51 Sumbangan Basa lan Budaya Jawa  tumrap  Manajemen

Sarasehan sing ngrembug babagan sumbangan Jawa tumrap Manajemen tau diadani ana ing Semarang. Apa ana sumbangan basa lan budaya Jawa tumrap manajemen, sing wektu iki kepara maju nututi majuning jaman modern.

 

50 Kawruh Jawa

Kawruh, ngelmu, utawa pangawikan Jawa ora bisa dipisahake karo makartine manungsa Jawa wiwit jaman kawuri tumeka dina iki. Ana kang arupa budaya tulis, nanging uga ana kang arupa budaya lisan lan tradhisi tutur

 

48 Mbangun Praja  Kangge nanggapi Ewah-ewahan Jaman

Keparengna kula ing ngriki murwakani andharan kanthi lelandhesan Tema ‘Kanthi Niyat Nandur Tekat kang Kuwat, ngudi marang Sejatining Becik, Pamarentah lan Bebrayan Kutha Semarang nedya Mbangun Santosane

 

49 Tanggap Sasmita Ngadhepi Paceklik

Paceklik mujudake prekara kang bisa nggubel penduduk ing padesan, mligine ana ing babagan partanian. Paceklik wis dadi prekara kang cedhak karo bancana utawa prahara alam kang bisa nrajang tlatah padesan. Para among tani ing

 

47 Lambang Minangka Wulang

Pralambang ana ing budaya Jawa akeh kang ngemot piwulang. Mula banjur ditembungi ’lambang minangka wulang’. Pralambang nyakup babagan kang jembar tebane. Ana ing Kabudayan Jawa, pralambang ora mung tinemu

 

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

8516241
  Hari ini     :  Hari ini :477
  Kemarin     :  Kemarin :1167
  Minggu ini   :  Minggu ini :4104
  Bulan ini   :  Bulan ini :29092
Kunjungan Tertinggi
04-17-2020 : 6517
Online : 21

Kontak Admin.

email-kidemang