Cêrita Sambung - Ting
  

Ting 18

ORE kuwi sawise sholat Ashar Pak Guru Dwija kanthi direwangi Andri putrane mbarep lagi negor wit gedhang raja ing plataran. Dhek esuk mau nalika bali saka blanja ana pracangan Lik Yah, Bu Dwija kober ngonangi yen tundhunan gedhang sing klebu landhung kuwi nggon tadhah udan wis ana sing semburat kuning.
Dhisik dhewe gedebog bageyan tengah rada mendhuwur sethithik dijojohi nganggo pring lancip. Pamrihe supaya yen wite sing sengkluh, tundhunane gedhang ora nganti nibani lemah. Kanthi mengkono gedhange bakal slamet ora ana sing remuk.
“Direncangi, napa, Pak Guru ...?” ana wong aruh-aruh saka ratan. Swara gentha sapi sing maune ngrameni dalan uga banjur meneng.
“Ooo, Pak Mun. Suwun, boten sisah. Wong empun direncagi yogane. Nembe mantuk ...?”
“Enggih. Niki wau angsal kula laut pancen radi sonten. Niku napa, netagaken sabine Pak Kamisepuh. Wong terose dinten niki kedah mantun.”
Olehe rembugan mung tekan semono, wong pancen mung kanggo abang-abang lambe. Pakulinan lan unggah-ungguh modhel ndesa sing wis ana wiwit biyen.
Saungkure Pak Salamun olehe tandang gawe diterusake maneh. Andri bageyan njojohi gedebog dene Pak Dwija sing nggandholi klaras supaya rubuhe mengko bisa arah-arah, ora angger rubuh.
Nalika ing ratan ana kliwere wong loro mlaku bebarengan, Pak Dwija sengaja ora nggatekake jalaran sajake wite gedhang wis meh ambruk. Nanging guru sing lageyane sarawa kalem kuwi rada kaget bareng salah siji saka wong-wong mau guneman kanthi swara sengaja digawe seru.
“Nek pancen wani aja ming mungsuh ting. Sing masang ting iki lho jaragen!”
“He-eh. Aja wani silit wedi rai!!” sing sijine nambahi. Wong loro mau banjur mandheg. Nanging sajake kok padha ora weruh yen ing cedhake ana Pak Dwija, utawa mung ethok-ethok ora weruh.
“Lha iya ta, Mun. Gek sing jenenge ting kuwi duwe salah apa?” pitakone pawongan sing jebule Tarmijan. Sauntara mripate nyambi nglirik sedhela menyang pernahe sing lagi nyambut gawe.
“Ya bener omong sampeyan mau, Pak Jan. Nek pancen wani, ya njaraga wonge, ora usah nganggu gawe barang sing ra ngerti apa-apa!”
Krungu ukara-ukara sengak mau sing lagi negor wit gedhang leren.
“Kosik, Ndrik ..., leren dhisik!” tembunge Pak Dwija karo ngeculake pucuk klaras sing ana gegemane. Dhek esuk mau dheweke pancen krungu kabar slenthing-slenthing yen ting-ting sing dipasang dening wong-wonge Tarmijan sebageyan padha rusak.
“Nek lanang tenan, leh ngrusak lak ra usah nglimpe ngenteni sepine uwong. Wanine kok ming slinthutan kaya bajingan!” guneme Tarmijan saya seru, sengaja dikrungokake sing ana jero pekarangan.
“Ora ming kaya, Pak Jan. Nanging pancen bajingan tenan!” Tamun ngubuhi. Bareng wis cetha tenan yen olehe omong-omongan wong loro mau pancen ditujokake marang dheweke, atine guru sing adate sarwa sareh kuwi kepeksa mruntik. Kanthi langkah tetep kalem dheweke nyedhak kanthi ditutwuri Andri sing isih nyekeli cocolan. Nanging olehe mlaku mung tekan cedhak pager sing durung pati suwe olehe ndandani.
Sing ana ratan ketara rada ngedhap bareng weruh yen tangane kiwa Guru Dwija nggegem garan arit, dene Andri nyekethem lonjoran pring kanthi pucuk lancip kuwawa gawe giris.
“Sing padha kok rasani kuwi mau jane sapa ta, Jan?”
“Nggih tiyang sing nganggu damel ting-ting niku ta Pak, kok sinten?”
