Cêrita Sambung - Ting
  

Ting 08

IWIT jam wolunan mau omahe Gemi wis ketara regeng dening anane sawetara nom-noman lanang wadon sing padha arep latihan njoged. Latihan pungkasan sadurunge munggah panggung neng omahe Tarmijan mengko bengi. Latihan sing pungkasan kaya ngono mau miturut Sugeng diarani jendral repetisi.
Mung bae wis rada suwe sing teka melu latihan suda sepasang. Srini karo Sholikhin. Sholikhin kebacut mutung sawise rumangsa disendhu dening pelatihe kepungkur kae. Lan bareng pasangane medhot, Srini kok ya banjur melu-melu njaluk leren psian. Srini pancen luwih ngebotake Sholikhin sing wis suwe olehe runtang-runtung karo dheweke.
Wis luwih setengah jam olehe ngenteni, nanging pelatihe tetep durung ana metu. Mangka lawange ngarep wis bukakan lan latare uga wis disaponi. Nalika weruh Gemi metu, bocah-bocah gage olehe gemrudug methukake.
“Pak Sugeng napa boten enten, Mbokdhe Mi?”
“Eneng kok, sik nyang jedhing. Wong mau begi olehe mulih saka latihan wis bengi, jam sijinan. Mulane iki mau kerinan.”
Kegawa saka rasa sungkan, sidane Gemi malih ngancani bocah-bocah sing kaya padha ora sabar ngenteni metune pelatihe.
“Lak wis dha apal tenan ta? Wis kari engko bengi, lho ....”
“Nek apale nggih empun Mbokdhe Mi, nanging kirangan Pak Geng kok ngajak latihan malih. Kadose kok tesik kirang marem,” wangsulane Midi.
“Watake Mas Geng pancen ya ngono kuwi, kok. Yen kadhung gelem tandang sembarange mesthi kudu apik ben ra ngisin-isini,” Gemi ngecap. Bacute, “Ya mula saka kuwi Mas Suhadi banjur meksa dheweke supaya gelem nggenteni dhapuk dadi Prabu Boma. Wis ta, nek ra ngandel engko bengi deloken, lak mesthi ngene!” tembunge karo nuduhake jempole.
Sing dikojahi ora ana sing cemuwit kejaba mung manthuk-manthuk, ngandel umuke Gemi sing pancen rada kemunjuken. Bocah-bocah pancen ora ana sing ngerti yen anane Sugeng didhapuk Boma kuwi saka penjaluke dhewe jalaran rumangsa luwih mumpuni.
Sugeng sing wis ketara seger sawise adus njedhul saka lawang, wis kalungan sampur. Lan let sedhela saka omah gedhe kuwi wis keprungu suwara tembang Genjer-genjer. Sing nembang Sugeng dhewe direwangi Gemi sing uga wis latihan nembang ganti pirang-pirang ndina.
Suwara tetembangan ing wayah esuk mau kayadene ngundang tekane penonton. Sing teka dhisik dhewe bocah lanang loro udakara umur wolung taunan. Amarga durung kulina, bocah-bocah sing mung ote-ote mau isih durung wani nyedhak, mung amping-amping saka njaba lawang.
Saya awan cacahe sing nonton saya akeh lan mundhak kendel. Nyatane olehe padha nonton wis wiwit mlebu tekan jero omah. Gemi sing nalika kuwi melu nunggoni wiwit krasa risi. Ambune bocah semono kehe mau pancen marahi eneg. Keh-kehe padha ngganda prengus, malah ana sing pesing barang.
Karotengah jam candhake Sugeng ngajak leren. Ewa semono sinambi ngaso Sugeng isih kober nerangake kanthi gamblang olehe bakal njoged mengko bengine. Dheweke banjur ngajak metu menyang latar. Ana kono nuli gawe orek-orekan gambar denahe panggung. Wiwit olehe metu saka panggonan dandan, arah madhepe sing ora kena nyingkur penonton, kabeh diterangake.
