Ramayana - 
01 Bebuka
Íngkang sagêd mastani utawi ngraósakên manawi sêrat: Råmå punika saé, punikå inggíh namúng tiyang íngkang sagêd maós sêrat wau, ngrêtós dhatêng basanipún utawi ngrêtós dhatêng sêkaripún.
Tumrap jaman samangké tiyang íngkang ngrêtós kadós
 

02 Lairipun Rama Sasedherek
Íng nagari Ngayodyå wóntên íngkang jumênêng Ratu, ajêjulúk Dåsåråtå, sudibyå såhå mungkúl dhatêng íng agami, putús dhatêng íng sastrå, tuwín dhatêng sawarniníng kawrúh, asíh dhatêng pårå abdinipun, íngkang tan pêgat asríng kaganjar.Wóndéníng íngkang kagalíh amúng isarat,  

03 Rama Kasaraya ing Pandhita
Kacariyós wóntên êmpuníng pårå panditå, anåmå bagawan Yógiswårå, akaliyan bagawan Mitrå. Sami sówan anyuwún pitulúng dhumatêng Prabu Dåsåråtå, amargi pratapanipún karêsahan íng danåwå, balanipún Prabu Dåsåmukå íng Ngalêngkå.Panyuwunipún pandhitå kêkalíh wau, putranipún  

04 Wangsul Dhateng Ngayodya Ngantos Kesah Malih
Anuntên wóntên pandhitå agêng inggíl mêdal sakíng wånå anåmå bagawan Jamadagni utawi Råmåbargåwå, ambêktå gandéwa satunggíl, agêngipún sauwitíng tal, Amurugi dhumatêng Råmå, kapuríh amênthangå gandhéwanipún wau. Yèn Råmå kuwawi amênthang, bagawan Jåmådagni   

05 Dewi Sinta Kadusta ing Prabu Dasamuka
Kacariyós wóntên danåwå èstri, sadhèrèkipún êném Prabu Dåsåmukå íng Ngalêngkå, awastå Sarpåkanåkå. Punikå kautús dhumatêng íngkang råkå wau, amariksani rêdi íng Dhandhåkå.
Sadumuginipún íng rêdi wau, aningali Råmå akaliyan
 

06 Rama Angsal Pambantu Ratuning Kethek
Sasampuníng ambêsmi bathangíng pêksi wau, Råmå akaliyanLaksmånå lumampah malíh, aningali danåwå tanganipún panjang, anåmå Dirgabau. Rajaputra kêkalíh lajêng angunús curigå, tanganíng danåwå tinigas tugêl.
Danåwå wau lajêng malíh warni bagús, cahyanipún kadós
 

07 Anoman Kautus Rama Nuweni Dewi Sinta
Sarêng sampún numpak mångså katigå, Prabu Sugriwå bótên dhatêng íng rêdi Maliawan. Råmå lajêng angutús Radèn Laksmånå, kakarsakakên animbali Prabu Sugriwå.
Prabu Sugriwå énggal mangkat sabalanipún. Sadhatêngé íng ngarsanipún Råmå, lajêng anyuwún pangapuntên awít
 

08 Ing Ngalengka Apirembagan Bab Methukaken Rama
Kacariyós Prabu Dåsåmukå, íngkang angratóni nagari íng Ngalêngkå, sampun amidhangêt pawartós, yên badhé kalurugan dhumatêng Råmå, såhå yèn Råmå sampún masanggrahan wóntên íng rêdi Maéndrå.
Prabu Dåsåmukå miyós, sinébå íng pårå bupati såhå pårå
 

09 Rama Aken Damel Tambak Saganten
Kacariyós Råmå íngkang masanggrahan wóntên íng rêdi Maéndrå; sakalangkúng prihatós íng galíh, angèngêt èngêt íngkang garwå. Bótên antawís dangu bålå kêthèk sami kagèt aningali pêtêng íng awang awang, danåwå kathah íngkang katingal, inggíh punikå balanipún Wibisånå. Bålå kêthèk  

10 Prabu Dasamuka Damel Paeka
Prabu Dåsåmukå sarêng midhangêt pawartós, yèn sagantên sampún katambak dhumatêng Råmå, sartå balanipún sampún sami nyabrang, kèndêl wóntên íng rêdi Suwélå, sangêt prihatósing galíh.
Sarèhníng Dèwi Sintå bótên animbangi sihipún Prabu
 

11 Telukipun Prabu Dasamuka
Kacariyós Prabu Dåsåmukå, andawahakên paréntah dhumatêng pårå punggawanipún, amanjêr daludag saurutíng radinan, sartå íng ngajêng griyanipún pårå bupati, punåpå déné angêríg sawarniníng bålå danåwå, kakarsakakên sami pacak barís.  

12 Campuh Perang ngantos Dumugi Pejahipun Dasamuka
Råmå lajêng andhawahakên parêntah, angêríg bålå kêthèk kakarsakakên sami apradandósan badhé pêrang.
Íng saunduripún Anggådå sakíng ngarsanipún Prabu Dåsåmukå, sang nåtå inggíh andhawahakên paréntah amêpak bålå danåwå, amirantósa sadêdamêlíng pêrang.
 

13 Wibisana Gumantos Dados Ratu Ngalengka
Sasampunipún ambêsmi layónipún íngkang råkå sakaliyan, Råmå angandikå dumatêng Wibisånå kapuríh jumênênga ratu wóntên nagari íng Ngalêngkå, anggêntósana Prabu Dåsåmukå. Wibisånå ngêstókakên karsanipun Råmå, lajêng amulang pratikêlipún íng ratu, tuwin wajibipún dhumatêng  

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

1008908
  Hari ini     :  Hari ini :1108
  Kemarin     :  Kemarin :2112
  Minggu ini   :  Minggu ini :5051
  Bulan ini   :  Bulan ini :45230
Kunjungan Tertinggi
04-17-2020 : 6517
Online : 20

Kontak Admin.

email-kidemang