Puspåwarnå - ᭙

35. Aksårå Jåwå wís Dikómputêrisasi

Wóng Jåwå wêktu iki akèh síng nandhang wutå aksårå Jåwå saliyané aksårå latín, Mangkono pangandikané Wakíl Gubêrnúr Jawa Têngah, Båpå Ali Mufis, rikålå nåmpå pårå sutrêsnå båså lan aksårå Jåwå ånå Gubêrnuran minggu kapungkúr.
Aksårå Jåwå (AJ) prêlu ditaliti manèh åpå biså didayakaké ånå ing jaman global wêktu iki. Båpå Ali Mufiz uga nandhêsaké prêluné pårå nimpunå utåwå pakar båså Jåwå naliti pigunané AJ ånå ing jaman síng sangsåyå maju iki.
Manåwå isíh ånå mupangaté, prêlu didayakaké utåwå di-révitalisasi ånå ing bêbrayan. Kajåbå såkå iku manawa ånå gagasan AJ didaftaraké ånå Unicode Consortium supåyå ngliwati prosêdur síng runtút.
Pårå pakar båså Jawa prêlu duwèni pêrsèpsi síng pådhå supåyå mêngkoné lancar lan kasíl.
Kaanan ngênani AJ ing dinå Jumat Wagé kapungkúr dadi pirêmbugan pårå sutrêsnå båså lan budåyå Jåwå.
Ånå gagasan apík síng diusúlaké. ’Wêwatón asíl panalitèn kulå, sampún wêkdalipún aksårå Jawi dipún révitalisasi’.
Mangkono pangandikané Båpå Ir Hadi Wåråtåmå MSEc pakar AJ såkå ITB Bandúng. Diandharaké manåwå pikiran utåwå gagasan ndayakaké AJ wís dirêmbúg sadurungé kongrès båså Jåwå taún 2006 kapungkúr.
Pårå pakar wís pådhå njingglêng lan ngrêmbug AJ lumantar sarasèhan lan workshop síng diadani rambah kapíng têlu.
AJ nganti têkan wêktu iki lumaku ora múng atusan taún nangíng ngalami évolusi éwónan taún.
Båpå Hadi Wåråtåmå ugå ngandharaké prêluné AJ malêbu prosès unicoding síng dipandhégani pårå pakar aksårå ing UNESCO-PBB.
Gêgandhèngan karo bab iku, pårå sutrêsnå båså Jåwå prêlu njurúng lan jumangkah bêbarêngan supåyå AJ duwèni tataran pådhå karo aksårå-aksårå tradisional liyané ing donyå iki. ’
AJ prêlu nggadhahi charactêr sèt wóntên ing mêsín kómputêr’ mangkono pangajabé Båpå Hadi Wåråtåmå.Rikålå audiènsi karo Wakíl Gubêrnúr ugå dijlèntrèhaké bab kómputêrisasi AJ déníng Ki Dêmang Sókówatèn, pakar kómputêrisasi AJ såkå Jakarta.
Ki Dêmang ngêndikakaké manåwå kómputêrisasi AJ síng diasilaké amargå akèhíng kóntribusi utåwå pisumbang såkå pårå sutrêsnå båså lan para pakar tèknologi infórmasi. Kajåbå såkå iku kómputêrisasi AJ sing wís kasil diwujúdaké wêwatón panalitèn ånå ing tlatah Lómbók, Bali, Jawa Timúr, Suråkartå, Ngayogyåkartå, Póndhók Pêsantrèn Góntór, lan liyå-liyané.
Sumbêr réfêrènsi síng digunakaké ugå akèh , wiwít Wêwatón Sriwêdari 1926, Ragam Aksårå Jåwå Ngayogyåkartå, Sêrat Sastrå Harjéndrå, lan buku-buku såkå Walåndå. Wêktu iki wis kasíl diwujúdaké cårå ngómputêr aksårå Jåwå síng gampang bangêt. ’Nyêrat aksårå Jawi wóntên kómputêr mênikå gampíl lan ngrêmênakên.
Aksaranipún èdi lan éndah. Aksårå Jawi wóntên ing kómputêr badhé kula paringi nami ’fónt Ajisåkå’.
Mangkono pangandikané Ki Dêmang Sókówatèn.
Ånå ing pirêmbugan minggu kapungkúr, kacathêt akèh bangêt wawasan, usulan, pamrayogå, lan panukartå ngênani Révitalisasi lan Kómputêrisasi AJ.
Pårå sutrêsnå båså Jåwå akèh síng duwé pangarêp-arêp supåyå AJ diwåcå, disinau, disênêngi lan ditulís manèh.
Malah ånå síng duwé tékat supåyå AJ åjå múng dadi sêsanti lan ditulís ånå ing plang-plang jênêng dalan, ånå ing gapurå, gêdhúng-gêdhúng, lan wêwangunan liyané. AJ prêlu malêbu ånå ing alam global.
Aksårå Jåwå prêlu malêbu lan ngrêmbåkå ånå ing jaringan intêrnèt.
Mugå-mugå bisa kasêmbadan.


Déníng : Ki Sutadi
Pangarså Pêrsatuan Pêdalangan Indonésia Komisariat Jawa Têngah

 kds penutup
wangsul-manginggil

mfx broker выплатыкак выбрать чугунный казанооо полигон одесса

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

8535767
  Hari ini     :  Hari ini :743
  Kemarin     :  Kemarin :921
  Minggu ini   :  Minggu ini :1420
  Bulan ini   :  Bulan ini :10942
Kunjungan Tertinggi
04-17-2020 : 6517
Online : 19

Kontak Admin.

email-kidemang