20. Asilipún Kongrès Båså Jåwi

Kapêngkêr wóntên pakar ingkang ngêndikakakên bilíh asilipún Kongrès Båså Jawi (KBJ) I, KBJ II, asilipún KBJ II, KBJ III, asilipún KBJ III, KBJ IV.
Salajêngipún ugi dipún ngêndikakakên bilíh KBJ mênikå

 

19. Ngudhari Masalah Síng Nggubêl Bahasa Jawa

Ånå ing kålåwarti Panyêbar Sêmangat (PS) nomêr 8 taún 2006 kapacak palapurané AT nganggo irah-irahan ’Isíh Akèh Masalah síng Nggubêl Båså Jåwå’.
Isiné mêthik såkå andarané Bapak Sutadi ånå ing sêminar

 

17. LinduNêgårå-nêgårå síng kênå tsunami yakuwi Suriah, Maladéwa,

India, Srilangka, Bangladès, Thailand, Malaysia lan Indonésia (pérangan Acèh lan Sumatra Kulón).  Kórban manungså síng mati atusan éwón lan akèh

 

18. Prahårå


Sawisé pêsisír Acèh kêtrajang tsunami síng ngédab-édabi, banjír nrajang pérangan Acèh liyané.
Kahanan Acèh såyå nrênyúhaké, mrihatinaké lan mêlas bangêt.

 

16. Lésús


Róng minggu sadurungé sasí Surå, angín gêdhé nêmah kuthå Sêmarang. Puluhan wít-witan pådhå ambrúk.
Ånå pérangan omah, pagêr, trotoar, talúd lan liya-liyané pådhå rusak.

 

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

8516243
  Hari ini     :  Hari ini :479
  Kemarin     :  Kemarin :1167
  Minggu ini   :  Minggu ini :4106
  Bulan ini   :  Bulan ini :29094
Kunjungan Tertinggi
04-17-2020 : 6517
Online : 17

Kontak Admin.

email-kidemang