Puspåwarnå - ᭙

49 Tanggap Sasmita Ngadhepi Paceklik

Paceklik mujudake prekara kang bisa nggubel penduduk ing padesan, mligine ana ing babagan partanian. Paceklik wis dadi prekara kang cedhak karo bancana utawa prahara alam kang bisa nrajang tlatah padesan. Para among tani ing tlatah padesan padha bungah menawa mangsa panen, lan padha nandhang susah menawa paceklik. Kahanane tinemu ora beda ing tlatah pesisir. Akeh nelayan padha bungah menawa panen iwak, nanging mbanjur padha rekasa menawa ketrajang paceklik. Owah-owahan kahanan bungah-susah, kepenak-rekasa kang nemahi among tani kaya-kaya wis dadi ’hukum alam’ kang ora bisa diselaki. Budi dayaning manungsa ora bisa nduwa garising Kang Maha Kawasa. Ana ing jaman kawuri, gegambaran panguripan kang maneka warna, saperangan tinemu ana ing buku Kalangwan adikaryane Rama PJ Zoetmulder. Gumelare alam, kaha-nan ing tlatah padesan, tetuwuhan, flora lan fauna, wektu, lan mangsa uga diandharake ana ing susastra kakawin. Methik andharan ana ing kitab Sumanasantaka, digambarake panguripan ing pagunungan kang lagi nandhang kacingkrangan. Akeh lumbung cilik-cilik, sapi tinemu kuru-kuru, gedhene padha karo wedhus. Bisa digerba menawa gegam-baran iki dadi titikan anane kemiskinan utawa paceklik ing wektu iku. Gumantining kahanan kang ’nyeklek’ munggahe banjur dadi ’nyeklik’, nglairake swasana bungah trus owah dadi susah. Paceklik caket karo gilir gumantining mangsa utawa anane owah-owahan alam. Kanggo ngawekani kahanan iki, bebrayan Jawa duweni warisan leluhur arupa pranata mangsa. Ngelmu pranata mangsa kang lair atusan taun kepungkur dadi pathokan kanggo ngadhepi lumakune mangsa. Gegandhengan karo owah-owahan alam amarga ulah pakartining manungsa, kanyatan wektu iki tinemu beda karo kahanan ing abad-abad kepungkur. Obahing mangsa rendheng-ketiga, anane udan salah mangsa, rendheng kang timbreng, banjir bandhang, utawa ketiga kang dawa bisa nuwuhake paceklik. Kajaba saka iku, paceklik bisa kedaden amarga tetaneman padha ketrajang ama. Tinemu akeh banget jinising ama ing ranah pertanian, yaiku: walang sangit, sundeb, beluk, wereng (coklat, ijo), ganjur, mrutu, uler, tikus lan liya-liyane. Menawa akehing ama kasebut nggubel lan nrajang tetaneman bisa nuwuhake paceklik kang dawa. Lahan pertanian bisa ludhes-keles amarga ketrajang serangan ama. Menawa serangan ama banjur ngrembaka, mrambah, lan tebane tekan tataran kabupaten, bisa nuwuhake prahara ama. Pengarep-arep panen dadi ilang, sawah-sawah salin rupa dadi puso alias ora bakal panen. Paceklik dadi tengara dumadine kahanan kang ngrekasakake pamong tani, wong tani, lan buruh tani. Kahanan paceklik kadhang kala dibarengi karo undhake rega-rega sembako lan barang kebutuhan padinan liyane. Kahanan miskin bisa ngrembakakake watak seneng utang. Menawa ora bisa nyaur utang banjur padha ngemplang. Mangsa paceklik kang dawa bisa nambahi cacahe wong nganggur, nandhang lara, miskin, stres, utawa frustasi. Prahara paceklik tumrap wong cilik bisa nuwuhake panandhanging ati kang bundhet, ruwet, sedhih, perih, nelangsa, nelawung, mupus, lan pasrah. Akeh banget prekara kang banjur nggubel among tani lan kulawargane. Paceklik kang lumaku suwe bisa nuwuhake krisis. Kahanan krisis ana ing jagad pertanian bisa ngringkihake kahanan ekonomi, sosial lan politik. Manawa ana tengara arep anane paceklik kudu enggal ditanggapi. Pamarentah prelu tanggap sasmita ngawekani arep anane paceklik. Pamarentah, anggota DPR, DPRD, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), prelu ngulir budi nata pakarti kanggo ngadhepi tengara paceklik. Kanggo nanggulangi prekara paceklik, supaya ora nglairake kahanan krisis, gerakan ’Bali Desa mbangun Desa’, prelu ditata lan ditingkatake.


Déníng : Sutadi
Pangarsa Pêrsatuan Pêdalangan Indonesia Komisariat Jawa Têngah

 kds penutup
wangsul-manginggil

игры игровые автоматы скачать бесплатносковорода чугунная какая лучшеалександр лобановский харьков класс

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

8516208
  Hari ini     :  Hari ini :444
  Kemarin     :  Kemarin :1167
  Minggu ini   :  Minggu ini :4071
  Bulan ini   :  Bulan ini :29059
Kunjungan Tertinggi
04-17-2020 : 6517
Online : 5

Kontak Admin.

email-kidemang