Cerita Sambung - Ting
 
Ting 01
oLEHE mlaku disengaja nguler kambang, gliyak-gliyak satitahe. Ora perlu kesusu wong mung kari cedhak. Pikulan sing dhek nalika budhal esuk mau mentelung kabotan momotan, saiki katon mentul-mentul sajak entheng kanthi
 

Ting 02
NG kalangane bocah-bocah, yen ngundang Mbokdhe Gemi. Dene sing wis klebu diwasa, ora perduli tuwa apa enom, padha ngundang dheweke Yu Gemi. Sasat ora ana sing nyeluk Lik utawa Dhik kejaba sing isih mambu sedulur.  

Ting 03
wIS oleh telung sore iki wiwit sadurunge srengenge angslup nganti bengi swasana ing omahe Mbah Jumali ajeg regeng. Rame dening swarane puluhan bocah lan sawetara wong diwasa sing padha kesengsem ndeleng gladhen tari gagrag  

Ting 04
ENGINE isih durung pati jero wong lintang Panjer Sore isih durung angslup menyang sikil langit kulon. Swasana ing omah gebyog kanthi plataran cukup jembar kuwi ketara sepi lan samun. Sorote ting ing jero lodhong benthet sing
 

Ting 05
IASATE Gemi pancen ampuh tenan. Saka akal julige, sidane Sugeng mung kuwat rong bengi olehe turu ngglinting ijen ana kamar ngarep. Ing bengi katelu nom-noman nggantheng kuwi wis ana kancane, turu dadi sakemul karo
 

Ting 06
ENGINE wis rada jero. Omahe Gemi sing saben dina pancen ajeg sepi ing bengi kuwi saya ketara sepi lan sintru. Ting ing emper ngarep wiwit sore mau uga ora katon murub. Kamar ngarep sing maune kanggo turu karo Sugeng
 

Ting 07
ARMAN lagi ketungkul olehe nyulammi obroge sing jebol. Karo tandang gawe lambene sasat ora ana lerene olehe gemreneng ngapalake antawecana Cakil kanggo suk gebyagan ngarep kuwi. Nanging kegawa saka kagole ati, 
 

Ting 08
IWIT jam wolunan mau omahe Gemi wis ketara regeng dening anane sawetara nom-noman lanang wadon sing padha arep latihan njoged. Latihan pungkasan sadurunge munggah panggung neng omahe Tarmijan mengko bengi.  
 

Ting 09
RENGENGE isih rada dhuwur. Nanging wong-wong sing arep bukak warung dadakan wis padha nyicil nyeleh mejane ana pinggir-pinggir dalan cedhak omahe Tarmijan, ing pamrih supaya ora kedhisikan bakul liyane.

 

Ting 10
ANTO sing isih nganggo sandhangan Gathutkaca nrenjel, miyak wong-wong sing kupeng sakiwa tengene amben. Tibane kahanane Sugeng ora pati nguwatirake, wong ora nganti kebacut semaput. Malah isih bisa crita apa sing     
 

Ting 11
OCAH lanang rada nggantheng pawakan lencir ndlolet kuwi ketara gumun semu bingung nalika weruh yen Suhadi mister wayang wong karo Parman sing dhek bengi dadi Cakil jebul wis ana kono. Apamaneh bareng nyawang     
 

Ting 12
EBYAGAN wayang wong neng omahe Tarmijan wis mungkur. Sugeng sing nalika mayang kena plintheng sirahe uga wis waras, malah wis boncengan sepedhah karo Gemi tekan ngendi-endi saben dina kaya ora ana bosene.          
 

Ting 14


AKA latar keprungu suwarane bel sepedhah ngganter. Jebor sing wis isi banyu disuntak menyang jembangan maneh banjur dicanthelake menyang panggonane. Sawise kuwi age-age njranthal metu saka pawon.                         
 

Ting 14
IWIT bubar sholat Isyak mau Pak Dwija wis nyekluk ana meja tulis nerusake olehe ngoreksi garapane bocah-bocah sing mung kari sawetara lembar. Wiwit dadi guru anyaran biyen Pak Guru siji iki pancen rada beda yen dibandhing  
 

Ting 15
IS oleh pirang-pirang bengi swasana desa sing kulina peteng ketara urip lan luwih regeng. Senajan cacahe ora pati akeh nanging ing sawetara regol omah katon padhang dening sorote dimar ublik sing diseleh sajrone damar      
 

Ting 16
LEHE jejodhowan Gemi karo Sugeng wis ngancik telung wulan. Ewa semono tetep durung ana tandha-tandhane yen arep duwe momongan. Mangka kegawa saka kepengine duwe turun, olehe mbudidaya uga wis ora kurang-kurang.
 

Ting 17
ENAJAN durung nggabung karo rombongan saka desa liyane, nanging barisan karnaval pimpinane Tarmijan wiwit budhale wis katon rame lan regeng, malah ana sing ngarani ngeram-eramake. Minangka cucuk laku sepedhah
 

Ting 18
ORE kuwi sawise sholat Ashar Pak Guru Dwija kanthi direwangi Andri putrane mbarep lagi negor wit gedhang raja ing plataran. Dhek esuk mau nalika bali saka blanja ana pracangan Lik Yah, Bu Dwija kober ngonangi yen     
 

Ting 19
IS rada suwe latihan wayang wong leren tanpa karuwan sebabe. Nanging saperangan anggota kandha yen anane nganti kaya ngono kuwi jalaran dhek Agustusan kepungkur kae ketuwa lan pimpinan liyane padha ngotot yen ora susah
 

Ting 20
EMI lungguh ijen ana emper, thenger-thenger. Panyawange kothong, kaya lagi nyawang omahe tanggane sing mung katon ngregemeng kemul pepeteng. Atine pancen lagi kelimput pedhut. Sedina muput iki mau Sugeng sasat        
 

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

8516211
  Hari ini     :  Hari ini :447
  Kemarin     :  Kemarin :1167
  Minggu ini   :  Minggu ini :4074
  Bulan ini   :  Bulan ini :29062
Kunjungan Tertinggi
04-17-2020 : 6517
Online : 9

Kontak Admin.

email-kidemang