15. Gêni


 Têkan wêktu iki isíh akèh kóbóngan.
Gêniné murúb ngalat-alat ngóbóng pérangan omah lan toko.
Ånå síng ludhês, nangíng ugå ånå síng biså dislamêtaké. Síng nrênyúhaké, dagangan, mas-masan, 

 

14. Bléncóng

Mêthík såkå puståkå Sastrå Gêndhíng anggitané Sultan Agúng tinêmu andaran:
1. upamané kahanané ringgít,
baléncóngé amêngku ing wayang,

 

12. Porno


 

Porno nduwé têgês síng ora sithík amårgå ånå têmbúng síng cêdak utåwå mèh pådå têgêsé, kayåtå: saru, lékóh, trócóh, wudó (blêjêt), nglêgênå, lan liyå-liyané.
Båså Indonésiané porno: cabúl lan wiwít ånå têmbúng

 

13. Wayang lan Dhalang


Wayang, Dhalang, Bléncóng, Kêlír lan Gêdêbóg ora biså dipisah-pisahaké ånå ing pagêlaran wayang.
Wêwatón sêrat Sastra Gêndhíng blêgêré pancèn lima.
Nangíng mênåwå mêthík såkå kakawín Sumanasantaka

 

11. Drêdah

Njingglêngi kahanan wêktu iki akèh prêkårå síng mrihatinakê yåkuwi drêdah ånå ing ngêndi-êndi.
Ånå ing Dêså ånå drêdah antaranê pêrangkat Dêså karo institusi Dêwan Pêrwakilan Dêsa.

 

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

8516205
  Hari ini     :  Hari ini :441
  Kemarin     :  Kemarin :1167
  Minggu ini   :  Minggu ini :4068
  Bulan ini   :  Bulan ini :29056
Kunjungan Tertinggi
04-17-2020 : 6517
Online : 14

Kontak Admin.

email-kidemang