“Terus ..., ya wis karuwan sapa wonge?” pitakone guru tetep sareh.
“Nggih dereng. Nek empun kantenan lak genah empun kula encel-encel sakestu!” Tamun mangsuli sengak, mangka dheweke ora nggawa apa-apa.
“Nek rung genah kuwi mbok aja terus bengak-bengok turut ndalan ngono kuwi. Mangka iki mau lehmu muni-muni neng sandhingku, apa ngono kuwi ra padha karo ndakwa aku?”
“Kula boten gadhah niyat mestani nek sing ngrisak ting-ting niku njenengan. Nanging nek njenengan rumaos kesindhir, nggih sakkersa. Malah keleresan!” Tarmijan nyaut ngewak-ewakake. Kaya wis ora kelingan yen sing diadhepi kuwi biyen tilas gurune.
“Apane sing keleresan? Apane ...?!” pitakone Pak Guru rada njengek.
“Ana prahoto momot tebu liwat ngabul-abul bledug. Sesawangan peteng rada suwe. Sailange bledug jebul Tarmijan karo Tamun wis ora ana. Guru Dwija banjur ajak-ajak Andri nutugake olehe tandang gawe.
Bu Dwija mudhun saka tlundhag omah banjur ngener panggonane.
“Kae mau sapa ta, Ppak? Kok leh ketara gayeng, rame!”
“Sapa maneh nek ra anake Pakdhemu, Tarmijan karo Tamun.”
“Kok ra sampeyan ampirne?”
“Wong durung-durung omongane wis nggatel ati kok diampirne!”
“Omong apa dheweke?”
“Leh guneman pating clemot, ngarani jarene sing ngrusak ting-ting dhek wingi aku.”
“Kang Jan langsung ndakwa sampeyan?”
“Ya ora. Nanging olehe rembugan karo Tamun kaya sengaja digawe banter ben krungu kupingku. Pokoke ra enek lerene leh nyindir, nyemoni, nyrempet, sing genah nek ditujokake nyang aku. Nek ra ngandel, jajal takona anakmu lanang kuwi!”
Bu Dwija ora semaur. Dheweke wis ngerti yen wiwit biyen tangkepe Tarmijan marang kulawargane kuwi apike mung tata lair. Mangka olehe nganti kaya ngono mau mung jalaran kegawa saka bedane ideologi, seje gambar.
Sauntara kuwi sing mblenes tanpa pamit banjur nerusake laku mengidul tumuju omahe Sardi mesisan karo Parman sing lete mung sawetara surup.
“Awakmu ya ngandel Mun, nek guru Dwija pancen ra ngerti tenan perkara rusake ting-ting wingi kae?” pitakone Tarmijan karo mlaku.
“Sakngertiku, Pak Guru kuwi wiwit biyen jujur, Pak Jan. Kiraku dheweke ra mungkin gelem tumindak kaya ngono kuwi. Karo maneh, apa ta untunge ngrusaki ting-ting kuwi?”
“Nanging iki urusane seje, Mun. Urusan politik sing ra eneng gandheng cenenge karo wong jujur utawa ora. Upama dheweke ora wani nglakoni dhewe, lak isa kongkonan wong liya sing gelem dadi gedibale!”
“Kaya Parman karo Sardi kuwi ya?”
Tekan protelon sing kayoman wit tanjung wong sakloron menggok. Omah sing arep diarani wis cedhak. Olehe pating greneng leren, nata ati. Jalaran lawang omahe Parman ketara tutupan, lakune diterusake menyang omahe Sardi sing lawange menga ngeblak. Bojone katon lagi tandang gawe ana latar, ngentasi pathi aren sing dipepe ana dhuwur gentheng.
“Bapake empun manthuk, Yu?”
Tangan sing wis kadhung diathungake munggah arep ngranggeh tampah ditarik mudhun. Semono uga sikile sing wis kebacut jinjit bali tumapak lemah.
“Ooo ... Pak Jan. Empun, empun wangsul, nembe mawon. Niki wau tiyange tesik teng wingking. Anu ..., sembahyang.”
“Ooo ..., Pak Di sakniki nglampahi sembahyang, ta?”
“Enggih, malah empun radi dangu. Niku napa, meguru nggene Parman. Kalih malih, wong nggih empun sepuh, ajeng pados napa nek boten pados sangune akherat.”
