Bharatayuddha -  

 

3. BÍSMÅ PÊJAH DÉNÍNG SRIKANDHI.

Sabibaríng pakurmatan pambêsminíng layónipún putrå íng Wiråtå têtigå, Prabu Maswapati kalíh pårå ratu íngkang anjênêngi wau sami kundúr dhatêng pasanggrahan; apirêmbagan kaliyan Prabu Krêsnå, mênggah íngkang badhé kakarsakakên dadós sénåpati lintunipún íngkang sampún pêjah. Wóndéníng íngkang kapilíh dhatêng Prabu Krêsna : Drusajumênå, punikå dadóså lintuning sénåpati, sartå asalinå gêlar Garuda nglayang. Pårå ratu, pårå adipati sartå pårå mantri sapangandhap sami angguyubi karsanipún Prabu Krêsnå. Anuntên radén Drusajumêna dipún pujå sartå dipún kutugi.
Sasampuné ngangkat sénapati, bótên antawís dangu byar. Lajêng angungêlakên têngårå. Sakathahíng prajuritipún Pandåwå sami dandós, bidhal dhatêng íng Têgal Kuru. Makatên malíh bålå Koråwå, bidhal dhatêng Têgal Kuru. Anuntên Pandhåwå masang gêlar Garudhå nglayang. Íngkang minångkå cucukipún radén Dananjåyå; íngkang minångkå sirah Prabu Drupådå. Prabu Krêsna nunggíl saråtå kaliyan radèn Dananjåyå Sénapati Drustajumêna wóntên panjawat. Íngkang kaprênahakên wóntên íng panjawat kiwa radèn Wrêkodårå. Radén Sêtyaki minångkå buntut. Íngkang wóntên íng gitók pårå ratu, angubêngi rumêkså Prabu Yudístirå.

