Cerita Cekak - 
001. Tumbal
Sêjatiné abót anggónku nindakaké pakaryan iki. Nangíng piyé manèh. Aku múng sakwijiníng bawahan síng kudu loyal marang atasan. Kamångkå atasanku Drs Sêngkuni SH MBA
 

002. Tamu kang pungkasan
Lakuné dinå rumangsaku cêpêt bangêt, wêktu sêwulan síng diidinaké såkå pêmêrintah rumangsaku lagi dhèk wingi, nangíng ngêrti-ngêrti kari sêdinå iki.

 

003. Dúrjånå
Pak Sarmín katón gêtêm-gêtêm, ngrungókaké pawartå, yèn íng wêktu iki akèh wóng kang kélangan, akèh malíng kang pådhå bêropérasi. Sak liyané omah-omah biasa, papan kang kanggo
 

004. Gêlå
asih unjal ambêgan barêng kumbahan síng pungkasan rampúng diucêk. Sabún buthêk tilas kumbahan disuntak, diganti banyu rêsík kanggo mbilasi. Nêngah-nêngahi mbilasi, Asíh kèlingan
 

005. Góróh...
Esúk iki aku sêdhih manèh. Saolé, aku kudu góróh manèh. Miturút pétúngku, iki laku góróhku síng kaping sêwidak loro. Iyo, wís kaping 62 aku ngapusi wóng síng palíng dak trêsnani
 

006. Darpo
Pikirané Darpo nglangut tanpå watês. Wóng lanang síng umurané udakårå patang puluhan tahún kuwi kaya êntèk pêngarêp-arêpé. Åpå manèh wís têlúng tahún dhèwèké ora
 

007. Guru
Sêjatinê aku ora pati srêg dadi guru. Nangíng piyé manèh. Wóngtuwaku guru, masku dhosèn, mbakyuku bojoné kêpala sêkolah SMP, kakangmasku síng sijiné guru SMK, banjúr aku
 

008. Skètsa klawu
Gawang-gawang katón pasuryané mitra-mitraku. Pucêt lan lêncu kåyå ora duwé gêtih. Ngêrêsing lêlakón lan sêsanggan uríp ndadèkaké mitra-mitraku katrêm ing panandhang. Ora bédå
 

009. Angin Têlågå
angín dolanan pang randhu sangarêpé omah cilík iku nalikå Súrjan mudhún såkå bécak. Panyawangé landhêp ngêmataké omah síng kêbak nyimpên lêlakón uripé duking uni. Wís róng
 

010. Jodho
Mbókmênåwå iki wís garisíng pêpêsthèn mênåwå antarané Jammila lan Martónó dudu jodhoné, kamångkå kabèh kåncå lan tanggané wís nggraitå mênåwå pawóngan jókó lan prawan
 

011. Pak Guru
Parjó lunggúh ongkang-ongkang ånå lincak karo ngalamún. Sêpédha mótór kridhitané diparkir ånå ngarêpé.
Hèlêm loro ånå jênêngé anaké, Nardi lan Sunarmi

 

012. Pinaringan
Esúk kuwi aku nyoba manèh nggolèki Mas Danang, nangíng ora kêtêmu. Kanca-kancané ora ånå síng ngêrti. Nalikå aku bali nyang omahé, Múrni wis ngêntèni. Bingúng nggónku arêp
 

013. Sri Partinah, prawan såkå Bantúl
Swarané sêpédha mótór pak pós såyå suwé såyå cêtha. Dhèwèké mandhêg ånå ngarêp omahku sak pêrlu ngêtêraké layang såkå Dhík Sri ing Bantúl, wís kênå dijagakaké, mèh
 

014. Kadhung Klebus
Pirang-pirang dinå iki langité suntrút. Wiwít ésúk nganti soré praéné kaya kalurúp pêtêng bêngi. Mênåwå tå udan blêbah. Móngsók mångså kêtiga ésúk-ésúk udan. Rak yå ora pantês.
 

015. Kajirêt Alang Alang
Daksêkarêp angên-angên iki nlasak bêbóndhótan lêlakón síng kawuri. Dakjar sakabèhé kabukak manèh íng alam wêwayangan. Dakujå råså iki têtêgaran ngoyak marang
 

016. Wadi
Mas Pramónó, têkaku íng rumah sakít iki, mêsthiné panjênêngan pírså dhéwé, mênåwå iki dudu karêpku, nangíng kahanan síng mêkså aku kudu kêtêmu panjênêngan íng papan iki.
 

