Puspåwarnå - ᭙

45 Hastha Brata kanggo Mbangun Praja

Wektu iki ana tengara obahing jaman kang ngedab-edabi. Ora ana perangan kang kandheg lan mandheg. Kabeh padha obah padha owah. Babagan politik, ekonomi, sosial, seni budaya lan liya-liyane padha owah. Perangan alam, wewangunan, ratan, pekarangan, lemah, lan sawah, padha owah. Ana ing pemerintahan uga ana owah-owahan. Manawa kapungkur pranatan akeh diatur dening pusat, wektu iki lumaku pranatan kang sinebut Otonomi Daerah. Akeh banget wewenang kang diatur dening Pamarentah Kabupaten lan Kutha. Laku jantraning pemerintahan ditata adhedhasar Undang-undang Otonomi Daerah. Ana ing babagan iki, kridhaning para pangarsa, abdi nagara, lan pamong praja, dadi bab kang wigati. Sawuse reformasi lumaku sewelas taun, kahanan adil makmur, ayem tentrem durung bisa diwujudake. Kemiskinan, pengangguran, lan KKN durung bisa ditanggulangi. Crah utawa dredah ing babagan politik isih mrambah lan mratah. Kahanan politik karasa panas, mligine ana ing pemilu  sing arep milih pangarsa utawa wakil-wakil ing kursi legislatif.  Ngadhepi prekara kang maneka warna, ana bab wigati kang perlu didhudhah. Wujude rupa andharan kang ginelung ana ing Hastha Brata utawa Astha Brata. Pitakone, wulangan Hastha Brata apa bisa dadi teken para pangarsa kanggo mbangun praja?. Mindeng wulangan Hastha Brata ora bisa uwal karo sastra Jawa liyane, mligine ana ing serat-serat: Ajipamasa, Cemporet, lan Witaradya anggitane adi pujangga Raden Ngabehi Ranggawarsita. Pangawikan ngenani Hastha Brata tinemu ana ing Pustakaraja Madya. Kajaba Hastha Brata uga ana wulangan kang sinebut Sama-Bedha-Dana-Dhenda, lan Nistha-Madya-Utama. Hastha Brata uga tinulis ana ing Serat Aji-pamasa pupuh XI 1-15 sekar Girisa. Hastha Brata ngandharake wulangan tumrap pangarsaning nagara kang prelu nulad lakuning para Dewa, yaiku : Indra, Bayu, Agni, Surya, Anila, Yama, Kuwera lan Baruna. Wulangan cacah wolu ana ing Hastha Brata banjur diwujudake nganggo anasir alam kang rupa: bumi (bantala), banyu (her), geni (agni), angin (maruta), rembulan (candra), srengenge (surya), lintang (kartika), lan mega (himandha). Ana ing  pewayangan, kawitane Hastha Brata diwulangake dening Prabu Ramawijaya marang Wibisana. Sabanjure ana ing lakon Wahyu Makutharama anggitane Ki Siswoharsojo, Hastha Brata diwedharake dening Begawan Kesawasidhi marang Arjuna. Andharan ringkes ngenani Hastha Brata, dununge ana ing laku utawa hambeging bumi kang duweni watak weweh lan welas asih marang sapa wae. Hambeging banyu kang nduweni watak anoraga lan warata; hambeging angin kang naliti sanggya sasana, adil maratani; hambeging samodra kang jembar lan sabar. Hambeging rembulan kang madhangi saindenging bawana; hambeging srengenge kang weh daya kekuwatan marang sapa wae. Hambeging geni kang numpes laku ala lan nistha, lan hambeging lintang kang teguh santosa; sabarang kang didhawuhake kudu tumindak tan kena owah. Menawa ditaliti, Hastha Brata ngemot wulangan ngenani etika lan moral kanggo para pangarsa. Wulangan ana ing Hastha Brata bisa dadi kaca benggala tumrap para pangarsa, abdi nagara, pamong praja lan abdi praja. Tebane ora mung winates kanggo para pangarsa ing tataran ndhuwur, nanging bisa kanggo bundhelan pamong praja tekan tataran desa. Hastha Brata bisa dadi lambaran utawa landhesan kanggo  mbangun praja. Kalebu ing kene, kanggo mbangun lan njaga prajane bebadan eksekutif lan bebadan legislatif. Ngadhepi kahanan wektu iki mligine kanggo ngentasake prekara politik, ekonomi,  pemerintahan lan pembangunan, wulangan ana ing Hastha Brata prelu ditambahi karo wulangan lan watak-watak kepemimpinan liyane. Akeh banget wulangan tinggalane para leluhur kang arupa kearifan lokal bisa dadi sangu lan sesuluh. Kajaba saka iku, kanggo mbangun praja ngadhepi owah-owahan jaman, jiwa lan nilai-nilai kang inukir ana ing Pancasila prelu didayakake maneh.


Déníng : Sutadi
Pangarsa Pêrsatuan Pêdalangan Indonesia Komisariat Jawa Têngah

 kds penutup
wangsul-manginggil

mfx brokerдиоланикас работа

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

8535807
  Hari ini     :  Hari ini :783
  Kemarin     :  Kemarin :921
  Minggu ini   :  Minggu ini :1460
  Bulan ini   :  Bulan ini :10982
Kunjungan Tertinggi
04-17-2020 : 6517
Online : 14

Kontak Admin.

email-kidemang