08 Suluk Padhalangan 06
Tatklan npa Ka tan tulus ankra ri iwara Jhmawsuta, ngk munggah sira klih íng ratha têkêr tumihangakên ikang arottama, tan wyarthn magawé pupug ni guna sang i lêsu mari ktarojwala, têkwan puh lumihat ri sang wara ikadhi karaa ni gupé nirlaga. Sêkar íng nginggíl punikå  
Suluk Pedhalangan - 

 Sulúk Padhalangan 06

 
 ᭤  ᩑ
ᩋ

᭦
Tatklan npa Ka tan tulus ankra ri iwara Jhmawsuta, ngk munggah sira klih íng ratha têkêr tumihangakên ikang arottama, tan wyarthn magawé pupug ni guna sang i lêsu mari ktarojwala, têkwan puh lumihat ri sang wara ikadhi karaa ni gupé nirlaga. Sêkar íng nginggíl punikå nyariyókên sapéranganíng kawóntênan íng madyaníng Bharatayudda dintén íngkang kapíng X (sêdåså).
Íng dintên punikå Mahasénapati Bhismå (Déwåbråtå) liwúng pangamukipún, ngantós wadyåbålå Pandhåwå kaꧢah íngkang pêjah. Íng mångkå Arjunå, sanajan sampún dipún dhawuhi déníng Prabu Krêsnå supadós tumuntên mrajåyå Mahasénapati punikå, dèrèng karså nglêpasakên sanjåtå pamungkas. Íng sêmu Arjunå bótên / dèrèng mêntålå mrajåyå Rêsi Bhismå. Awít sakíng punikå, Prabu Krêsnå íngkang sampún prasêtyå bótên badhé tumút nyalirani pêrang lan bótên badhé ngrênggêp sanjåtå, sakíng muntabíng panggalihipún ngantós kêsupèn dhatêng prasêtyanipún, jlêg têdhak sakíng kréta musthi sanjåtå Cåkrå nêdyå mrajåyå Mahasénåpati Bhismå. Nangíng lajêng dipún tututi Arjunå, dipún pênggak tuwín dipún èngêtakên sampún ngantós kêlajêng nêrak prasêtyanipún.

Wóntên íng pagêlaran ringgít púrwå sêkar punikå limrahipún dipún ênggé Sêndhón Sastrådalan.

Têgêsipún têmbúng têmbúngipún :

1. Tatkla = nalikå.
2. Nrêpa (nrêpati) = Ratu. Nrêpå Krêsnå = Prabu Krêsnå.
3. Tulus = saèstu, siyós. Tan tulus = bótên saèstu, bótên siyós, sandé
    (wurúng).
4. Anakra = namakakên sanjåtå cåkrå, nyåkrå.
5. Rêsiwara = Rêsi linangkúng, Rêsi pinunjúl, Rêsi Agúng.
6. Jhnaw = bêngawan Gangga, ugi atêgês Dèwi Gangga.
7. Jhnawsuta = Putranipún Dèwi Jahnawi, putranipún Dèwi Gangga,
    inggíh punikå Sang Déwåbråtå utawi Rêsi Bhismå.
8. Ngk= Íng ngrikå, lajêng (Indonesia : disana, lalu, maka).
9. Têkêr = salajêngipn, sasampunipún makatên, lajêng, énggal ênggal.
10. Munggh sira klih íng ratha = minggah panjênênganipún kêkalíh íng
      krétå.
11. Tumihangakên = ngincêngakên (Indonesia : membidikkan).
12. arottama = ara (jêmparíng) + uttama (linangkúng, pinunjúl, saé) =
      jêmparíng linangkúng.
13. Wyarth = tanpå gunå (Indonesia : sia sia, tidak ada hasilnya).
14. Tan wyarthn = bótên tanpå ginå (Indonesia : tidak sia sia), maksúdipún :
      íngkang sinêdyå bótên mlèsèd, bótên lêpat, sagêd kéngíng.
15. Pupug = salugunipún atêgês : papak, kêthúl.
16. Magawé pupug = njalari papak (kêthúl) murúgakên sudå (sirnå).
17. Magawé pupug ni gua Sang Rêi = murúgakên sudaníng
      kalangkunganipún Sang Rêsi.
18. Mari = mantún, kèndêl (Indonesia : berhenti).
19. Ktarojwala = katårå (katingal) + ujwala (sórót, sunar, cahyå) = katingal
      sumórót, katingal makantar kantar).
20. Mari ktarojwala = bótên katingal makantar kantar malíh.
21. Lêsu = lungkrah (jalaran sakíng kêsêlipún), tanpå dåyå.
22. Têkwan = mandar, lan malíh, punåpå malíh, punåpå déné.
23. Puh = sírnå kêkiyatanipún, pêpês manahipún.
24. Lumihat ri sang wara ikandhi = ndulu (sumêrêp) ꧤatêng sang linangkúng
      ikandhi (Íng padhalangan : Srikandhi).
25. Gupé (gupay) = kêsêl, ringkíh, lêmês, lungkrah, kêndho.
26. Karaa ni gupé nirlaga (nira + alaga) = njalari kêndho tandangíng
      pêrangipún.

Suraósipún :

Nalikå Prabu Krêsnå sandé (bótên siyós) namakakên sanjåtå crå ꧤatêng Rêsi Agúng putranipún Dèwi Jahnawi (inggíh punikå Rêsi Bhismå utawi Déwåbråtå), panjênnganipún kêkalíh (inggíh punikå Prabu Krêsnå kaliyan Arjunå) lajêng minggah krétå (krétå pêrang), tumuntên (Arjunå) ngincêngakên jêmparíngipún pinunjúl. Bótên lêpat (panjêmparíngipún Arjunå), njalari sudaníng kalangkunganipún Sang Rêsi (Bhismå), (satêmah) saliranipún lajêng lungkrah bótên katingal makantar kantar malíh (sêmangatipún), mandar (lajêng) sirnå kêkiyatanipún (sarêng) prikså Sang Wara Srikanꧤi, mahanani kêndho tandangíng pêrangipún.

Sumber : Pustaka Wayang

 kds penutup
wangsul-manginggil

игровые автоматы book of ra играть бесплатнокупить сковороду в спбооо полигон одесса

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

7338907
  Hari ini     :  Hari ini :992
  Kemarin     :  Kemarin :1150
  Minggu ini   :  Minggu ini :1951
  Bulan ini   :  Bulan ini :24352
Kunjungan Tertinggi
08-21-2016 : 1963
Online : 49

Kontak Admin.

email-kidemang