10. Démo


Démo utåwå démonstrasi síng mrambah mratah ånå ngêndi-êndi dadi têngårå utåwå tåndhå anané démokrasi.
Karånå iku mênåwå ånå démo ora pêrlu dikêrasi.
Ora pêrlu diadhêpi nganggo cårå-cårå síng ora mikolèhi

 

09. Politik

Krisis ékonomi lan monêtèr lan anané réfórmasi síng umuré wís pitúng tahunan iki durúng biså mulihaké kahanan síng luwíh apík.
Réfórmasi diplèsètaké dadi “répótnasi” amargå kahanan

 

07. Uríp

Généå aku nulís iki.
Yågéné panjênêngan måcå tulisan iki.
Åpå sêbabé ånå síng nêrbitaké koran.
Jalaran åpå kók pådhå nglópêri koran.

 

08. Pråjå

Babagan pråjå têbané jêmbar bangêt amargå sêsambungan karo bab nêgårå lan pamaréntahan.
Ulah kaprajan nyakúp laku jantraníng nêgårå lan pamaréntahan.

 

06. Nyadran lan Lêluhúr

Råmå Sudi Yatmånå njlèntrèhaké bab lêluhúr kanthi gamblang.
Lêluhúr pådhå karo luhúr-luhúr, yaiku kang ånå ing dhuwúr-dhuwúr.

 

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

7716004
  Hari ini     :  Hari ini :730
  Kemarin     :  Kemarin :1134
  Minggu ini   :  Minggu ini :4247
  Bulan ini   :  Bulan ini :22371
Kunjungan Tertinggi
08-22-2016 : 1963
Online : 16

Kontak Admin.

email-kidemang