Cerita Sambung - 
Rajapati ing Pereng Wilis

Rajapati ing Pereng Wilis (01)
ANCINE nyedhaki surup srengenge nalika nom-noman lanang wadon kuwi gegandhengan tangan tumuju plataran. Sing lanang nganggo bathik corak barong lengen cen­dhak, clana soklat tuwa lan selopan ireng. Pawakane atletis.
 

Rajapati ing Pereng Wilis (02)
UMANGSANE anggone ngliyep isih durung patiya suwe nalika nggantere telpun gegem kang tumum­pang kenap cilik kuwi nggugah turu­ne. Gragaban, telpun gage disaut. Sing ka­cetha ing layar handphone nomer tel­pun omah.
 

Rajapati ing Pereng Wilis (03)
ETYAWAN ngguyu. Ucape, “Dheweke wartawan  Mas, apamaneh wartawan mligi kasus kriminal. Kerjane meh kaya dhetektip. Informasi bisa teka saka ngendi wae.”
“Njur aku  kudu komentar piye, Dhik?”

 

Rajapati ing Pereng Wilis (04)
ALINDRIYA menyat saka kursine nalika sumurup Amongdenta kledhang-kledhang mlebu plataran. Ku­mendhan pulisi kecamatan iku di­tutwuri wong telu. Sing loro pawakan pi­degsa, kulit nyawo mateng. Palindriya ora
 

Rajapati ing Pereng Wilis (05)
AWISE Markani lan bojone mungkur, Amongdenta ganti arep nakoni Palindriya. Beda karo sadurunge sing krasa nggekeng, saiki swasanane rada nglen­dheh. Sebab Amongdenta wis wanuh karo Palindriya, nadyan tepunge
 

Rajapati ing Pereng Wilis (06)
AWONGAN cacad kuwi mlaku kecincug-kecincug tumuju iring tengene omah lan ilang kaling-kalingan tembok ngisor tritisan. Lakune tanpa nyuwara, tleser-tleser kaya ula. Nganti blegere pawongan kuwi  diuntal tembok, Setyawan
 

Rajapati ing Pereng Wilis (07)
ONAH banjur nyelehake gelas loro ana meja sangarepe Sekarniti lan Setyawan. Rampung ngladekake we- dang, abdine Palindriya kuwi terus pamit memburi maneh karo nggawa sisane wedang. Teh kuwi isih  kemebul.
 

Rajapati ing Pereng Wilis (08)
ENGINE saya nggremet tumuju punjere. Rembulan purnama sidi manjer ing madyaning langit. Nadyan isih nedhenge mangsa rendheng, ewadene  ora katon mega sa­ipit-ipita sing nyaput akasa. Wengine tan­saya sampurna
 

Rajapati ing Pereng Wilis (09)
RLOJI sing naleni ugel-ugel kiwane Setyawan nuduhake angka setengah wolu thit  nalika Honda Supra X sing di­tumpaki mlebu plataran omahe Palindriya. Srengengene wiwit nyengkrek, paran­dene hawa ing lengkeh gunung kono
 

Rajapati ing Pereng Wilis (10)
SMUNGGI mateni mesin sepedhah motore watara limalas meter saka omah sing arep dijujug. Darus agahan mencolot saka boncengan banjur ndhisiki mlayu tumuju mburi omah. Njrunthul kaya gemak, Darus nyaketi lawang pawon sing
 

Rajapati ing Pereng Wilis (11)
IJANG Innova werna perak mlebu plataran. Komisaris Amongdenta, Setyawan, Palindriya dalah anggota pulisi sing isih keri ana teras kono padha nyawang tekane kendharaan karo nebak-nebak. Mandheg ora adoh karo
 

Rajapati ing Pereng Wilis (12)
RA suwe kaceke karo lungane Asmungi lan Darus,  Murji teka ngirid Markani dalah sing wadon. Ing mburine Murji,  Asro nuntun sepedhah motor sing rodhane nggedabel lendhut. Clanane Asro diwingkis sakentol. Sandhale, sing
 

Rajapati ing Pereng Wilis (13)
AWISE kandha marang Amongdenta yen arep menyang pekiwan, Dhetektip Setyawan banjur mlebu ngomah. Nyabrangi ruwang tamu kang bawera banjur anjog ana ruwang tengah. Swa­sana ing ruwang tengah  iku  isih krasa
 

Rajapati ing Pereng Wilis (14)
RENGENGE manjer sagenter nalika kendharaane Setyawan menggok menyang platarane Markas Kapulisen Sektor Sendhang. Sawise njagang sepedhah motore ana nggon parkiran, priya pakulitan pucet kuwi banjur
 

Rajapati ing Pereng Wilis (15)
O… saiki aku kelingan. Esuk kae sadurunge Kampana teka, daksawang kowe bola-bali nginguk arlojimu wae. Jebul pancen ana sing kokantu-antu ta, Dhik?”
“Wektu kuwi sejatine aku rada panik, Mas. Awit pawitanku

 

Rajapati ing Pereng Wilis (16)
EPUNGKU klawan Sekarniti wis cukup suwe. Trepe nalika aku lan dheweke isih padha-padha lungguh bangku pa­mulangan ing SMA Kalangbret. Apa maneh kawit kelas I nganti kelas III aku lan dhewe­ke ajeg nunggal kelas.
 

Rajapati ing Pereng Wilis (17)
ELEK byar aku tolah-toleh. Bingung.  Kahanan sakiwa tengenku peteng nadyan ora dhipet banget-banget. Ora katon soroting cahya. Rasane kaya tinarungku ana njero rong. Ning jebul aku ora ijenan, sebab dumadakan wae ana
 

Rajapati ing Pereng Wilis (18) - (Cuthel)
ENG daleme Pak Palindriya aku njaluk dipapanake ana gubug sing dumunung ing mburi omah. Najan satemene Pak Palin wis nyepaki kamar ana njero loji, nanging aku ngrumangsani kahanan­ku sing sarwa ora lumrah iki.
 

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

8516255
  Hari ini     :  Hari ini :491
  Kemarin     :  Kemarin :1167
  Minggu ini   :  Minggu ini :4118
  Bulan ini   :  Bulan ini :29106
Kunjungan Tertinggi
04-17-2020 : 6517
Online : 8

Kontak Admin.

email-kidemang