Ramayana - 

 

BÊBUKA
sampul_ramayana

Íngkang sagêd mastani utawi ngraósakên manawi sêrat: Råmå punika saé, punikå inggíh namúng tiyang íngkang sagêd maós sêrat wau, ngrêtós dhatêng basanipún utawi ngrêtós dhatêng sêkaripún.
Tumrap jaman samangké tiyang íngkang ngrêtós kadós makatên wau nåmå långkå, såyå malíh ngèngêti kirang sumêbaríng cariyós wau. Milå inggíh bótên anggumunakên manawi dèrèng badhé ambikak sêrat Råmå punikå kéngíng dipún wastani bótên wóntên.
Bale Pustaka ngêdalakên sêrat Råmå gancaran, têtilaranipún
R. Ng. Kartapradja, guru båså Jawi íng pamulangan calón guru íng Suråkartå jaman kinå, íngkang lajêng kaêcapakên datêng tuwan C. F. Winter, punikå inggíh mêngku kajêng kêkalíh :
1. Nyumêrêpakên tiyang kathah dhatêng isinipún sêrat Råmå;
2. Awít sakíng sumêrêp wau lajêng tuwuhå kêpénginipún maós sêratipún íngkang baku. Ugi kawêdalakên Bale Pustaka, serie No. 696a saha 696b, rêgi f 2,20.
Mugi mugi kajêngipún Bale Pustaka íngkang kadós makatên wau angsalå pambiyantunipún pårå sêpúh, karsåå mêméngín dhatêng pårå nènèman íngkang sampun wanci, samångså mrangguli lêlampahan utawi cêcriyósan íngkang wóntênipún íng sêratipún baku kaandharakên ngantós saé, mångkå wóntênipún íng gancaran namúng kacêkak, lajêng ngandikåå makatên: “Wah lah kuwi ånå íng layangé baku critané bêcík bangêt, mangkéné …………..”
Sarånå lampah makatên, pårå nénéman bótên namúng badhé wêwah sêsêrêpanipún íng bab cariyós kémawón, nangíng ugi badhé tuwúh dêrêngipún marsudi dhatêng basanipún piyambak.

Mugi kabulå
BALE PUSTAKA.


 kds penutup
wangsul-manginggil

Вадим Логофет банкирпосуда стекло купитьооо полигон отзывы сотрудников

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

7957830
  Hari ini     :  Hari ini :345
  Kemarin     :  Kemarin :1286
  Minggu ini   :  Minggu ini :2809
  Bulan ini   :  Bulan ini :21335
Kunjungan Tertinggi
08-22-2016 : 1963
Online : 25

Kontak Admin.

email-kidemang