Ramayana - 
 
3. WANGSÚL DATÊNG NGAYODYÅ NGANTÓS KÉSAH
MALÍH DUMUGI ÍNG RÊDI DHANDHAKÅ.

Anuntên wóntên pandhitå agêng inggíl mêdal sakíng wånå anåmå bagawan Jamadagni utawi Råmåbargåwå, ambêktå gandéwa satunggíl, agêngipún sauwitíng tal, Amurugi dhumatêng Råmå, kapuríh amênthangå gandhéwanipún wau. Yèn Råmå kuwawi amênthang, bagawan Jåmådagni narimah yèn kawastanånå kawón déníng Råmå; bilíh bótên kuwawi amênthang, Råmå narimahå kawastanan kasóran déníng sang pandhitå.Gandéwå katampén dhumatêng Råmå, kapênthang lajêng tikêl. andadósakên kagèt såhå éramipún sang pandhitå. Anuntên bagawan Jåmådagni sumêngkå pangawak bråjå, anunggíl pårå déwå íng Surålåyå.
Prabu Dåsåråtå andumugèkakên lampah, rawúh íng nagariNgayodyå.
Prabu Dåsåråtå lajêng kagungan karså, badhé asèlèh kaprabón dhumatêng putranipún íngkang nåmå Råmå. Kasupèn yèn íngkang wau sampún aprajangji dhumatêng Dèwi Kékayi, sadèrèngipún kagarwå. Prajangjinipún: manawi Dèwi Kêkayi apêputrå kakúng akaliyan sang nåtå, punikå íngkang badhé kagêntósakên dadós ratu.
Sarêng Råmå sampún kajumênêngakên ratu, Dèwi Kékayi angundhat ngundhat akaliyan sang nåtå, punikå íngkang badhé kagêntósakên dadós ratu.
Sarêng Råmå sampún kajumênêngakên ratu, Dèwi Kékayi angundhat undhat saha anagíh prajangji dhumatêng sang nåtå, anyuwún pangangkatipún radén Bråtå angastå kaprabón íng Ngayodyå, såhå nyuwún késahipún Råmå sakíng nagari.
Prabu Dåsåråtå sangêt prihatós ing galíh, amidhangêtakên aturipún íngkang garwå wau; éwadéntên inggíh anuruti panyuwunipún.
Radén Bråtå kajumênêngakên ratu, Råmå kadhawahan késah sakíng nagari. Sang nåtå sakíng sêkêling galíh, adalêm wóntên patamananipún íng kadhatón.
Råmå angéstókakên dhawahipún íngkang råmå, lajêng késah sakíng nagari akaliyan íngkang garwå, Radèn Laksmånå andhérék. Lampahipún anjujúg íng wånå agêng; pårå abdi íng Ngayodyå katah íngkang sami andhèrèk. Dumugi íng dalu sami lêrêb wóntên íng wånå. Sarêng lingsír dalu sartå pårå abdi íngkang andhèrèk wau sampún sami tilêm sadåyå, Råmå lólós sakíng wånå akaliyan Dèwi Sinta punåpå déné Radèn Laksmånå.
Sarêng énjíng pårå abdi sami angupadósi, anangíng bótên pinanggíh. Lajêng sami wangsúl dhatêng íng nagari.
Prabu Dåsåråtå íng sakésahipún íngkang putrå, bótên kuwawi anandang prihatósing galíh, lajêng sédå.
Sasampuníng layón karêsikan såhå kabêsmi, Radèn Bråtå ngundhat undhat dhumatêng íngkang ibu, awít dadós jalaraníng sédanipun íngkang råmå.
Radèn Bråtå bótên karså jumênêng ratu, lajêng tindak dhumatêng wånå sumêdyå angupadósi íngkang råkå, badhé kaaturan jumênêng ratu, Sarêng srêngéngé sêrap, lampahipún dumugi íng pratapanipún pandhitå satunggíl. Wóntên íng ngriku nyaré sadalu, sartå amundút pitêdhah dhatêng sang panditå, mênggah panggénanipún íngkang råkå.
Atur wangsulanipún sang tåpå : yén Råmå wóntên íng rêdi Kuthårunggu, apuruitå dhatêng pandhitå linuwíh. Énjíng Radén Bråtå mangkat sakíng pratapan, anjujug rêdi Kuthårunggu, kapanggíh kaliyan íngkang råkå. Sasampuníng amratélakakên bab sédaníng råmå, íngkang råkå lajêng kaaturan såhå anagíh prajangji dhumatêng sang nåtå, anyuwún pangangkatipún radén Bråtå angastå kaprabón íng Ngayodyå, såhå nyuwún késahipún Råmå sakíng nagari.
Prabu Dåsåråtå sangêt prihatós íng galíh, amidhangêtakên aturipún íngkang garwå wau; éwadéntên inggíh anuruti panyuwunipún.
Radén Bråtå kajumênêngakên ratu, Råmå kadhawahan késah sakíng nagari. Sang nåtå sakíng sêkêlíng galíh, adalêm wóntên patamananipún íng kadhatón.
