Cêrita Sambung - Ting
  

Ting 05

IASATE Gemi pancen ampuh tenan. Saka akal julige, sidane Sugeng mung kuwat rong bengi olehe turu ngglinting ijen ana kamar ngarep. Ing bengi katelu nom-noman nggantheng kuwi wis ana kancane, turu dadi sakemul karo sing duwe omah. Malah bisa uga sewengi natas ora kober kemulan!
Jamu sing dituku Gemi ana toko dhek esuk mau pancen cespleng tenan.
“Anu, Nyah, aku tuku jamune kanggo bojoku,” tembunge marang Cina sing duwe toko. Senajan kereb saba mrono, nanging Cina mau ora ngerti yen wadon pawakan singset kuwi sejatine randha.
“Bojo sampeyan larane apa, ta ...?”
“Nek awake ngono ra apa-apa, wong mangane ya akeh. Sing lara kuwi konokane, wis rada suwe leh mogok,” wangsulane Gemi klesik-klesik karo mesem nakal ngemu teges.
“Waaah ..., sampeyan lak ngaplo, no. Gek wayah adhem-adhem kaya ngene. Sampeyan butuh sing biyasa apa sing istimewa?” Cinane nggleges.
“Ya sing istimewa, ta, Nyah, ben langsung greng kaya biyen.”
“Nanging regane tikel, ki ...? Sepuluh repis.”
“Mosok sampeyan samar nek aku ra kuwat mbayar ...?”
Nyah Brintik mlebu sedhela karo isih ngempet guyu, baline wis nyekeli jamu bubukan sing buntele ana gambare endhas jaran. Kejaba kuwi isih ana maneh buntelan dluwang cilik isih pil rong iji.
“Kabeh iki diudheg dadi siji campur banyu mateng manget-manget, diombe setengah jam sadurunge kanggo. Aja lali, pil-e digerus dhisik.”
Sing diulungi gage olehe nampani karo mesem kebak pengarep-arep.
“Siji engkas, Nyah, obat kanggo wong ra isa turu ben isa turu angler, sokur nek ora nglilir nganti esuk. Sing iki ra kanggo aku dhewe, titipane tanggaku sing pirang-pirang bengi ra tau turu.”
“Sing mandi, ta? Ra usah ragu-ragu. Aja maneh kok menungsa, aku tau njajal kirikku takombeni separo. Asile, sedina mbethethet ra isa melek.”
“Terus regane ...?”
“Nek sing iki pitu setengah. Sing luwih murah nem repis karo papat setengah. Nanging yakuwi, asile kacek adoh.”
Tanpa nganggo guneman, Gemi enggal ngetokake kuwelan dhuwit saka tas lulunge. Lan sawise mbayar banjur gegancangan metu saka toko, nyelakake golek panganan kanggo oleh-oleh. Sapa maneh sing dioleh-olehi yen dudu Sugeng nggantheng sing pinter nari. Ponakane dhewe, Atin, malah ora pati kepikir.
Sorene, entek candhikala Gemi wis katon repot ana pawon. Nuli keprungu swarane olehe ngundang Atin sing lagi uwet nyumet teplok.
“Tiiin ..., Atin!” Sing diundang gage mara, tangane gupak langes.
“Tanggal yahmene iki awakmu lak wayahe em, ta? Enya ombenen ben ra dilepen, wong nek dilepen kowe mesthi mewek ngono, kok!” pakone marang ponakane ketara yen gemati.
“Napa enggih, ta, Lik? Kula kok malah boten kemutan. Nek ngoten matur banyu putih karo pil rada gedhe siji thil lan banjur diemplok. Sing nyawang mung mesem-mesem kalegan. Atine ngontog-ontog selak kepengin mbuktekake kasiyate pil sing jare Nyah Brintik ampuh banget kuwi.
Tibane Cina bakul jamu kae mau ora umuk. Udakara setengah jam sawise ngombe, Atin wis sambat ngantuk sing jare ora kena diempet.
“Kowe mau ra turu awan, ta, Ndhuk ...?” pitakone Gemi kanggo ulas-ulas.
“Boten enten wekdal, Lik, wong gadhah garapan king sekolahan.”
“Nek pancen ra kenek diempet ya wis gek ndang turu, nanging sadurunge mangana dhisik ben ra masuk angin.”
