Puspåwarnå - ᭙

34. Aksårå Jåwå Prêlu Malêbu Alam Global

Carakan utawå aksårå Jåwå akèh tinêmu ånå ing Suråkartå lan Ngayogyåkartå. Aksårå Jåwå ngrênggani jênêng bangsal ånå ing Karatón, jênêng gêdhóng, jênêng ruwangan, jênêng pasar, jênêng dalan, têtêngêr, hastånå, gapurå, sêsanti, lan liyå-liyané.
Ånå síng disandhingi karo aksårå latín, nangíng ånå ugå síng ora digandhèngi nganggo aksårå latín.
Wujúd lan cakriké wêrnå-wêrnå yåkuwi: kandêl-tipisé, jêjêg-dhóyóngé, gêdhé-ciliké, pêsagi-bundêré, lêmu utåwå kuruné. Malah ånå kaligrafi aksårå Jåwå ånå ing gambar Sêmar, Tógóg, busånå bathík lan liyå-liyané.
Buku-buku síng ditulís nganggo aksårå Jåwå ugå akèh tinêmu ånå ing muséúm-muséúm, kapustakan Karatón, Kapústakan Nasional, Arsip Nasional, lan ånå ing jagad pamulangan síng nggilut båså lan sastrå Jawa.
Kajåbå såkå iku ugå tinêmu ånå ing kapústakan Univêrsitas ing måncånagårå síng cacahé akèh bangêt.
Kabèh mau mujúdaké ’artå kåyå’ ing babagan båså, sastrå, lan budåyå Jåwå síng isíh ånå.
Aksårå Jåwå dadi lambang jatidhiriné wóng Jåwå síng prêlu dipandêng, diuri-uri lan dilêstarèkaké.
Wêwatón sujarah síng ånå, aksårå Jåwå wús lumaku pirang-pirang abad kawiwitan såkå aksårå síng digunakaké ånå ing båså Jåwå Kunå, båså Kawi, båså Têngahan, lan Jåwå Anyar.
Anané évolusi aksårå Jåwå kadayan såkå sastrå síng wús kawuri, yåkuwi sastrå Hindhu.
Nganti wêktu iki, ånå pérangan síng isíh digunakaké yaiku aksårå ’múrdå’ síng mula bukané saka aksara Mahaprana síng pocapané nganggo abab síng mantêb.
Karånå iku, måntrå síng túk-é såkå agåmå Hindhu ugå ndayani aksårå Jåwå síng digunakaké.
Évolusi aksårå Jåwå ora mandhêg nangíng têrús lumaku jumbúh karo obahíng jaman.
Ånå pêrangan síng lêstari, nangíng ugå ånå pérangan síng ngalami owah-owahan ing babagan cakrik, ukêlan, lan céngkók síng wujudé kåyå aksårå Jåwå wêktu iki.
Manåwå dijingglêng, aksårå Jåwå duwèni pamór síng éndah lan mrêbawani.
Wêwatón buku Sêrat Sastrå Harjéndrå, aksårå Jåwå nduwèni filsafat síng biså nuntún marang kawiryan lan kaluhuran.
Aksårå Jåwå wêktu iki kênå diarani isíh lêstari nangíng akèh kawulå mudhå síng wús nyingkúr lan nglalèkaké.
Akèh síng pådhå ’wutå aksårå Jåwå’ amargå wêdi nyinau aksårå Jåwå síng rumit lan angèl.
Ånå pêpalang síng nggubêl aksårå Jåwå ånå satêngah-ing jaman síng sangsaya maju.
Karana iku banjúr ånå tékad lan rékadåyå supaya aksårå Jåwå têtêp lêstari.
Aksårå Jåwå prêlu nút ing jaman kalakóné, nút ing papan kadadéyané, lan nút ing båwå wêdharané.
Aksårå Jåwå prêlu malêbu alam global jumbúh karo putusan Kongrès Båså Jåwå IV Taún 2006.
Nganti wêktu iki wús ngrêmbåkå anané situs utåwå wèb site ngênani hå nå cå rå kå.
Ayahan komputêrisasi aksårå Jåwå uga diadani déníng pårå nimpuna utåwå pakar ing babagan tèknologi infórmasi. Bêbarêngan karo kêmajuwan jaman síng pilaré tèknologi infórmasi, aksårå Jåwå prêlu di-révitalisasi utåwå didayakaké ånå ing bêbrayan global.
Parêpatan lan sarasèhan ing babagan iki wús diadani rambah kapíng pitu ånå ing Jåwå Têngah, DIY, Jåwå Timúr, lan Jakarta.
Pårå pangarsa bêbadan, paguyuban, pårå nimpunå, lan pårå pakar tèknologi infórmasi síng nggilút susastrå Jåwå wús gumólóng tékadé prêluné aksårå Jåwå nduwèni character sèt ana ing mêsin komputêr.
Ayahan stratêgis ngênani babagan iki yaiku prêluné aksårå Jåwå didaftaraké ånå Unicode Consortium lan Unèsco. Pangajabé, supåyå aksårå Jåwå biså madêg jajar karo aksårå-aksårå tradisi-onal donya liyané ing alam global.


Déníng : Ki Sutadi
Pangarså Pêrsatuan Pêdalangan Indonésia Komisariat Jawa Têngah

 kds penutup
wangsul-manginggil

лучший автомат fruit cocktailсковородки с антипригарным покрытием купитьалександр лобановский харьков

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

8535786
  Hari ini     :  Hari ini :762
  Kemarin     :  Kemarin :921
  Minggu ini   :  Minggu ini :1439
  Bulan ini   :  Bulan ini :10961
Kunjungan Tertinggi
04-17-2020 : 6517
Online : 7

Kontak Admin.

email-kidemang