05. Lêluhúr

Têmbúng dwipúrwå lêluhúr såkå têmbúng linggå luhúr kang têgêsé dhuwúr. Kabèh kuwi miturút kontèks kang sumadhiyå.
Déné lumrahé têmbúng luhúr kuwi ugå ngêmót råså wigati,

 

04. Budi Pêkêrti


Råmå Sudi Yatmånå ngandaraké bab Budi Pêkêrti kanthi gamblang. Kåyå padatan, Råmå Sudi miwiti andarané nganggo piranti morfologi lan étimologi.
Asalé têmbúng budi såkå båså sansêkêrta budh síng têgêsé:

 

02. Laku

Kétóké gampang túr prasåjå. Níng såpå síng biså nglakóni såkå wiwitan têkan pungkasan kanthi santoså, ajêg, tansah mbudi dåyå, sêtyå anggóné nanggulangi tumindak ålå. Nêtêpi wêdharané Mangku Nagårå IV:

 

03. Laku Utåmå


Andarané Råmå Sudi Yatmånå bab laku ndudút ati lan kêpéngín ngganêpi.
Laku tumrap wóng Jåwå síng (isíh) njåwå pancèn pêntíng.
Wulangan Jåwå akèh kang nuntún supåyå pådhå .....

 

01. Jagad Jåwå


Akèh bangêt têmbúng utåwå  têtêmbúngan síng biså digandhèngaké karo têmbúng Jåwå.
Têmbúng wóng digandhèngaké karo têmbúng Jåwå dadi wóng Jåwå,  têmbúng manungså  digandhèngaké karo

 

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

8511994
  Hari ini     :  Hari ini :133
  Kemarin     :  Kemarin :1264
  Minggu ini   :  Minggu ini :133
  Bulan ini   :  Bulan ini :24845
Kunjungan Tertinggi
04-18-2020 : 6517
Online : 14

Kontak Admin.

email-kidemang