Tarmijan mlengos ketara ora seneng, banjur munggah menyang emper marani lincak pring sing adege wis ora pati jejeg. Nalika let sedhela ana kucing rembes engkrig-engkrigen melu-melu munggah gage olehe nyepak. Tamun melu lungguh nejejeri lan slamet ora katut disepak.
Bojone Sardi melbu pawon karo nyangga tampa isi pathi. Marga tangan loro pisan kanggo kabeh, taline kotang sing nglawer sisih kepeksa meng diumbar. Tamun kober nglirik sedhela. Nanging dhadha trepes kuwi babarpisan ora narik kawigatene.
Sing dienteni metu. Kopyahe sengaja didhangakake kaya pamer bathuke sing ukurane pancen rada kekamban. Sarunge goyor wis rada masem.
“Wis suwi, Pak Jan ...?”sing duwe omah mbagekake.
“Cukupan. E ... dadi dampeyan sakiki nglakoni sembayang ta, Kang Di. Pa arep munggah kaji?” pitakone Tarmijan entheng.
“Ya ra ngono, Pak Jan. E, ya ming dhedhepe, golek sangune mati.”
“Wong mati ae kok dadak golek sangu. Pokok eneng mori putih lak ya uwis, ra sah angel-angel!”
“Nek penemu sampeyan kaya ngono ya terserah, ra apa-apa. Terus, iki mau enek apa ta, kok njanur gunung?”
Sing ditakoni mikir sedhela nuli kawetu wangsulane rada ngati-ati, “Anu Kang Di, aku ming arep takon. Sampeyan lak ya krungu ta, nek wingi ting-ting sing takpasang neng prapatan padha dirusak uwong?”
“He-eh. Malah ora ming krungu, nanging weruh dhewe nalika ider mau.”
“Tenan, leh sampeyan eruh lagi dina iki mau?”
“Lha iya ta, wong nek bengi aku mesthi utheg gawe dhawet karo Yumu. Terus, kenek apa sing koktakoni kok aku, dudu liyane?”
“Uwis. Entas iki mau aku wis nakoni Pak Guru, mbokmenawa weruh sapa sing ngrusak. Nanging wonge kandha nek ra ngerti.”
“Sing koktakoni mesthi Pak Guru Dwija. Kenek apa kok ra nakoni Guru Purwa, Yanto, Karso utawa anggota wayang liyane?” Sardi nguber.
“Nek wong-wong kuwi ya genah ra mungkin ta, Kang.”
“Leh ra mungkin jalaran kabeh mau balamu?”
Parman mlebu tanpa kulanuwun. Sejatine wis rada suwe dheweke ngrungokake saka njaba lawang.
“Jane lagi petung apa ta, kok leh gayeng?”
Tamun nratab. Tarmijan malah ketara rada pucet. Tilas jago pencak sing lagi teka kuwi njalari atine ciyut, ilang kuwanene.
“Iki lho Man, ngomongne perkara ting sing dirusak uwong dhek wingi,” tembunge Tarmijan nglendheh, ilang kasare.
“Terus sampeyan ngarani nek Kang Sardi sing ngrusak?” Parman nylemong.
“Ya ra kok ngarani ngono, Kang Man. Ming arep takon,” sing mangsuli Tamun. Kayadene Tarmijan, swarane uga ora digawe sereng.
“Aku isa mbedhek kok. Bubar nakoni Kang Sardi awakmu mesthi genti narap aku. Sakiki tak jawab dhisik. Aku karo kang Sardi ora eruh jawane perkara barangmu sing dirusak uwong kuwi. Percaya utawa ora, terserah. Sakiki sing penting gek padha metu saka omah kene sadurunge ketiban pikulane Kang Sardi!”
Tarmijan apadene Tamun saya mringkus. Lan tanpa nganggo pamit sing duwe omah banjur mlenes metu ninggalake sardi sing lungguh pinggir amben lan Parman sing tetep malang kadhak ana ngarep lawang.


dening : Dyah Kushar
Kapethik saking : Majalah Panyebar Semangat.

 kds penutup
wangsul-manginggil

покер играть на реальные деньгиприготовление на сковороде грильотзыв никас

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

8535803
  Hari ini     :  Hari ini :779
  Kemarin     :  Kemarin :921
  Minggu ini   :  Minggu ini :1456
  Bulan ini   :  Bulan ini :10978
Kunjungan Tertinggi
04-17-2020 : 6517
Online : 19

Kontak Admin.

email-kidemang