017. Jangan Tumpang
Srêngéngéné pas ånå ndhuwúr sirah, kurang luwih jam 12.00, hawané panas ora mêkakat kåyå-kåyå yèn dituruti arêp ngombé ngêntékaké banyu sak kêndhi. Mak brabat Pak Sardi
 

018. Diwayuh
Sênthóng papan anggóné turu katón rêsik, kordhèn jêndélå wêrnå jambón ditambah kêmbang mêlati sing disêbar sakdhuwuré sprèi nyêbar gåndå kang arúm ngrêsêpaké ati.
 

019. Lemah
Mbók Atmó nêmbé lungguhan ånå kúrsi èmpèran omahé, katóné rådå ngantúk, dadi olèhé liyêr-liyêr katón kêpénak bangêt, åpåmanèh karo ngrungókaké giyaran klênèngan såkå radio.
 

020. Dhuh Gusti
Sabên wayah ésúk, nalikå arêp mangkat nyambútgawé, Sawitri kêrêp kêtêmu cah lanang ênóm iku.
Pådhå-pådhå mlaku nuju dalan gêdhé. Banjúr ngadêg nèng

 

021. Si Sri
Mbah Suríp nyèlèhaké paculé banjúr lunggúh íng sangisóré wít trêmbêsi tuwa íng pójók tanggúl sawah.
Ambêgané isíh ngós-ngósan sauntara suwé anggóné macúl

 

022. Skripsi
Jênêngé Sartó. Pakaryané magang dadi tukang kêbón sawijiníng SMP. Nadyan mangkono pikirané mlêtík tinimbang kanca-kancané síng sababag tunggal profèsi.
 

023. Cangkir Prothol
Sakjané rêgané ora sêpiroå. Nangíng cothoné kuwi síng nganti Bandi ora lèrèn-lèrèn anggoné nggêtuni.
Åpå manèh yèn nuju ngópi wayah ésúk, dhèwèké mêsthi

 

024. Kanca, aja gelem diapusi
Kåncå, åjå gêlêm diapusi". "Lha ngåpå kók diapusi?"
"Lêlakón têlúng tahún kêpungkúr, gumawang íng tlapukan mripatku." Pacêlathón mau kandhêg. Bódró nggêgêt lathi,
 

025. Tatas
Wís wêngi, dalan-dalan sêpi.
Múng ånå siji loro kêndharaan síng liwat.
Langité mêndhúng, lan håwå wiwít kråså atisé, nandhakaké

 

026. Wirang
Rêrantaman adicårå kang bakal kalêksanaaké íng têmpukíng gawé wús katåtå dharik. Sawènèhíng ubarampé ora ånå kang kêliwatan. Samubarang kang bakal ngrêgêngaké swasånå ugå
 

027. Min Bronjong
Nalikå iku Parmin isíh cilík durúng ngêrti åpå-åpå.
Nangíng yèn saiki kirå-kirå wís lulús Taman Kanak-Kanak, kèpårå wús kèlas siji SD.

 

028. Ali - ali
Dakkirå sabên pawóngan mêsthi nduwèni kênangan.
Íng sajroníng uríp kênangan iku biså sapirang-pirang.
Nangíng sajroníng kênangan kang sapirang-pirang mau mêsthi

 

029. Angin Ketiga
Srêngéngé íng imbang kulón nyêbar cahyå jinggå sadurungé klêlêp diuntal bumi. Langít katón abang måyå-måyå kåyå didilati gêni kobar. Såkå pêgunungan gampíng íng sisíh kidúl, 
 

030. Buta Gugat
Gåndå Suwarnó watúk-watúk. Íng satêngahé wóng-wóng kang pådhå jêjogèdan iku, dhèwèké bangêt murinå.
Anggóné ora murinå baé kêpriyé.

 

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

8516256
  Hari ini     :  Hari ini :492
  Kemarin     :  Kemarin :1167
  Minggu ini   :  Minggu ini :4119
  Bulan ini   :  Bulan ini :29107
Kunjungan Tertinggi
04-17-2020 : 6517
Online : 8

Kontak Admin.

email-kidemang