Atin wis ora pati ngreken. Sawise angop amba remaja putri kuwi banjur setengah mlayu tumuju kamare ing cedhak pawon.
Sepuluh menit candhake Gemi nginguk jero kamar. Sacleret esem pecah ing lambene sing menger-menger labur lipstick. Lon-lonan dheweke nyedhaki ponakane sing wis angler. Jarit kemul sing isih lempitan dicandhak banjur dikrukupake saka bangkekan mengisor kanggo nutupi rok sing nyilak. Alasane maton, samar yen kaweruhan Sugeng. Ana rasa semburu ing atine randha sing wis ancang-ancang arep masang jiret asmaradana kuwi.
Sawise yakin tenan yen Atin wis ora bakal dadi pepalang, Gemi banjur menyang omah ngarep marani Sugeng sing lagi ketungkul ngrungokake siaran uyon-uyon saka radio Tjawang batu enem sing bola-bali keganggu swara ngak-ngik, mangka antene wis dipasang nganggo cagak pring salonjor.
“Swantene kok ngeten, ta, Mbak Mi?” tembunge Sugeng, ngresula.
“Paling-paling nggih udarane, Mas, nek boten gangguwan king pusat,” wangsulane Gemi keminter, banjur mapan lungguh njejri. Ambune lenga Srimpi kaya nyogrok-nyogrok irunge Sugeng sing isih nyomak-nyamuk mamah cucur oleh-olehe Gemi awan mau.
“Mas Geng biyasa ngunjuk jampi ...?”
“Nek biyasa boten, Mbak, namung kadhang-kadhang. Enten napa, ta ...?”
“Kersa kuladamelaken jampi?”
“Jampi napa, Mbak ...?” sing ditari ketara gumun.
“Niku lho, kangge kesehatan kalih pegel linu. Kersane nek nglatih lare-lare tambah semangat,” Gemi mangsuli banjur menyat arep menyang pawon. Sing ditinggal sajak ora pati mikir, malah banjur ukreg muteri kenop radio golek gelombang sing swarane luwih cetha.
Jalaran kudu nggodhog banyu luwih dhisik lan kudu didhem sauntara, mulan olehe ngracik jamu uga butuh wektu rada suwe. Ora kaya nalika njamoni Atin mau kae. Rampung olehe ngracik jamu, Gemi banjur ngecam wedang teh legi kareben dioembe sabubare ngombe jamu sing jare rasane rada pait.
“Mangga, Mas, jampine. Gek langsung diunjuk mawon mumpung anget,” tembunge kanthi mripat sumunar kebak pengarep-arep. Atine krasa mak plong bareng weruh Sugeng olehe ngombe entek gusis.
“Nek bar ngunjuk, langsung sare mawon, Mas. Supados jampine saged langsung mrasuk,” Gemi aweh krenah kaya ora ngawaki, kosokbalen karo atine sing kroncalan kaya mberot-mberota.
Sing dikandhani manut, tanpa nglegewa yen lagi kena pasangan. Gemi genti nyandhak radio sing lagi nyiarake berita nganggo basa Jawa. Ewasemono isine berita ora ana sing nyanthel sithik-sithika, kelindhih dening swara atine sing saya kemrungsung kaya selak ora sabar ngenteni.
Udakara rongpuluh menit sawise Sugeng mlebu kamar, dumadakan Gemi dikagetake dening swara gereng-gereng saka njero kamar sing lawange mung ditutupi nganggo slambu gambar kembang-kembang.
Gemi dadi rada kuwatir. Kok malih kaya ngene kedadeyane?
“Enten napa, Mas ...? pitakone karo menyat saka palungguhane, banjur mindhik-mindhik mlebu. Sing ditakoni ora wangsulan kejaba nerusake olehe gereng-gereng karo mlungker ana pinggir peturon.
“Mas Geng ..., napane sing sakit?”
Gemi saya nyedhak. Lan tanpa wigah-wigih awake Sugeng banjur dikekep.
