana - nyana.
Piyantun ingkang asring kenging dhemam panggung punika amargi saking pinten - pinten bab:
a. Kirangipun pengalaman wonten salebeting medhar pangandikan utawi
    kirangipun gladhen maraga wonten sangajenging para rawuh.
b. Kirangipun siyaga wonten salebeting ngaturaken isining wedharan
    pangandikan.
c. Kiranging pasrawungan kaliyan piyantun kathah.
d. Kirang anggadhahi pawitan / kesagetan bab kawruh basa lan tembung  
    - tembung, kirangipun pangertosan bab istilah basa, lan sanes -
    sanesipun.
    Piyantun ingkang kirang pengalaman wonten salebeting medhar 
    pangandikan mila tartamtu badhe kaserang dhemam panggung.
    Piyambakipun babar pisan boten saged pangandikan.
    Punapa ingkang saderengipun sampun kasamektakaken nanging malah
    ical boten kengetan babar pisan.
    Tundhonipun kanthi sasaged - saged ngucapakan tembung - tembung
    ingkang boten aturan lan namung mubeng - mubeng kemawon,
    semanten ugi manawi piyantun ingkang kirang tata badhe medhar
    pangandikan, sanadyan panjenenganipun nggadhahi pengalaman
    nanging manawi boten siyaga, mila punapa ingkang badhe kaaturaken
    dados semrawut lan tanpa arah.
Menawi kita sampun mangertosi bab pepalangipun medhar pangandikan wonten wujuding dhemam panggung, mila salajengipun kita kedah mangertosi ugi kados pundi cara ngawekani lan ngicalaken dhemam panggung kasebat.
a. Sampun ngantos kekathahen ngebahaken badan (wiraga) ingkang
    sanget - sanget. Nanging ugi sampun ngantos matesi obahing badan lan
    prayogi kabudidaya murih boten katingal kaken, biasa-biasa kemawon.
b. Kita kedah sampun ngantos nggatosaken dhumateng para rawuh lan
    semanten ugi mangesthi penggalih sawetahipun dhumateng
    pribadinipun piyambak, nanging gumolonging penggalihan kita
    dhumateng wedharing pangandikan ingkang badhe kaaturaken.
c. Menawi angginakaken mimbar, mila prayoginipun anyepeng mimbar
    sakadaripun utawi menawi nyepeng mikropon mila asta kiwa
    anyepeng kabel mikropon, kangge ngirangi raos dhemam panggung.
d. Kajagia sampun ngantos ototing jangga katingal kenceng (nggekeng),
    nanging kabudidayaa kangge sikap ingkang mirunggan, ngendhihaken
    urating jangga kita kanthi mardikaning manah.
e. Para rawuh sampun ngantos kaanggep pinangka mengsah ingkang
    siyaga naliti kesalahan pangandikan ingkang kita aturaken, nanging
    kaanggepa pinangka satunggaling kanca ingkang sae lan yakin
    dhumateng diri pribadinipun piyambak bilih kita langkung lebda
     katandhingaken piyambakipun.
Sasampunipun kita mangertosi kados pundi ngicali dhemam panggung mila prayoginipun menawi kita ugi anggadhahi pangertosan kados pundi nanggulangi supados mboten kaserang demam panggung, kados - kados rumaos siap, lan mboten badhe nggretholi, nanging sasampunipun jumeneng wonten ing sangajenging piyantun kathah dumadakan kaserang dhemam panggung.
Bab ingkang kados mekaten punika mboten ateges dhemam panggung ugi badhe anyerang kita ugi, supados mboten kedadosan bab - bab ingkang mboten kita kajengaken mila prayoginipun dipun tanggulangi, caranipun nanggulangi / ngicali:
1. Kasamektakna langkung rumiyin urut - urutaning pangandikan ingkang
    badhe kita aturaken dhumateng para rawuh, utawi kanggenipun tataran
    ingkang nembe gladhen prayogi gegladhen langkung rumiyin ingkang
    sae.
2. Kapiliha materi ingkang jumbuh kaliyan adicara, langkung prayogi
    menawi panjenengan samektakaken kanthi mateng, kagladhi kanthi
    tumemen, kapadosna pangandikan ingkang saged nengsemaken
    dhumateng para rawuh.


Kapethik saking : Tuladha Panatacara Lan Tanggap Wacana Basa Jawi,
Karakit dening : Purwadi

 kds penutup
wangsul-manginggil

игры бесплатно вулканмакияж macлобановский харьков

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

7338909
  Hari ini     :  Hari ini :994
  Kemarin     :  Kemarin :1150
  Minggu ini   :  Minggu ini :1953
  Bulan ini   :  Bulan ini :24354
Kunjungan Tertinggi
08-21-2016 : 1963
Online : 56

Kontak Admin.

email-kidemang