Pranata Cara - ᭙
01. Mranatacara Lan Hamedhar Pangandikan Ingkang Sae

aderengipun kita maos tuladha-tuladha gladhen maraga minangka Panatacara (MC) lan hamedhar pangandikan, mangga ing perangan ngajeng punika kita hanggladhi mangka paraga Panatacara lan hamedhar pangandikan.

02. Pangertosan Bab Hamedhar Pangandikan

aderengipun kita anggladhi utawi maraga hamedhar pangandikan / tanggap wacana, langkung rurniyin kedah mangertosi babagan werdinipun hamedhar pangandikan / tanggap wacana punika punapa? Hamedhar pángandikan /

03. Tujuan Hamedhar Pangandikan


 

ados sampun kaandharaken wonten ing ngajeng tujuan utami hamedhar pangandikan inggih punika kangge hangaturaken panguneg - uneging manah utawi mratelakaken informasi kanthi Hamedhar pangandikan wonten sangajenging piyantun

 
05. Hamedhar Pangandikan Ingkang Sipatipun Hiburan

amedhar pangandikan ingkang sipatipun hiburan punika kanthi tujuan mratelakaken informasi utawi hamilut pamyarsa dhumateng gagasan kita, nanging tujuwanipun asipat mirunggan upaminipun medhar pangandikan wonten salebeting tata

07. Sintenta Ingkang Miyarsakaken Wedharing Pangandikan Panjenengan

anthi hambudidaya mangertosi sintenta ingkang dados pamyarsa wedharing pangandikan kita, utawi kita medhar pangandikan wonten sangajenging sinten, inggih wigati sanget, kangge mangertosi sintenta para pamyarsa ingkang badhe dipun

08. Hamedhar Pangandikan Wonten Sangajenging Kaum Awam

aum awam dumados saking tiyang-tiyang ingkang dereng nate ngenyam pendidikan wonten ing bangkuning pasinaon, bebrayan padhusunan among tani lan tiyang ingkang taksih andhap pangertosanipun.

 

09. Tatacara Medhar Pangandikan Wonten Sangajenging Para Pejabat Lan Piyantun Ingkang Nggadhahi Palungguhan

iyantun ingkang anggadhahi palungguhan lan pejabat beda sanget kaliyan tiyang awam ingkang taksih andhap pangertosanipun.
Pramila menawi kita medhar pangandikan wonten ing

 

10. Hamedhar Pangandikan Wonten Sangajenging Pemudha Lan Pelajar

edhar pangandikan wonten sangajenging pelajar ugi wonten tata kramanipun utawi sopan santunipun piyambak katandhingaken kaliyan medhar pangandikan wonten sangajengipun umum, kita kedah nglenggana bilih pemudha

 

11. Medhar Pangandikan Wonten Sangajenging Para Santri

amedhar pangandikan wonten sangajenging para santri utawi tiyang - tiyang ingkang umumipun kuwat agaminipun mila kedah kita gatosaken bab ingkang kados mekaten kacetha ing ngandhap punika:

 

12. Medhar Pangandikan Wonten Sangangajenging
Para Ibu - Ibu

edhar pangandikan wonten sangajenging ibu - ibu utawi saperangan ingkang rawuh punika kaum wanita, mila kedahipun kita ngatos - atos salebeting ngaturaken wedharing pangandikan.

 

13. Tatatacara Medhar Pangandikan Wonten Sangajenging Tiyang Ingkang Mboten Sami Agaminipun

amedhar pangandikan wonten sangajenging tiyang ingkang mboten sami agaminipun, benten sanget kaliyan medhar pangandikan wonten ing sangajenging tiyangingkang nunggil agami. 

 

14. Warni Warnining Medhar Pangandikan

entuk utawi maneka warnining medhar pangandikan punika wonten pinten - pinten bab. Ing antawisipun inggih punika medhar pangandikan kanthi langsung utawi medhar pangandikan kanthi bebas, salajengipun wonten ugi medhar

 

15. Ngawekani Pepalang Ing Salebeting Medhar Pangandikan


 

angge piyantun ingkang nedheng gegladhen, kangge maraga medhar pangandikan wonten sangajenging para piyantun / para rawuh pancen kathah pepalangipun, pepalang punika mijil saking salebeting pribadinipun piyambak lan ingkang

 

16. Punapa Dhemam Panggung Punika?

athah para piyantun ingkang saged ngendikakaken bab istilah dhemam panggung, nanging mboten mangertos maknanipun, punapa ta dhemam panggung punika?
Demam panggung sakleresipun inggih punika gangguan /

 

17. Kados Pundi Amurwani Medhar Pangandikan

ados pundi ta, cara kita miwiti medhar pangandikan? Saking pundi? Lan kados pundi ?
Pangertosan / pengalaman ingkang kita mangertosi, sabab kangge amilut penggalihipun para pamyarsa perlu

 