Pokoke sing ana ngarep dhewe kudu ngeling-eling, ra kena lali. Yen sing ngarep nganti lali, liyane mesthi bakal katut bubrah ra karuwan,” tembunge Sugeng wanti-wanti, senajan dheweke wis yakin yen bocah-bocah wis kena diendelake.
Wayah ngaso wis entek, kaya enteke panganan sabaskom kebak lan teh legi saceret blirik sing dicepakake Gemi. Gladhi resik isih diterusake maneh nganti srengenge wayahe manjer neng pucuk langit. Nanging jalaran langite lagi kesapu mendhung rada kandel, srengengene mung katon bunderan cilik warna kuning bureg.
Bubar mangan awan Gemi ora kok banjur leren nanging malah gage mbukaki lemari wadhah sandhangane. Jarit parang sing ana tumpukan ngisor didudut banjur dituduhake Sugeng sing lagi leyeh-leyeh ana kursi dawa.
“Jarite bener parang sing kaya ngene iki Mas, sing kanggo engko?”
“He-eh, ya bener kuwi. Setagene sing putih ae, nek enek sing rada cendhak ben ra ketok mbembeng. Terus anu ... duwe angkin pa ra ...?”
“Ya mesthi duwe ta ... aku kok. Warnane sing piye?”
“Pokok sing dhasare abang,” Sugeng mangsuli tanpa mingket. Ana bab sing rada gawe gumune Gemi,” wiwit mau Sugeng bola-bali ngemek-emek uwange. Nanging bareng wong lanang kuwi keprungu ngseses, Gemi lagi takon.
“Keneng apa Mas, apa lara untu ...?”
“He-eh, dhek mau tanggo ngremus balung enom. Embuh, kok malih krasa senut-senut.”
“Lha sampeyan ki ya aneh, kok. Wong ya eneng menthok, pupu, brutu, kok milih ngremus balung!”
“Wong wiwit cilik biyen senenganku ya nglethaki balung enom ngono kuwi, kok. Nek ra ngandel sampeyan njajal, engko lak tuman krasan,” wangsulane Sugeng karo bali maneh nekem uwange, banjur ngeses ngempet lara. Selawase urip ya lagi sepisan iki olehe ngalami kaya gono.
“Lha nek kaya ngono, pa engko bengi isa mayang ...?” Gemi kuwatir.
“Alah ..., wong ming kaya ngene ae kok, engko lak ndang waras. Sing tak gumuni lho, sing uwis-uwis ya ra apa-apa, ki. Kok iki mau krasa mak cleng, terus bablas tekan seprene.”
“Beda karo Sugeng sing sajak nganggep sepele, Gemi sing ora melu ngawaki malah duwe rasa kuwatir, samar yen mengko bengi Sugeng sida melu ngetoni gebyagan. Mangka dheweke wis kadhung cepak-cepak ngrasakake rasa marem lan mongkog meruhi wong lanang sing wis cetha bakal dadi bojone kuwi nalika ngratoni panggung dadi Prabu Bomanarakasura.
Nanging let sedhela Gemi wis oleh dalan. Sadurunge larane saya nemen, Sugeng arep diajak menyang omahe Mbah Waras, wong tuwa sing jare cespleng yen nambani lara untu.
“Sik kuwat mancal sepedhah, mas?”
“Ya mesthi isik, ta. Eneng apa ta?”
“Ayo takterke nyang nggone Mbah Waras kidul kono. Ben disuwuk.”
“Mbok wis ra usah ta, Dhik Mi. Dhilut engkas lak wars.”
“Iya nek iya ...? Nek saya nemen? Mangka engko bengi sampeyan kudu mayang. Nek nganti ra isa apa ra geger tenan?!”
Sugeng manut, banjur menyat saka kursi mlebu kamar arep nggoleki kunci sepedhah.
“Wis ra usah salin, wong ra adoh, kok!”
