Cêrita Sambung - Ting
  

Ting 07

ARMAN lagi ketungkul olehe nyulammi obroge sing jebol. Karo tandang gawe lambene sasat ora ana lerene olehe gemreneng ngapalake antawecana Cakil kanggo suk gebyagan ngarep kuwi. Nanging kegawa saka kagole ati,olehe apalan ora pati semangat kaya dina-dina kepungkur. Gelaning atine sawise krungu dhewe saka pak Dwija yen sida metu saka kumpulan, ora mung lengser saka kalungguhan ketuwa. Mula saka kuwi ing wektu iki kumpulan wayang wong kuwi komplang ora ana ketuwane. Mung bae kanggo sauntara wektu pimpinan wayang dicekel dening Tarmijan senajan tanpa dianakake rapat luwih dhisik. Mangka grenenge wong akeh, suk yen ana pilihan ketuwa padha arep milih Pak Guru parwa sing cetha yen luwih mumpuni.
“Kaci dhuwur ...?!”
“Kaci sugih japa mantra ...?!” swarane ngelik, swara Cakil.
“kaji, kang Man, duduk kaci!” dumadakan ana swarane wong elik-elik nyalahake saka njaba lawangh. Lan mak bedhengus, ana sirah mecungul saka petengan karo mrenges. Sirahe Simin sing saiki tumpakane sepedhah crik-crik sinmg kabeh uwong ngerti yen saka pawewehe Gemi minangka pituwas olehe wis gelem dadi kemul nganti pirang-pirang sasi.
“Leh sampeyan muni mau kleru, Kang. Sing bener kaji, duduk kaci!” Simin mbaleni maneh karo mlebu tanpa nganggo kulanuwun luwih dhisik.
“Sik ta, Min, aja kesusu nyalahne. Aku ki eneng sing muruki, Pak Dwija. Jare Pak Guru, tembung kaci kuwi tegese menang, uga bisa luwih. Lak wis genah ta, menang dhuwur karo menang japa mantra? Terus nek arep diganti nganggo tembung kaji, terus apa tegese? Nek Pak Kaji sing dhuwur kuwi wis cetha, Pak Kaji Samsul sing kaya cagak anim kae!” Parman genti nerangake karo ngguyu.
“Ya embuh Kang, wong lehku krungu pas ndelok wayang kae ya ngono.”
Parman nglereni olehe tandang gawe banjur nyedhaki dhayohe sing wis ndhisiki lungguh ana kursi sandhing cagak.
“Kok njanur gunung Min, pa sik eling nek duwe bala neng kene?”
“Jane ya wis suwe Kang, lehku arep rene. Kangen. Nanging piye meneh, wektune sing ra eneng,” sing ditakoni mangsuli kaya ngakoni kaluputane olehe wis suwe ora sambang, banjur ngetokake rokoke. Ora tanggung-tanggung, cap Toke sing nalika kuwi pancen lagi kondhang enake. Parman sing kulinane mung rokokan sak-saka gage ndhisiki ndudut saeler.
“Jane lehmu rene iki mau gur dolan apa eneng perlu liyane?” pitakone sing duwe omah sawise wong loro padha ngakep rokoke dhewe-dhewe.
Sing ditakoni ora tumuli wangsulan, ketara yen ewuh aya. Sawise lingak-linguk sedhela lagi kawetu tembunge.
“Sik ta. Anu ... Yu neng omah pa ra ...?”
“Ra eneng, kok. Lha kae, ndhekem neng kulon kono, ngrungokake sandiwara radio. Butuh karo Yumu pa piye? Nek iya, takceluke.”
“Ora, ra usah. Malah kebeneran nek ra neng omah, wong lehku tekan kene iki mau arep eneng perlu karo sampeyan.”
“Kok sajak penting, perlu apa?” Parman takon karo njunjung kursine dicedhakake menyang kursine dhayohe.
“Ngene lho, Kang. Aku ming pengin nyocogne kabar sing takrungu. Wong sampeyan sing omahe luwih cedhak, mesthi luwih kenek diparcaya.”
“Wis gek ndang omong ta, aja mbulet ae koyok wong arep nglamar.”
“Aku krungu kabar, jare dhek bengi Yu Gemi ditangkepne. Apa tenan ...?”
“Kok malah takon aku. Senajan cedhak, nanging aku lak ra pati srawung karo wong kuwi. Mesthine lak awakmu sing luwih genah,” Parman mangsuli.