Dumadakan rasa kuwatir ilang, salin kaget kepati nalika tanpa dinyana-nyana tangane Sugeng kumlawe ngranggeh gulune. Lan saterus ... mak plok! Ana cecak apes ceblok nibani bantal. Ing jaba, swarane gludhug saut-sautan kaya mapag drese udan sing sajake sedhela engaks bakal teka. Lan ing dhuwur kamare Sugeng ana buyte setan, embahe setan, bapak lan emake, uga setane dhewe, anak-anak lan putune, padha pating glidrah jejogedan.
Ing kamar cedhak pawon, Atin sing ora ngerti yen kena paeka isih turu nglepus. Jingklong kebon gedhe-gedhe sing kaya royokan nyedhot getihe banjur barpisan ora dirasa.
Ocehane manuk trocok saut-sautan ing wit sawo wetan ngomah kaya nggugah Gemi sing dhek mau bengi bablas keturon ana kamare Sugeng. Sakojur awake krasa lemes tanpa daya njalari dheweke wegah metu saka kamar, tanpa duwe rasa kuwatir yen dikonangi ponakane. Sajake Gemi wis kadhung percaya banget marang katiyasane pil olehe tuku saka tokone Nyah Brintik wngi kae.
Nanging bareng kelingan yen Atin kudu tangi esuk marga mlebu sekolah, Gemi banjur mak cekekal tangi. Sugeng sing isih angler olehe turu disawang sedhela karo mesem kalegan. Sawise kuwi lagi metu saka kamar lan bablas menyang padusan saperlu reresik awak, adus kramas. Ora kok jalaran arep nindakake sholat Subuh, nanging mung nuruti piwulange wong tuwane.
Lagi sawise rampung, dheweke mlebu kamare Atin perlu nggugah.
“Ndhuk ..., tangi, Ndhuk, wis awan. Sekolah!”
Sing digugah kaget, apamaneh bareng saka gentheng kaca dheweke weruh yen jaban wis padhang jingglang.Wis, gek cepet adus. Ra usah nyapu latar wong wis awan ngene. Timbangane lehmu sekolah telat. Tuku sarapan neng nggone Pak Bon ae, engko sangune taktambahi,” tembunge Gemi ngatonake olehe gati.
Sing diprentah manut, banjur age-age mudhun skaa peturon. Tujune sine jedhing isih akeh senajan ora kebak, dadi ora perlu nimba dhisik.
Nalika saka jedhing keprungu swara byar-byur Atin lagi adus, gemni kanthi rambut isih teles kebes nylingker menyang kamar ngarep. Kedadeyan mau bengi njalari dheweke wis ora duwe rasa ewuh pakewuh. Sugeng sing isih enak-enak ngorok dipithes irunge kebak rasa asih.
“Mas ..., tangi, mas, kae lho, srengengene wis menthor-menthor!”
Sing digugah melek sajak aras-arasen. Nanging bareng weruh sapa sing ana sandhinge, sakala tangane kumlawe arep grayahan. Nanging kanthi cepet Gemi ngendhani karo guneman kemayu, elik-elik, “Ssst ..., nek konangan Atin, lho. Bocahe wis tangi. Ayo gek metu, tak gawekne kopi susu.” Gemi ndhisiki metu banjur menyang pawon. Karo tandange nom-noman saka Blitar kuwi pancen ngedab-edabi enan. Mula saka kuwi Gemi banjur gawe keputusan yen Sugeng ora arep diculake, arep dikurung selawase utawa saora-orane yen dheweke wis rumangsa waleh, bosen. Lan supaya bisa klakon, pelatih tari Genjer-genjer kuwi kudu dadi bojone. Randha teles kebes kuwi wis yakin yen kekarepane mesthi bisa klakon kanthi gampang. Bebasan suwe mijet wohing ranti.


dening : Dyah Kushar
Kapethik saking : Majalah Panyebar Semangat.

 kds penutup
wangsul-manginggil

mfx brokerсковорода титан отзывылобановский класс

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

8535840
  Hari ini     :  Hari ini :816
  Kemarin     :  Kemarin :921
  Minggu ini   :  Minggu ini :1493
  Bulan ini   :  Bulan ini :11015
Kunjungan Tertinggi
04-17-2020 : 6517
Online : 15

Kontak Admin.

email-kidemang