***
 raden-setyakiKoråwå sumêrêp bilíh Pandåwå salín gêlar Garuda nglayang, lajêng dipún tiru. Íngkang minångkå cucúk ratu Mandaråkå. Aryå Sêngkuni minångkå sirah. Sénåpati Bismå wóntên íng panjawat kiwå. Drunå angênggèni panjawat têngên.
Drusåsånå minångkå buntút. Pårå ratu kalíh pårå adipati wóntên íng githók, arumêkså Prabu Druyudånå. Déwåbråtå angangsêgakên bålå, lajêng anglêpasakên jêmparíng sumêdyå angrisak gêlaríng Pandhåwå. Wêdalíng jêmparíng ambrubul.
Anuntên radén Dananjåyå anglêpasakên jêmparíng panulak. Radèn Wrêkodårå sangêt nêpsunipún. Majêng amandhi gådå. Pangamukipún anggêgilani. Bålå Korawa pintên pintên íngkang pêjah dipún gådå, bótên wóntên íngkang kuwawi anadhahi. Radén Wrêkodårå nyèlèhakên gådå nyandhak jêmparíng anåmå Bargawastrå. Atusan íngkang pêjah déníng Bargawastrå. Radén Sêtyaki ambiyantóni, bålå ing Ngastinå kathah íngkang risak. Karnå, Karpå. Salyå, Drusåsånå, Sindurêjå, sami ngungsi dhatêng panjawat íngkang dipún ênggèni Bismå såhå Drunå.
***
Prabu Krêsnå angatag kusiripún angrikatakên ajêngíng råtå, badhé rumêkså pêrangipún Partå. íngkang sangêt nêpsunipún. Sawêg anglêpasakên jêmparíng dibyå, wêdalipún ambrubul, Bísmå anglêpasakên jêmparíng panulak, lajêng têmpúh jêmparíng sami jêmparíng wóntên íng awang awang.
Bísmå ngatag dhatêng Drunå kapuríh sumingkirå, awít badhé mêdalakên kasêktènipún. Lajêng anglêpasakên jêmparíng mawi dipún mantrani, amradini angêbêki íng awang awang, andhawahi mêngsah adamêl girisíng manah. Anuntên pårå Koråwå sêsarêngan majêng anêmpúh mêngsah. Karpå, Sêngkuni, Karnå, Prabu Salyå, sami surak sabalanipún.
Radén Dananjåyå énggal anglêpasakên jêmparíng panulak, nangíng bótên mikantuki. Akathah íngkang pêjah déníng jêmparíngipún Bísmå, wêdalíng jêmparíng kadós jawah sakíng langít.
Koråwå sami suka aningali, majêng sarêng angêbjuki. Bålå Pandåwå panggah, nangíng kathah íngkang pêjah. Wóndéníng íngkang kalêbêt íng pêpêjah, kajawi sakíng pårå ratu kalíh pårå adipati, putranipún radén Dananjåyå kêkalíh, anåmå bambang Irawan kaliyan Déwi Palupi. Radèn Dananjåyå sakalangkúng prihatós, kéndêl anggènipún anjêmparíng, pijêr muwún kémawon.
***
bambang-irawanPrabu Krêsna sarêng aningali radén Dananjaya muwún, lajêng têdhak sakíng råtå, amêntang cåkrå, Bísmå íngkang dipún wawas. Bísmå sumêrêp yèn badhé dipún dhawahi cåkrå, énggal mêdhún sakíng råtå, mêndhak mêndhak amurugi Prabu Krêsnå.
Aturipún : ”Adhúh, gusti, bêgjå sangêt badan kulå yèn ngantós kadawahan cåkrå sampéyan. Awít punikå íngkang badhhé angatêrakên pêjah kula dhumatêng íng Surålåyå.”
Arjunå aningali yèn Prabu Krêsnå mênthang cåkrå, badhé kadhawahakên datêng Bísma, énggal marêpêki sang nåtå, nyêmbah lajêng anyandhak astanipún, angrêrêpå kapuríh anyandèknå karsanipún. Prabu Krêsnå bótên siyós anggènipún anglêpasakên cåkrå, lajêng minggah dhatêng råtå kaliyan radén Dananjåyå. Anuntên sang nåtå dhawúh dhatêng radén Dananjåyå angawé dèwi Srikandhi. Sadhatêngipún sang dèwi, dipún dhawúi dhatêng Prabu Krêsnå, anglêpasnå jêmparíng, Bísmå íngkang dipún angkah.
Bísmå bótên sakécå manahipún aningali Srikandhi dhatêng, angawé dhatêng Prabu Yudhistirå, badhé dipún suwuni gêsang.
Prabu Yudistirå api api bótên sumêrêp, tansah tumungkúl kémawón. Déwi Srikandi dipún dhawuhi nunggíl saråtå kaliyan íngkang råkå radén Dananjåyå. Lajêng anglêpasakên jêmparíng kêngíng jajanipún Bismå, nangíng bótên pasah. Partå anusuli jêmparíng, kéngíng gandaríng jêmparíngipún dèwi Srikandi, anancêb ing jajanipún Bísmå. Bísmå dhawah sakíng råtå, gumulíng íng siti lajêng pêjah.
***
dewi-srikandhiBålå Pandåwå suka surak gumêrah. Anuntên pårå jawåtå íng ngawang awang sami anjawahakên sêkar. Barisipún Koråwå sami mirís bibar, bótên wóntên íngkang purún ambélani sénapatinipún. Radén Wrêkodårå, Radèn Gatutkåcå, sartå radén Drusåjumênå sami anglêpasakên jêmparíng, andhawahi pårå ratu sartå pårå adipati kathah íngkang pêjah.
Anuntên Prabu Yudhistirå angawé prajuritipún, kapuríhsami anyèlèhnå dêdamêlipún. Sang nåtå lajêng anyungkêmi sukunipún Bísmå íngkang kêtatón. Prabu Suyudånå, Arjunå, Nakulå sartå Sadéwå, inggíh sami anyungkêmi sukunipún Bísmå, sartå sami sangêt íng pamuwunipún. Sakathahíng Koråwå inggíh sami nangís, nangíng angandhút kuwatós, awít Radèn Wrêkodårå taksíh ngamúk kaliyan gadanipún. Sakathahíng pårå adipati utawi bålå alít sampún sami nyèlèhakên dêdamêl, angrubúng Bísmå. Prabu Yudhístirå angawé Radèn Wrêkodårå, kapuríh anyèlèhnå dêdamêlipún. Nangíng bótên purún. Amilalah nêbíh ngadêg kémawón sartå amandhi gådå Prabu Suyudånå andhawahakên paréntah, bêdami íng sadintên punikå, arukunå sampún ngantós wóntên íngkang anyidrani.
Déwåbråta sakêdhap èngêt lajêng anêdhå toyå. Prabu Suyudånå anulungi, nangíng ngantós dangu bótên kaombé. Wóndéníng íngkang dipún têdhå toyå sêsawananíng jêmparíngipún Radèn Dananjåyå. Prabu Yudhístirå adhawah dhatêng radén Janåkå, anyaósånå toyå têturuhaníng jêmparíngipún. Radèn Janåkå anyandikani. Sarêng toyå kacaósakên sartå kaombé, Bísmå lajêng pêjah.
Pårå ratu sami angurmati pêjahipún sénåpati Bísmå. Jisím dipún anggèn anggêni badhé kabêsmi, Sarêng sêrap srêngéngé, kagêntósan padangíng rêmbulan, jisím lajêng kabêsmi, awunipún minggah dhatêng íng Surålåyå. Íng sadalu punikå Pandåwå kaliyan Koråwå sami kèndêl kémawón, bótên wóntên íngkang salah damêl, wóntên íng pasanggrahanipún piyambak piyambak.

 kds penutup
wangsul-manginggil

mfx broker компаниясковорода гриль с крышкойлобановский александр

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

7713391
  Hari ini     :  Hari ini :431
  Kemarin     :  Kemarin :1203
  Minggu ini   :  Minggu ini :1634
  Bulan ini   :  Bulan ini :19758
Kunjungan Tertinggi
08-22-2016 : 1963
Online : 40

Kontak Admin.

email-kidemang