Cêrita Sambung - Ting
  

Ting 01

oLEHE mlaku disengaja nguler kambang, gliyak-gliyak satitahe. Ora perlu kesusu wong mung kari cedhak. Pikulan sing dhek nalika budhal esuk mau mentelung kabotan momotan, saiki katon mentul-mentul sajak entheng kanthi wirama ajeg krengket-krengket kaya mbarengi saben langkahe. Kuwali cacah loro lan kendhil siji esuk mau kebak isi dhawet sajuruhe wis entek gusis diserbu wong-wong neng pasar sapi.
Wis dadi pakulinan saben ngepasi dina pasaran Wage kena dijagakake mesthi kalarisan kya ngono kuwi. Dhawet rong kuwali mencep ajeg entek sadurunge manjing asar. Kejaba yen lagi nengah-nengahi mangsa rendheng ngecimpleng ngana kae, nganti magrib bledhes dhawete isih durung entek. Arep digawa mulih tiwas ngebot-boti, sidane banjur disuntak menyang kali dalan lahar ana ngarep pasar.
“Kok wis mulih, kang Di ...?” keprungu swarane wong takon saka jero omah, tangga cedhake. Senajan ora katon wonge, nanging sajake sing takon wis apal karo swara krengket-krengkete pikulane.
“Lha wong wis entek, ki, mosok arep terus ndhekem neng pasar nunggoni kuwali karo kendhil kothong,” sing ditakoni mangsuli karo ngendhegake langkahe. Ora merga kesel, mung butuh nglegani atine sing aruh-aruh.
“Kuwi mau entek diombe menungsa apa kok suntak menyang kali?” Parman, tangga sing aruh-aruh mau njedhul saka lawang karo ngguyu mbeda.
“Lha piye, ta, Man. Wong sak pasar kok isa ngelak bareng. Ya terus tak umbar, tak kongkon nyidhuk dhewe-dhewe. Arepa dienet-enet utawa diiseni nganti munjung, ya wis ben sakkarepe,” si bakule dhawet, Sardi, ngimbangi clolekan.
“Terus wong semono kehe kuwi mau ya mbayar kabeh, Kang?”
“Akeh-akehe ya padha mbayar kenceng. Nanging ya eneng siji loro sing aba ngengkon nyathet, bon. Mbayare suk pasaran ngarep. Kuwi bae ora mesthi netes”
“Lha sing mblenes, bubar nyosor terus ngluntrung eneng pa ra?”
“Wong jenenge wong akeh ya mesthi ana. Aku malah wis apal wong-wongane. Kuwi sik durung sepira. Sing luwih munyuk ya eneng. Jajal pikiren, wis ngombe dhawet nganti plempogen ra dhuwit, malah ngengkel njaluk susuk. Ngotot jare wis mbayar dupeh duwe seksi kancane. Timbang geger neng pasar, pungkasane aku kepeksa ngalah.”
“Seksine kuwi mau ya mesthi wis gendhu seglugu, kang Di. Wis disetem sadurunge. Olehe nglakoni ngono kuwi digawe gantenan. Yen sing siji ngapusi, sijine dadi seksi.”
“Kiraku ya ngono kuwi, Man, bener awakmu,” tembung Sardi karo ngetokake slepi banjur ndudut tingwene saeler, turahane diulungake Parman sing banjur agahan oleh nampani. Sawise kuwi wong loro banjur gentenan oleh nyumet.
Sampean lak ra kesusu, ta Kang Di?” pitakone sawise nyebulake beluk rokoke.
“Ora, wong kari mulih ae kok. Eneng perlu, pa?”
“Sampeyan sik tetep melu latihan wayang wong?”
“Ya isik ta, timbangane turu sore, ngakeh-akehi anak.”
“Terus nek mbeneri train ngana kae sampeyan didhapuk apa?”
“Mbokmenawa jalaran dedegku sing luwih dhuwur timbang liyane, dening Mas Hadi, mistere aku didhapukWerkudara.”
“Werkudara lak suwarane kudu gedhi, ulem ngana kae. Mangka swara sampeyan genah cempreng ngono. Nek jare aku, swara sampeyan kuwi luwih pas yen Metruk,” Parman semu maido. Embuh sapa sing dipaido.
“Pa rumangsamu Metruk kuwi gampang? Nek ra pinter omong terus ditambah mbanyol sithik-sithik, tangeh lamun isa Metruk.”
“Nanging ..., swara sampeyan sing cempreng kuwi ...?” Parman nguber.
“Ya kudu sregep latihan dhewe saben dina. Isa karo adus, nek lagi glethakan neng amben, pokok eneng wektu longgar aku ajeg latihan.”
“Terus asile ...?”
“Jare Mas Hadi wis lumayan apik. Nanging yakuwi, dhek sedina rong dina kae rasane gulu serike ra karuwan, nganti saben arep mapan turu ora tau lali takombeni banyu uyah. Kosik, ta, Man, ujug-ujug awakmu kok nlesih perkara wayang, pengin mlebu dadi anggota, pa?”
“Anggitku ya ngono. Kaya jare sampeyan mau, timbang turu sore, marahi ngakeh-akehi anak.”
“Terus karepmu, dadi anggota biyasa apa mung lit duduk?”
“Aku kok ra pati mudheng, ta, Kang. Piye genahe?”
“Nek anggota biyasa kaya aku iki, melu mayang. Nek sing lit duduk, duduk tegese lak lungguh, thenguk-thenguk. Dadi senajan dadi anggota nanging ora melu dhapuk. Ming thenguk-tyhenguk karo ndelok, contone kaya Pak Bayan kae.”