“Ra arep salin, kok. Njupuk kunci sepedhah.”
Ing wektu candhake Sugeng sing isih bola-bali ngeses katon mboncengake Gemi tumuju omahe Mbah Waras sing jare tukang nambani lara untu. Tujune sing digoleki kok mbeneri ora lunga kaya biyasane.
Apa isa ta, Ndhuk, aku? Wong aku ki bodho ra isa apa-apa ...,” tembunge Mbah Waras sawise Gemi mblakakake keperluwane.
“Mbok empun ngoten ta, Mbah. Teng dhusun mriki boten enten malih tiyang sepuh sing cespleng angsale nambani sakit waja kejawi sampeyan. Napa malih mengke dalu Mas Sugeng niki tumut gebyagan ringgit tiyang,” Gemi grerepa, ora lali karo nyelehake rokok klobot sing jarene klangenane Mbah Waras.
“Ya wis, nek ngono jajal takethok-ethokane, sakisa-isaku,” wangsulane si dhukun karo ngranggeh rokok sing ana ngarepe banjur ndhudhut saeler. Sawise diumik-umiki sedhela banjur diulungake Sugeng karo guneman.
“Empun, niki sampeyan ses, sakniki. Lak kersa ta, ses ngeten niki?”
Tanpa nganggo guneman Sugeng agahan nampani bajur disumet. Let sedhela wis sedhal-sedhul tanpa nganggo diematake, wong kanggone dheweke rokok klobot kuwi ampege ra karuwan. Sauntara kuwi Mbah Waras mlebu sedhela, baline wis nggawa palu karo paku reng siji. Embuh kanggo apa, paku mau banjur dipakokake menyang cagak emper.
Jan elok tenan, ngeram-eramake. Lagi bae Mbah Waras rampung olehe ngencepake paku, rasa lara ing untune Sugeng wis ora pati krasa. Olehe nyedhot rokok saya dikebut daya-daya enggal waras babarpisan. Atine Gemi dadi adhem dadakan nalika weruh calon bojone wis bisa ngguyu.
“Wis penak Mas ...?” pitakone dikantheni esem sumringah.
“He-eh, wis rada sudah,” sing ditakoni mangsuli cekak banjur ngadeg saperlu mbuwang tegesan menyang latar.
“Cobi ta, Mbah. Upami boten kula jak mriki lajeng dospundi nasibe gebyagan ringgit mengke dalu? Wong kiyambake niku sing didadosake pemain rol, dhapuk Prabu Boma. Nek lajeng nopo boten saged tumut, napa boten geger sakestu?” kojahe Gemi ngethuprus semu pamer.
“Lampahane napa ta, Mas, kok sing dados rol Boma niku? Napa Gojalisuta utawi pejahe Raden Samba nika? Nek sanes, napa Topeng Waja?”
“Sanes, Mbah. Niku lho, Boma Kikis,” wangsulane Sugeng sing saiki untune wis ora krasa babarpisan.
Sawise rampung butuhe Gemi banjur ngajak age-age mulih, lan ora lali nlesepake dhuwit kertas salembar menyang epek-epeke sing duwe omah sing dening wong kono lumrahe diarani “kemanden”.
Eseme Mbah Waras mekar amba nalika wong lanang wadon sing durung resmi dadi bojo kuwi metu saka plataran sing kiwa tengen dikebaki pethetan kembang ganyong.


dening : Dyah Kushar
Kapethik saking : Majalah Panyebar Semangat.

 kds penutup
wangsul-manginggil

Вадим Логофетчугунная посуда купить в москвеtopodin

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

8535789
  Hari ini     :  Hari ini :765
  Kemarin     :  Kemarin :921
  Minggu ini   :  Minggu ini :1442
  Bulan ini   :  Bulan ini :10964
Kunjungan Tertinggi
04-17-2020 : 6517
Online : 8

Kontak Admin.

email-kidemang