Tanpa dijarag, kedadeyan bengi-bengi nalika saka train wayang wong kae bali ngaton maneh. Ora krasa lambene mesem, esem kecut. Tujune lelakon kaya ngono kuwi kok mung sepisanan kuwi, ora nganti kedlarung-dlarung.
“Piye Kang? Kok malah meneng,” tembunge Simin gawe kaget.
“Kok piye ..., yakuwi mau. Awakmu lak mesthi luwih genah, wong angger uwong padha ngerti nek sabamu mrono.”
“Crita kuwi wis mungkur, Kang Man. Wong saploke gandheng karo pelatih Genjer-genjer kae, aku wis ra direken, diguwak kaya gombal!”
“Nanging awakmu lak wis oleh-olehan akeh. Tujune kok diprekik sakiki, sadurunge bokongmu topos kaya Wandi kae. Nek perkara leh ketangkep, aku uga krungu. Malah sing nyritani aku Kadir, sing dhek bengi melu nggrebeg. Jarene Kadir, Mas Sugeng ya wis gelem kok, ngrabi.”
“Angger wong lanang ya mesthi gelem ta Kang, ngrabi Yu Gemi. Nek ra gelem ki apa wong pilek ....”
“Dadi ..., upama sing dikongkon ngrabi ki awakmu, ya gelem?”
“Lha iya ta. Wis nyambut gawene penak, kayane gedhe.”
“Terus nek bokongmu wis trepes, dheweke njaluk pegatan, terus awakmu mbalik kluntrang-kluntrung maneh koyok maune?”
Sing dituturi mung ngguyu nggleges, guyune wong klejingan. Jebul Parman isih nerusake olehe guneman sing dianggep isih kurang.
“Kudune awakmu lak malah seneng yen Yu Gemi seneng sing gelem ngrabi. Awakmu wis bebas ra nduwe sanggan. Nanging yakuwi, lehmu dadi panji klanthung ndang lerena, terus sinaua nyambut gawe sing genah.”
“Lha nek kaya aku ngene iki terus arep kerja apa, Kang? Wong selawase ya rung tau nyambut gawe,” wangsulane Simin angger muni.
“Ya koyok ngono kuwi dadine nek bocah wiwit bayek diemong mbahe. Maune pegaweyanmu lak entheng, ming nggonceng mbahmu nek budhal karo mulih ngurut. Nanging apa iya nganti mbesuk arep ngono terus? Buktine wis genah, bareng mbahmu wis ra enek, awakmu malih cotho, ra kopen. Tujune kok terus diopeni Yu Gemi. Upama ora, awakmu lak wis garing mekingking wingi-wingi.”
Parman leren olehe guneman kaya wis kentekan ukara. Let sedhela genti Simin sing guneman nuduhake yen ora seneng karo pituture sing duwe omah.
“Wis ta Kang, ra usah dawa-dawa leh sampeyan pidato. Tekaku rene iki mau ra butuh dipidatoni, kok. Butuhku ming kepengin ngerti kabar bab ketangkepe Yu Gemi mau tenan apa ora?”
“Ooo ngono ta. Ya uwis nek ngono. Terus saiki, nek wis ngerti Yu Gemi ketangkep tenan, awakmu arep apa?”
“Arep golek cara supaya wong loro kuwi ra sida ijaban!”
“Carane ...?”
“Takpikire dhisik. Nek ra kenek nganggo cara alus, ya dikasar. Kasar ra mempan, golek cara akus. Wis ngono dhisik Kang, saiki aku njaluk pamit,” tembunge Simin karo ngangkat bokong, tanpa ngenteni komentare sing duwe omah.
“Pancen cah gendheng ...,” grenenge Parman banjur nerusake pegaweyane. Nanging durung nganti oleh limang menit saka latar keprungu swarane sandhal diseret, disusul swara watuk sing wis diapali banget, watuke bojone.
“Rung mari ta, Pak? Iki lho, eneng dhayoh adoh,” tembunge sing wadon karo nganyer ana ngarep lawang.
Let sedhela ana wong lanang mlebu sing jebule Sardi.
“Kok eram Man, nyambutgawe nganti ra eruh wayah,” dhayohe cluluk.
“Mbutgawe apa ta, kang Di, wong ming nyulami obrog. Wis dobol!”
“Masiya ngono, pa sesuk ra eneng dina?”
