Pasinaon Carakan - 

01. Pasinaon - Aksara Nglegena


01. Aksårå Nglegenå Nglêgênå têgêsipún tanpå busånå, aksårå nglêgênå têgêsipún aksårå ingkang dèrèng nganggé sandhangan. Aksara nglêgênå gunggúngipún wontên 20, kasêbat Carakan nangíng ugi wóntên ingkang nyêbat Dênta Wyanjånå.

02. Pasinaon - Aksara Pasangan

02. Aksårå Pasangan
Sedåyå aksårå nglêgênå gadhah aksårå pasangan, kadós makatên :

03. Katêrangan Aksårå Pasangan (#1)Aksårå nglêgênå ingkang dipún pasangi aksårå pasangan ndadósakên aksårå nglêgênå mênikå "mati".
Wangún aksårå pasangan wóntên 3 warni :

04. Katêrangan Aksårå Pasangan (#2)

3. Aksårå Pasangan ingkang wangúnipun bèntên kaliyan wangunipun aksårå nglêgêna.

05. Sandhangan Swårå

SSandhangan swårå wónten 5 (gangsal) :

06. Sandhangan Wiyanjånå lan Panjingan

SSandhangan Wyanjånå wóntên 3 (tigå) : Cåkrå, Kêrêt lan Péngkal.

07. Sandhangan Panyigêging Wåndå
Sigêg têgêsipun mandhêg, wåndå têgêsipun "suku kata", wåndå ingkang dipun sigêg mênikå = mandhêg utawi "mati".
Sandhangan Panyigêging Wåndå wóntên 4 (sêkawan) :

08. Aksara Múrdå

Aksårå Múrdå wóntên 8 (wólu), nangíng wóntên ingkang awís awís kaginakakên shå, njå, biasanipun kanggé nyêrat aksårå kawi.

09. Aksårå Swårå

1. Aksårå Swårå wónten 5 (gangsal)

10. Aksårå Rékan

1. Aksårå Rékan wóntên 5 (gangsal)

11. Ångkå Jåwå

Ångkå Jåwå

12. Pratåndhå

Panyêratan lan pamaosan carakan ngginakan sak pêrangkat lambang utawi pratåndhå.
Pratåndhå wóntên 2 (kalíh) : Adêg adêg lan Pådå.

13. Sinau Maca Carakan (1)

SSinau maca Carakan kanthi ngginakaken visualisasi gambar (1)

14. Sinau Maca Carakan (2)

SSinau maca Carakan kanthi ngginakaken visualisasi gambar (2)

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

8516213
  Hari ini     :  Hari ini :449
  Kemarin     :  Kemarin :1167
  Minggu ini   :  Minggu ini :4076
  Bulan ini   :  Bulan ini :29064
Kunjungan Tertinggi
04-17-2020 : 6517
Online : 9

Kontak Admin.

email-kidemang