18. Tuladha Atur Pambuka Panatacara Pasrah
Panampining Lamaran

ismillahirrohmanirrohim
Assalamu alaikum Wr. Wb.
Panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh, para pini sepuh ingkang hanggung mastuti dhumateng pepoyaning

 ara lenggah kakung sumawana putri, ingkang sinuba ing pakurmatan, raos bombong miwah mongkoging manah, panjenenganipun Bp ___________ sekalihan ingkang mengku gati mboten saged kagambaraken ing mriki,

 

20. Tuladha Atur Pambagyaharjo Pasrah Lamaran

ismillahirrohmanirrohim
Assalamu alaikum Wr. Wb.
Para pepundhen, para pinisepuh, para sesepuh ingkang pantes pinundhi, para kadang duta saraya saking calon saha

 

21. Tuladha Aturipun Panatacara Sasampunipun Tata Adicara Pambagyaharjo

erwaca cetha kaduk ruruh hangarah prana aturipun Bp. ___________ pinangka sulih salira ingkang hamengku gati.
Para lenggah kakung putri ingkartg satuhu kinurmatan, salajengipun dumugi laksitaning tata adicara atur

 

22. Tuladha Atur Pasrah Lamaran Saking Duta Saraya Pinangka Sullh Salira saking calon Kadang Besan

ssalamu ‘alaikum Wr. Wb.
Panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh, para pini sepuh ingkang pantes pinundhi, panjenenganipun puma karya labet praja, para santana warga saking Bp

 

23. Tuladha Aturipun Panatacara Saksampunipun Pasrah Lamaran Ngancik Panampi

akaten para lenggah kakung saha putri, atur pasrahipun
Bp ___________ pinangka duta saraya ing kalenggahan punika kanthi prastawa cetha wijang wijiling pangandikan, ingkang salajengipun pasrah sarana badhe katampi

 

24. Tuladha Panampi Pasrah Lamaran

ssalamu ‘alaikum Wr. Wb.
Dhumateng ___________ (Sesebutan kajumbuhaken kawontenan miturut andhap inggiling pangkat kalenggahan ingkang sami rawuh). Ngembani wuwus karsanipun

 

25. Tuladha Aturipun Panatacara Sasampunipun Panampi Pasrah Lamaran

anthi trewaca cetha atur panampi saking panjenenganipun
Bp ___________ minangkã sulih saliranipun ingkang hamengku gati, ingkang salajengipun dipun wonteni paniti priksa sarana ingkang kapasrahaken saha kaleksanakaken

 

26. Tuladha Aturipun Panatacara Badhe Kaleksanakaken Liru Kalpika (menawi wonten)


 

ara lenggah kakung putri ingkang sinuba ing pakurmatan jumbuh kalian pamintanipun saking calon kadang besan, ing mriki keparengipun
Bp ___________ ingkang mengku gati kaleksanakaken

 

27. Tuladha Aturipun Panatacara Salebetipun Liru Kalpika


 

ara lenggah kakung putri, kaleksanan liru kalpika, pangandikanipun para pinisepuh, liru kalpika saged katindakaken saderengipun calon penganten kaijabaken utawi kapanggihaken, wondene menawi sampun kaijabaken

 

28. Tuladha Aturipun Panatacara Badhe Tanggap Wacana (menawi wonten)

anthi lulus raharjo liru kalpika ingkang katindakaken calon temanten kakung miwah penganten putri, inggih awit saking keparengipun
Bp ___________ sekalihan (mengku gati) mrih calon

 

29. Tuladha Aturipun Panatacara Wonten Ing Salebetipun Swasana Mirunggan

ara lenggah kakung putri ingkang pantes sinudarsana, laksitaning tata adicara ingkang sampun rinakit dening kulawarga kados sampun kaleksanakaken kanthi pinayungan karaharjan tebih ing sambekala.

 

30. Tuladha Aturipun Panatacara nDungkap Paripurnaning Gati

andungkap titi mangsa kala paripurnaning sedya, karana urut reroncening tata adicara sampun kaleksanakaken dening para kulawarga. Para tamu kakung putri ingkang satuhu bagya mulya, saderengipun purnaning gati panjenenganipun

 

31. Tuladha Atur Pambuka Panatacara Wonten Ing
Pahargyan Mantu

ismillahirrohmanirrohim
Assalamu ‘alaikum Wr. Wb,
Dhumateng panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh pinisepuh ingkang hanggung mastuti dhumateng pepoyaning

 

32. Tuladha Panyandra Temanten Putri Kalenggahaken

inarung swaraning pradangga hangrangin hambabar ketawang Puspawarna, ana ganda hangambar arum katiyubing samirana manda, kawistara jengkaring sri atmaja temanten putri mijil saking tepas wangi, tepas mengku

 

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

8516244
  Hari ini     :  Hari ini :480
  Kemarin     :  Kemarin :1167
  Minggu ini   :  Minggu ini :4107
  Bulan ini   :  Bulan ini :29095
Kunjungan Tertinggi
04-17-2020 : 6517
Online : 14

Kontak Admin.

email-kidemang