“Wong sesuk esuk wis taknggo dhines. Timbang momotane kocar-kacir neng dalan? Lak luwung ngene, ngalahi nglembur. Pa wis wiwit latihan saben bengi, ta? Nek iya, sampeyan enteni dhisik aku taksalin.”
“Durung, kok. Lagi wiwit suk malem Minggu ngarep. Ngene lho, Man. Lehku dolan rene iki mau arep butuh ngajak omong-omongan awakmu.”
“Ngomongne apa, Kang? Kok sajak penting ...?”
“Ya perkara kumpulan wayang kuwi. Atiku kok ra pati penak.”
“Sing ra kokpenaki nggon endi? Apane ...?”
“Sakiki jajal pikiren. Kumpulan sing seprana-seprene tansah anteng ra tau eneng apa-apa, kok arep dionggreh-onggreh. Pimpinan sing kaya ngana apike disingkang-singkang, diretool alon-alon nganti pungkasane trima metu saka anggota. Ngono kuwi apa wis bener?”
“Jane sing duwe trekah kaya ngono kuwi sapa ta Kang...?”
“Sing gawe ada-ada Tarmijan. Nanging embuh piye carane leh ngaco, liyane kok terus dha melu-melu.”
“Sampeyan isa nggrayahi, apa tujuwane Tarmijan kok duwe pokal kaya ngono? Apa jalaran dheweke kepengin nggenteni dadi ketuwa?”
“Kuwi ya bener. Nanging kiraku sing kaya ngono mau ming kanggo mucuki, mbabah dalan. Dene tujuwan sing baku, kumpulane awake dhewe iki arep didadekake keseniane sawijining partai. Awakmu lak ya eruh ta, partaine Tarmijan kuwi apa?”
Sing dikandhani manthuk-manthuk, kelingan olehe mentas jagongan karo Tarmijan ana gerdhu nalika ngeyup bengi-bengi kae. Nuli kawetu pitakone, “Nek sampeyan dhewe, setuju pa ra karo karepe Tarmijan kuwi mau?”
“Upama nganti ngono tenan, aku luwung metu saka kumpulan, wong aku wis duwe partai dhewe sing takugemi wiwit bocah, nalika neng desa kene sing dadi ketuwane Pak Kusnan, pakdhemu. Minangka ponakane Pak Kusnan, mosok awakmu arep melu-melu ngombyongi trekahe Tarmijan?”
“Ya ra mungkin ta, Kang. Malah aku ya duwe angen-angen arep metu kok, senajan lehku dadi anggota rung pati suwe. Nanging takenteni dhisik nganti sawise gebyagan, nuruti welinge Pak Guru wingenane.”
“Dadi awakmu wis kober rembugan karo Pak Guru, ta?”
“Uwis. Malah dikandhani akeh-akeh. Ra oleh gampang percaya karo janji sing muluk-muluk. Upamane dijanjeni arep diwenehi sawah utawa tegal nek perjuwangane kasil, lan isih ana maneh liyane.”
“Apa Tarmijan wis tau njanjeni ngono kuwi?”
“Nek nyang aku durung, nanging embuh nek wong liya. Nanging dhek jagongan karo aku kepungkur kae omongane pancen kaya iya-iyoa. Bola-bali sing dicandhak mesthi bab perjuwangan, ngganyang kaum kabir sing aku ra mudheng tegese, tuwan tanah, lan embuh apa maneh wong aku terus ra pati ngrungokne. Tiwas mumet ndhasku, bingung ....”
Saka arah senthong keprungu anake Parman sing cilik nangis, rebutan kemul karo kakange. Sardi sing wis rumangsa marem sawise nyunthak uneg-unege banjur pamitan mulih. Ing langit, mendhung sasi Maret isih nggembulang peteng.


dening : Dyah Kushar
Kapethik saking : Majalah Panyebar Semangat.

 kds penutup
wangsul-manginggil

Логофет Вадим Геннадьевичдетская посуда оптомооо полигон украина

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

8535840
  Hari ini     :  Hari ini :816
  Kemarin     :  Kemarin :921
  Minggu ini   :  Minggu ini :1493
  Bulan ini   :  Bulan ini :11015
Kunjungan Tertinggi
04-17-2020 : 6517
Online : 13

Kontak Admin.

email-kidemang