“Terus ..., kuwajibane sing melu lit duduk mau ...?”
“Ya padha karo liyane. Mlebu sapisanan mbayar uang pangkal, saben sasi mbayar entre, terus nek pas gebyagan ngana kae uga ditarik urunan.”
Sing dikojahi manthuk-manthuk sajak mikir, nuli tembung sateruse, “Nek anggitku ya pengin dadi anggota kaya sampeyan ngono kuwi, isa melu penthalitan neng dhuwur genjot. Dadi ora gur trima ngowoh nyawang polahe kancane, mangka kelangane dhuwit padha.”
“Nek awakmu kepengin melu mayang, dhapukan apa sing paling kokpengini.”
Parman ora enggal wangsulan, saka polatane ketara yen rada pakewuh. Nanging bareng weruh panyawange Sardi sing ketara banget yen ngarep-arep wangsulan, dheweke banjur kumecap senajan semu mangu-mangu.
“Anu, kang Di, anggitku kepengin dadi Cakil.”
“Cakil kuwi ora gampang, Man, malah kelbu wayang rol. Senajan gunemane mung kemreceng ra pati genah, nanging jogede angele ra jamak. Solahe kudu kaya ngana kae, cukat trengginas, pencilakan,” Sardi ngguroni.
“Pa sampeyan lali, ta, Kang, nek aku iki tilas tukang pencak?”
“Ya wis, gampang, Engko ben ditata Mas Hadi sing dadi mister ngrangkep TD. Sing penting nek awakmu sida mlebu, suk malem Minggu ngarep iki budhal bareng aku. Nek wis eneng dhuwit gawanen pisan kanggo uang pangkal karo entre sesasi.”
“Pira kuwi, Kang ...?”
“Uang pangkale selawe, terus entrene setengah saben sasine. Nanging nek rung duwe, mbayar emben-emben ya ra apa-apa.”
“Nek ngono takbayar suk emben ae, ngenteni payune bata buri omah kuwi.”
“Wis dadi rega, pa? Sapa sing arep nuku?”
“Kari ongkok-ongkokan dhuwit telung repis. Sing ngenyang Mbah Guru, jare arep kanggo mbata pawon. Terus anu, Kang, kira-kira suk kapan eneng gebyagan maneh?”
“Ya embuh, ngenteni nek eneng anggota sing duwe gawe. Dhiluk engkas lak wis Besar, wayahe wong padha ewuh. Pa awakmu selak kepengin penthalitan neng dhuwur genjot?” tembunge Sardi karo ngguyu.
“He-eh, pengin eruh padha apa ora rasane neng dhuwur genjot pencak karo mayang wong. Padha-padha didelok wong akeh.”
“Ya meksa beda, ta. Nek bubar nyakil awakmu tetep utuh mengkelu ra busik kulitmu senajan mentas kenek suduk keris. Nanging nek tas mudhun pencak, kurang begjane awakmu lak biru erem, rencem.”
Sardi pamit nerusake lakune sing mung kari puluhan langkah adohe. Tekan ngarep omahe jebul Suminah, bojone wis lungguh ndhaglu neng emperan ngenteni tekane.
“Kok ndadak leren nggacros karo Parman barang, ta, kang?” pitakone rada sengol. Wiwit enom biyen watake Suminah pancen rada kaku, sing ora bisa ilang senajan umure wis saya ngunduri tuwa.
“Wong diendheg, ki? Mosok arep terus ngujus kaya endhas lori?”
“Nanging lak ya ra usah nganti sauwen-uwen ngono kuwi. Dijak omong apa ta, ta? Dipameri gendhakan sing anyar, terus awakmu pengin?”
“Lambemu mbok aja angger njeplak. Takkandhani jerengen gobogmu, dheweke pengin melu dadi anggota wayang. Duwe ati ki mbok aja nemen-nemen leh reged!”
“Tenan, Kang, Parman arep melu mayang? Mesthi pantes, nggantheng tenan. Genah nek akeh wong wedok sing kepencut!”
“Klebu kowe dhewe karo maneh endi eneng critane buta Cakil nggantheng!” tembunge Sardi sengol senajan batine kudu ngguyu.
“Ealaaah ..., ning dadi Cakil, ta. Anggitku nek Gathutkaca” Suminah guneman setengah nggremeng semu gela. Parman pancen ngganteng lan bakal katon luwih bregas yen dienggoni sandhangane satriya Pringgadani sing kondhang otot kawat balung wesi, dhengkul paron, kulite blebekan tembaga.
Suminah ngranggeh danganan irus sing pucuke diwenehi rerengan wujud sirah wayang kulit, Srikandhi. Karo njangkah mlebu pawon irus mau dienggo dolanan, diobah-obahake niru patrape dhalang. Sardi mung gedheg-gedheg banjur nyandhak pikulane, ngetutake lakune bojone.


dening : Dyah Kushar
Kapethik saking : Majalah Panyebar Semangat.

 kds penutup
wangsul-manginggil

mfx broker вывод средствэлектрогриль ценаотзывы ооо полигон

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

8535830
  Hari ini     :  Hari ini :806
  Kemarin     :  Kemarin :921
  Minggu ini   :  Minggu ini :1483
  Bulan ini   :  Bulan ini :11005
Kunjungan Tertinggi
04-17-2020 : 6517
Online : 16

Kontak Admin.

email-kidemang