36. Båså Jåwå "Campúrsari"


Wêktu iki ånå prêkårå utåwå probléma sing nggubêl båså Jåwå. Mliginé båså Jåwå síng digunakaké déníng kawulå mudhå.
Ånå ing tlatah padésan, båså Jåwå síng digunakaké kênå

 

35. Aksårå Jåwå wís Dikómputêrisasi


 

Wóng Jåwå wêktu iki akèh síng nandhang wutå aksårå Jåwå saliyané aksårå latín, Mangkono pangandikané Wakíl Gubêrnúr Jawa Têngah, Båpå Ali Mufis, rikålå nåmpå pårå sutrêsnå båså lan aksårå Jåwå ånå Gubêrnuran minggu

 

33. Sumbangan Båså lan Budåyå Jåwå Tumrap Manajêmên


 

Durung suwé iki ånå ing Sêmarang diadani sarasèhan síng ngrêmbug babagan sumbangan Jåwå tumrap Manajêmên. Åpå ånå sumbangan båså lan budåyå Jåwå tumrap manajêmên, síng wêktu iki kêpårå maju nututi majuníng

 

34. Aksårå Jåwå Prêlu Malêbu Alam Global


Carakan utawå aksårå Jåwå akèh tinêmu ånå ing Suråkartå lan Ngayogyåkartå. Aksårå Jåwå ngrênggani jênêng bangsal ånå ing Karatón, jênêng gêdhóng, jênêng ruwangan, jênêng pasar, jênêng dalan, têtêngêr, hastånå,

 

32. Kêarifan Lokal (1)


Ånå sub topík síng dipilíh ing Kongrès Basa Jawa (KBJ) IV taún 2006, yåkuwi ‘kêarifan lokal'.
Ånå ing ranah kabudayan, kêarifan lokal dadi pérangan wigati amargå cakêt lan rakêt karo babagan nilai (values)

 

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

8512005
  Hari ini     :  Hari ini :144
  Kemarin     :  Kemarin :1264
  Minggu ini   :  Minggu ini :144
  Bulan ini   :  Bulan ini :24856
Kunjungan Tertinggi
04-18-2020 : 6517
Online : 7

Kontak Admin.

email-kidemang