Puspåwarnå - ᭙

36. Båså Jåwå "Campúrsari

Wêktu iki ånå prêkårå utåwå probléma sing nggubêl båså Jåwå. Mliginé båså Jåwå síng digunakaké déníng kawulå mudhå.
Ånå ing tlatah padésan, båså Jåwå síng digunakaké kênå diarani luwíh bêcík katimbang ing kuthå.
Båså Jåwå síng digunakaké kawulå mudhå ånå ing kuthå wís mrihatinaké. Prêkårå síng nggubêl ora múng tinêmu ånå ing ranah kulawårgå nangíng ugå ånå ing bêbrayan utåwå lingkungan masyarakat. Ånå ing jagad pamulangan tinêmu kaanan síng mèh pådhå. Prêkårå síng ånå nglimputi bab-bab síng magêpókan karo guru, kómpêtènsi lan métodê síng dicakaké ånå pamulangan, buku ajar, buku wacan, lan liyå-liyané.
Undêraning prêkårå ånå cak-cakan migunakaké ’båså Jåwå’. Båså Jåwå síng digunakaké kênå diarani wís mlórót kualitasé. Têmbúng-têmbúng síng digunakaké campúr-campúr.
Cak-cakaníng ukårå ånå síng ngarani kurang trêp. Kadhangkålå, malah ånå síng nyêbal såkå paugêran. Akèh tulådhå síng nguwataké kaanan iki.
Ånå ing pirêmbugan tinêmu: ’kålå wau dalu kulå mirsani pêrtandingan sépak bola Chelsea kaliyan Manchester United’. Ånå manèh: ’Bu, kulå siram riyín nggíh.
Niki kawulå kêsusu. Bibar siram, têrús tindak kuliah’.
Ngadhêpi kaanan iki prêlu ånå síng mrênahaké. Manåwå tinêmu ånå ing kulåwargå, råmå-ibuné prêlu mbênêraké.
Saumpåmå tinêmu ånå pamulangan, guru wajíb ngandhani. Guru duwèni kêwajiban mènèhi wulangan êndi síng bênêr lan êndi síng salah.
Kaanan liyané tinêmu ånå ing kuthå-kuthå gêdhé.
Têmbúng-têmbúng síng digunakaké campúr karo têmbúng Indonésia utåwå têmbúng måncå.
Ånå sawijiníng pacêlathón tinêmu: ‘Mas, sésúk aku diingatkan yå. Aku arêp ngêchèk bangunan anyar ånå Sidosari Town House.
Ånå manèh conto síng lucu lan ngguyókaké. Pênyiar sawijiníng tivi swasta martakaké: ’awan mau pak... (nyêbút pêjabat kuthå) rainé kétók sumringah.
Sawisé ngrêsmèkaké gêdhúng anyar, pak... mbèk bojoné têrús bali lunggúh’.
Ånå manèh conto síng tinulis ånå hand phone: ’Pak, niki kulå di-sms Kadinas supåyå niliki cluster-cluster síng dinggo paméran produk unggulan. Kula kónduré dalu. Pún nggèh’.
Tinêmu manèh ånå ing pirêmbugan sawisé nóntón wayang pèngêtan dinå Båså Ibu Intêrnasional 21 Fébruari kapungkúr.
’Aku surprised sawisé Si Amar ndhalang. Umuré lagi pitúng taún wís pintêr mayang’. Banjúr ånå síng nambahi: ’Si Amar kuwi dalang cilík, níng duwé próspèk apík. Kêdêpan biså dadi dalang kondhang’.
Kaanan nggunakaké têmbúng wêrnå-wêrnå wís dadi fénoména anyar.
Biså waé dianggêp anèh, ’nylênèh’, utåwå nyêbal karo paugêran.
Nangíng kanyatané pancèn tinêmu mangkono.
Kabèh prêlu ditåmpå wêwatón wawasan síng jêmbar lan ati sabar. Mênåwå papané bisa nåmpå yå ora åpå-åpå.
Manåwå síng diajak rêmbugan ngrêti lan biså nåmpå yå ora åpå-åpå.
Akèh bangêt cathêtan, komêntar, utåwå panyaruwé ngênani bab iki.
Ånå síng sarujúk nangíng ugå ånå síng ora. Alêsan lan landhêsané wêrnå-wêrnå.
Ånå síng wêwatón prêluné nggunakaké båså síng bênêr, pênêr, runtút, lan apík.
Nangíng ugå ånå síng mènèhi pamrayogå supåyå tolèran. Landhêsan, têtimbangan, lan pawadané wêrnå-wêrnå.
Ånå panguripan utåwå bêbrayan síng duwèni sipat dwi bahasa (dwi lingual) utåwå multy lingual lumrah waé manåwå ånå kaanan kasêbút.
Båså-basa síng ånå mêsthi duwèni dåyå síng ndayani cak-cakaníng ukårå.
Åpå manèh ånå ing alam démokratis wêktu iki, nggunakaké båså Jåwå, campúr inggrís, låndå, arab, mandarín, lan liyå-liyané biså lan sah-sah waé.
Nganti têkan wêktu iki, båså Jåwå ’campúrsari’ (?) wís mrambah lan mratah mliginé ånå ing kuthå-kuthå.
Båså Jåwå campúrsari wís tinêmu ånå ing ranah kulåwargå, masyarakat, utåwå ånå ing sêkolahan. Nanggapi prêkara utåwå fénoména anyar iki ånå pamrayogå síng biså dadi gujêngan.
Bab cak-cakaníng ukårå prêlu mawas papan, panggónan, kaanan, lan wêktu. Nggunakaké båså Jåwå síng bênêr, pênêr, lan apík ora gampang.
Mbutúhaké wêktu síng rådå suwé. Kajåbå såkå iku uga mbutúhaké kawicaksanan, rêncana lan stratêgi ånå ing ranah kulåwargå, sêkolahan lan bêbrayan utåwå lingkungan masyarakat.
Kabèh prêlu obah lan nggugah supåyå båså Jåwå bali gumrégah.


Déníng : Ki Sutadi
Pangarså Pêrsatuan Pêdalangan Indonésia Komisariat Jawa Têngah

 kds penutup
wangsul-manginggil

как обыграть казино frank +в рулеткукак сделать стрелкулобановский александр дети

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

8535801
  Hari ini     :  Hari ini :777
  Kemarin     :  Kemarin :921
  Minggu ini   :  Minggu ini :1454
  Bulan ini   :  Bulan ini :10976
Kunjungan Tertinggi
04-17-2020 : 6517
Online : 13

Kontak Admin.

email-kidemang