Ramayana - 
 
1. LAÍRIPUN RÅMÅ SASÊDÈRÈK.

Íng nagari Ngayodyå wóntên íngkang jumênêng Ratu, ajêjulúk Dåsåråtå, sudibyå såhå mungkúl dhatêng íng agami, putús dhatêng íng sastrå, tuwín dhatêng sawarniníng kawrúh, asíh dhatêng pårå abdinipun, íngkang tan pêgat asríng kaganjar.Wóndéníng íngkang kagalíh amúng isarat, íngkang kéngíng andadósakên karaharjaníng nagarinipún.
Sang nåtå kagungan garwå têtigå, anåmå Dèwi Ragu utawi
Sukåsaiyå, kalíh Dèwi Sumitrå, tigå Dèwi Kékayi.
Prabu Dåsåråtå bótên kagungan putrå, såhå sangêt kapénginipún apêputra kakúng, íngkang katitisan íng batårå Wísnu.
Lajêng animbali pandhitå satunggal, anåmå bagawan Wasiså, kakarsakakên ambudi isarat kasêmbadaníng puji sagêdipún apêputrå kakúng.
Pamrayoginipun bagawan Wasistå sang nåtå asidhêkaha dhumatêng pårå déwa, inggíh punikå íngkang minångkå isarat kadugèníng karsanipún sang Prabu. Pirêmbagipún bagawan Wasiså makatên wau lajêng linampahan.
Lami lami garwå têtigå wau sami ambóbót. Íngkang ambabar rumiyin Dèwi Sukåsaiyå, miyós kakúng, kaparingan nåmå Råmå.
Anuntên Dèwi Kékayi ambabar kakúng, kaparingan nåmå Bråtå.
Lajêng Dèwi Sumitrå apêputra kakúng, kaparingan nåmå Laksmånå. Bótên antawís lami Dèwi Sumitra wau ambabar malíh kakúng, kaparingan nåmå Satrugnå.
Råjåputrå sakawan wau sasampuníng diwåså, lajêng kapasrahakên dumatêng bagawan Wasiså, supadós kawulangå íng sawarniníng kawrúh, såhå kadigdayan tuwín lampah lampahíng pêrang. Sarêng sampún sami putús dhatêng ngèlmi íngkang winulangakên sadåyå, lajêng kabêktå kondúr dhumatêng kadatónipún íngkang råmå. Wóntên íng ngriku putrå sakawan komúk íng kawígnyan såhå kadígdayanipún.


 kds penutup
wangsul-manginggil

автомат columbus deluxeкупить тубус для кистейменю никас харьков

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

8169521
  Hari ini     :  Hari ini :797
  Kemarin     :  Kemarin :1552
  Minggu ini   :  Minggu ini :3935
  Bulan ini   :  Bulan ini :17705
Kunjungan Tertinggi
04-18-2020 : 6517
Online : 6

Kontak Admin.

email-kidemang