22. Tuladha Atur Pasrah Lamaran Saking Duta Saraya Pinangka Sullh Salira saking calon Kadang Besan

ssalamu ‘alaikum Wr. Wb.
Panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh, para pini sepuh ingkang pantes pinundhi, panjenenganipun puma karya labet praja, para santana warga saking Bp

 
Pranåtå Cårå - ᭙

22. Tuladha Atur Pasrah Lamaran Saking Duta Saraya
Pinangka Sullh Salira saking calon Kadang Besan

ssalamu ‘alaikum Wr. Wb.
Panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh, para pini sepuh ingkang pantes pinundhi, panjenenganipun puma karya labet praja, para santana warga saking Bp ___________ sekalihan garwa (ingkang mengku gati) ingkang pantes kinurmatan para kadang wredha mudha ingkang bagya mulya.
Amit pasang paliman tabik, ila - ila dina sinabetna ing ila duni tinebihnaa tulak sarik dhumawahing tawang towang, mugi linepata saking siku dhendhaning Gusti Allah ingkang Maha Kawasa, kalilanana kula matur kanthi ngadeg wonten ngarsa panjenengan sadaya saperlu nggempil kamardikan panjenengan ingkang katemben wawan pangandikan, karana ing kalenggahan punika kula piniji ngembani wuwus dados duta saraya miwah cundhaka sulih saliranipun Bp ___________ sekalihan.
Tinarbuka keparenga langkung rumiyin kula ngaturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah ingkang Maha Agung, awit saking barokah saha rohmatipun ingkang tansah kapaningaken dhumateng panjenengan sadaya dalasan kula, saengga maksih pinarengaken kempal manunggal kanthi karaharjan tebih ing sambekala.
Sinawung raos suka ing ngajeng, keparenga kula ngaturaken wosing gati menggah pisowan kula sakadang.
Nun inggih maligi katur wonten ngarsanipun Bp ___________ sekalihan garwa (ingkang mengku gati) kula pinangka sulih saliranipun
Bp ___________ sekalihan ngaturaken salam taklim mugi katur wonten ngarsa panjenengan sumrambah para kulawarga samudayanipun. Wondene wigatosing gati pisowan kula sakadanga saperlu ngaturaken wudharing gantha babaring sedya.
Nun inggih ing nguni Bp ___________ sekalihan garwa sami - sami hanggadhahi pirembagan ingkang ing antawisipun Bp ___________ sekalihan hanggadhahi Putra jalu kekasih pun Bg. ___________ wondene Bp ___________ sekalihan garwa (mengku gati) hanggadhahi kenya taruni sesilih Rr ___________ gumolonging pirembagan nedya hangraketaken balung apisah daging arenggang bebasan ngebun-ebun enjang anjejawah sonten ndhodhok latar dhodhog lawang sumedya nginang jambe suruhe, kanthi atur mekaten karana sampun jumbuh anggenipun pepetangan, saha sampun manunggal cipta, rasa miwah karsa, agenging manah ingkang tanpa pepindhan Bp ___________ sekalihan anggenya sampun katampi panglamaripun pramila ing kalenggahan punika Bp ___________ sekalihan ngaturaken sarana miwah upakarti pinangla jangkeping tatacara salaki rabi.
Nun inggih perlu kula aturaken mriki ingkang badhe kaaturaken wonten ngarsanipun Bp ___________ sekalihan garwa.
Sanggan saha majemuk ingkang sampun wonten wujudipun kanthi pangajabing sedya dadosa sarana sahipun sesanggeman miwah raketing kekadangan temah mboten saget pisah salami - laminipun.
Kasoking katresnanipun Bp ___________ sekalihan dhumateng
Bp ___________ sekalihan garwa ing mriki badhe ngaturaken malih ageman ingkang awujud ___________ ing pangajab pinangka agemanipun badhe / calon penganten putri.
mBoten kekilapan Bp ___________ sekalihan ngaturaken redana wujuding arta kenginga damel ngentheng - enthengi anggenipun
Bp ___________ sekalihan garwa (mengku gati) netepi darmaning sepuh miwaha siwi mahargya suta.
Amung panyuwunipun Bp ___________ sekalihan, mugi keparenga calon penganten kadhaupna saha kapanggihna miturut satataning agami miwah adat ingkang sampun lumampah ing tlatah kampung mriki. Hambok bilih Bp ___________ sekalihan anggenipun ngaturaken sarana wonten kekiranganipun labet budi dayaning manungsa kirang sampurna, mila awit saking punika Bp ___________ sekalihan garwa (mengku gati) mugi hangandhapna samodra pangaksama ingkang agung.
Pepuntoning atur kula minangka ulih salira saking Bp ___________ sekalihan menawi wonten gonyak - ganyuking wicara kiranging suba sita ingkang singlar ing reh tata krama miwah kasusilan, mugi diagung pangaksama panjenengan sadaya.
Ing wasana Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb.


Kapethik saking : Tuladha Jangkep Kagem Para Panata Adicara
Rinakit dening : Soenarwan Hadi Poernomo, Latimin Winoto Adi

 kds penutup
wangsul-manginggil

mfx brokerпрофессиональные кисточки для макияжаотзывы

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

7338907
  Hari ini     :  Hari ini :992
  Kemarin     :  Kemarin :1150
  Minggu ini   :  Minggu ini :1951
  Bulan ini   :  Bulan ini :24352
Kunjungan Tertinggi
08-21-2016 : 1963
Online : 49

Kontak Admin.

email-kidemang