41. Tradisi Sungkêm

Wóntên ing budåyå utawi falsafah Jawi kathah bab ingkang wigatós tumrap kulåwargå lan bêbrayan. Túk lan wós-ipún wóntên ing raós lan watak élíng.
Upaminipún élíng dhatêng Gusti Ingkang Måhå Kawåså,

 

40. Têmbang Dolanan Wóntên Satêngahíng Globalisasi


Wêkdal samangké kathah laré ingkang mbótên mangêrtós utawi ngiwakakên lêlagón utawi têmbang dolanan.
Têmbang dolanan ing kithå lan sapérangan ing tlatah padésan wóntên ingkang dipún lirwakakên, amargi

 

38. Piwulang, Pitutúr lan Piwêlíng wontên Måcåpat


Wêkdal samangké wóntên kaanan ingkang nêmah têmbang Jawi. Inggíh awít kadayan éwah-éwahan jaman, ingkang ngrêmbåkå lêlagón póp, róck, utawi ndhangdhut.
Pårå kawulå mudhå langkúng cakêt kaliyan wiråmå p

 

39. Panåtåcårå

Anggêr wong biså gunêman nganggo nalar lan båså kang runtút, lumrah bae biså dadi panåtåcårå , sanadyan múng panåtåcårå tataran cêndhek utåwå prasåjå bangêt.
Wondene yen kêpengín dadi panåtåcårå sing apík,

 

37. Kusumaníng Bångså


Tanggal 10 Novèmbêr dipuntêtêpakên minångkå Hari Pahlawan. Pèngêtan utawi upåcårå dintên pahlawan dipún wóntêni ing sabên tlatah. Cak-cakanipún warni-warni. Wóntên ingkang arupi upåcårå ing

 

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

8512036
  Hari ini     :  Hari ini :175
  Kemarin     :  Kemarin :1264
  Minggu ini   :  Minggu ini :175
  Bulan ini   :  Bulan ini :24887
Kunjungan Tertinggi
04-18-2020 : 6517
Online : 6

Kontak Admin.

email-kidemang