Råmå angéstókakên dhawahipún íngkang råmå, lajêng késah sakíng nagari akaliyan íngkang garwå, Radèn Laksmånå andhérék. Lampahipún anjujug íng wånå agêng ; pårå abdi íng Ngayodya kathah íngkang sami andhèrèk. Dumugi íng dalu sami lêrêb wóntên íng wånå. Sarêng lingsír dalu sartå pårå abdi íngkang andhèrèk wau sampún sami tilêm sadåyå, Råmå lólós sakíng wånå akaliyan Dèwi Sinta punåpå déné Radèn Laksmånå.
Sarêng énjíng pårå abdi sami angupadósi, anangíng bótên pinanggíh. Lajêng sami wangsúl dhatêng íng nagari.
Prabu Dåsåråtå íng sakésahipún íngkang putrå, bótên kuwawi anandang prihatósing galíh, lajêng sédå.
Sasampuníng layón karêsikan såhå kabêsmi, Radèn Bråtå ngundhat undhat dhumatêng íngkang ibu, awít dadós jalaraníng sédanipún íngkang råmå.
Radèn Bråtå bótên karså jumênêng ratu, lajêng tindak dhumatêng wånå sumêdya angupadósi íngkang råkå, badhé kaaturan jumênêng ratu, Sarêng srêngéngé sêrap, lampahipún dumugi íng pratapanipún pandhitå satunggíl. Wóntên íng ngriku nyaré sadalu, sartå amundút pitêdhah dhatêng sang panditå, mênggah panggénanipún íngkang råkå.
Atúr wangsulanipún sang tåpå : yèn Råmå wóntên íng rêdi Kuthårunggu, apuruitå dhatêng pandhitå linuwíh.
laksmanaÉnjíng radén Bråtå mangkat sakíng pratapan, anjujug rêdi Kuthårunggu, kapanggíh kaliyan íngkang råkå. Sasampuníng amratélakakên bab sédaníng råmå, íngkang råkå lajêng kaaturan kondúr, sartå jumênêng ratu wóntên nagari íng Ngayodyå. Nangíng Råmå anampík aturing rayi, malah íngkang rayi kapuríh kóndura, sartå angaståå kaprabón.
Radèn Bråtå ajríh mopo íng rèhipún sadhèrèk sêpúh. Sarêng sampún kawulang dhumatêng Råmå pratikêlipún jumênêng ratu, Radèn Bråtå lajêng kondúr dhumatêng nagari íng Ngayodyå, såhå angastå kaprabón.
Sakondúripún Radèn Bråtå, Råmå akaliyan íngkang garwå, tuwín radén Laksmånå, sami têdhak sakíng rêdi íng Kutharunggu, sumêdyå dhatêng rêdi Dhandhakå. Wóntên íng margi kapêthúk akaliyan danåwå agêng, anåmå Wirådhå, panunggilaníng balanipún Prabu Dåsåmukå íng Ngalêngkå. Damêlipún asríng amêmêjahi, punåpå déné angaru biru dhumatêng pårå pandhitå. Pún Wirådhå wau lajêng dipún pêjahi dhumatêng Råmå.
Råmå andumugêkakên lampah, angampiri pratapaníng pandhitå satunggíl, anåmå bagawan Yogå. Sang bagawan Yogå wau anggênipún tåpå alít milå, íngkang tinêdha íng tåpå, icalå sakathahíng lampah rêsah, ingkang sakíng pandamêlipún Prabu Dåsåmukå íng Ngalêngkå, íngkang adamêl kasusahanipún íng sabumi.
Bagawan Yogå wau amêthúk rawúhipún Råmå, sartå agadah pitêdhah, Råmå kapuríh dhumatêngå íng dhépókipún pandhitå, íngkang anåmå Sutíksnå. Sasampuníng amituturi, bagawan Yogå lajêng óbóng.
Råmå sakalangkúng ngungún aningali sang pandhitå óbóng. Tumuntên andumugêkakên lampah. Kéndêl wóntên íng dhépókipún sang pandhitå Sutíksnå. Wóntên íng ngriku anggêguru ngêlmi ngantós lami. Sarêng sampún anyakêp sakathahipún íngkang winulangakên, Råmå lajêng pamít dhatêng sang pandhitå, alumampah malíh. Anggêr wóntên pratapan dipún kèndêli.
Sasampuníng apuruitå dhatêng pårå pandhitå íngkang sami tåpå, lajêng andumugèkakên lampah. Wusånå rawúh íng rêdi Dhandhåkå, andadósakên sukå bingahipún pårå pandhitå íngkang sami tåpå wóntên íng rêdi Dhandhaka wau, amargi pratapanipún asríng dipún rêsahi íng danåwå. Anamtókakên yèn råjåputrå kêkalíh sagêd anyírnakakên rêribêdipún.


 kds penutup
wangsul-manginggil

игрового автомата lucky ladys charmЗалог удачной карандашной техникиофициальный полигон сайт

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

8202983
  Hari ini     :  Hari ini :493
  Kemarin     :  Kemarin :1208
  Minggu ini   :  Minggu ini :8372
  Bulan ini   :  Bulan ini :10864
Kunjungan Tertinggi
04-18-2020 : 6517
Online : 13

Kontak Admin.

email-kidemang