Ramayana - 
 
4. DÈWI SINTA KADUSTA ÍNG PRABU DASAMUKA.

sarpakenakaKacariyós wóntên danåwå èstri, sadhèrèkipún êném Prabu Dåsåmukå íng Ngalêngkå, awastå Sarpåkanåkå. Punikå kautús dhumatêng íngkang råkå wau, amariksani rêdi íng Dhandhåkå.
Sadumuginipún íng rêdi wau, aningali Råmå akaliyan íngkang garwå, punåpå déné Laksmånå. Sarpåkanåkå kasmaran dhatêng Laksmånå, lajêng amalíh warni èstri ayu, supadós karêmênånå.
Anangíng Laksmånå anampík. Sarpåkanåkå kapuríh sowanå dhumatêng Råmå, inggíh ugi linampahan. Nangíng Råmå inggíh anampík. Sarpåkanåkå tumuntên wangsúl dhatêng panggènanipún Laksmånå, sartå anggêgodå, angangkah dipún rêmênånå.
Laksmånå dukå salêbêtíng galíh, lajêng anyandhak irungipún Sarpåkanåkå, pinuntír, pêgat. Sarpåkanåkå ngêrík sartå nangís, lajêng mumbúl asêsumbar, badhé pratélå dhumatêng íngkang jalêr danåwå kêkalíh, awastå Trimurdå akaliyan Kårådusånå.
Danåwå kêkalíh wau sarêng dipún wartósi dhatêng Sarpåkanåkå, yèn sinikårå dhatêng Laksmånå, lajêng sami mangkat dhatêng rêdi Dhandhåkå, angiríd bålå danåwå kathahipún salêkså. Sadhatêngipún íng Dhandhåkå, sakathahíng danåwå wau tumpês déníng Råmå akaliyan Laksmånå.
Sasirnanipún danåwå wau sadåyå, Sarpåkanåkå lumampah dhumatêng nagari íng Ngalêngkå, badhé angunjuki uningå dhumatêng íngkang råkå, íngkang ajêjulúk Dåsåmukå.
Prabu Dåsåmukå wau putranipún bagawan Wisråwå. Sadhèrèkipún têtigå, kakúng kêkalíh, êstri satunggíl. Íngkang kakúng anåmå Kumbåkarnå, akaliyan Wibisånå, íngkang èstri Sarpåkanåkå wau, Kumbåkarnå akaliyan Sarpåkanåkå sami awarni danåwå, Wibisånå awarni manungså.
Sarpåkanåkå sadhatêngé íng ngarsanipún íngkang råkå, lajêng apratélå bab tumpêsíng bålå danåwå déníng Råmå såhå Laksmånå, punåpå déníng anggènipún karisak sipatipún déníng Laksmånå sartå anyariyósi, yèn Råmå kagungan garwå ayu tanpå timbang, pantês kagarwåå dhumatêng Prabu Dåsåmukå.
kala-marica---kidang-kencanaPrabu Dåsåmukå sakalangkúng dukå amidhangêtakên pratélanipún íngkang rayi. Sasampuníng anyakécani manahipún íngkang rayi, lajêng tindak dhumatêng rêdi íng Dhandhåkå, sumêdyå malês dumatêng Råmå. Wóntên íng margi angampiri dhangkaníng abdinipún danåwå, íngkang nåmå Maricå. Sarêng sampún anyêrêpakên íngkang dadós karsanipún, Maricå kadhawahan andèrêk.
Maricå sangêt mambêng íng karsanipún Prabu Dåsåmukå, sartå angatúrakên cariyós bab kadígdayanipún Råmå akaliyan Laksmånå.
Atúripún Maricå bótên kadhahar, malah andadósakên dukanipún. Maricå badhé kapêjahan, énggal anyungkêmi padanipún sang nåtå, rumójóng íng sakarså, såhå sagah amalíh warni kidang íngkang awulu êmas; badhé anglêlèdhèk dhumatêng Råmå akaliyan Laksmånå, kapuríh késah sakíng panggénanipún dêdunúng, supadós Dèwi Sinta kantunå piyambak såhå kéngingå kadhustå dhumatêng sang nåtå.
Prabu Dåsåmukå mirêng aturipún Maricå makatên wau, lajêng tindak dhumatêng íng Dhandhåkå, Maricå andhèrèk awarni kidang.
Sarawúhipún íng Dhandhåkå Prabu Dåsåmukå ampingan kajêng agêng, Maricå íngkang amindhå warni kidang galibêdan cakêt íng dhépókipún Råmå. Dèwi Sinta aningali, sangêt kayungyúnipún dhatêng kidang wau, Íngkang råkå lajêng dipún aturi nyêpêng.
Råmå anuruti, Laksmånå katilar wóntên íng dhépók, arumêkså Dèwi Sinta. Kidang kaêtútakên lampahipún angantós têbíh, tansah angoncati kémawón. Dangu dangu andadósakên panasíng galihipún Råmå, lajêng dipún lêpasi jêmparing kéngíng.
Ungêlíng kidang kalanipún kéngíng íng jêmparíng, pamirêngipún Dèwi Sinta kadós Råmå asêsambat nêdhå tulúng dhatêng Laksmånå. Laksmånå lajêng kapuríh anulungånå. Anangíng bótên purún, awít sumêrêp yèn ungêlíng kidang íngkang kéngíng íng jêmparíng.
Pamoponipún Laksmånå andadósakên rêngatíng galíhipún Dèwi Sinta, ngantós kawiyós pangandikanipún gangsul dhumatêng Laksmånå, dadós kapêkså késah anusúl íngkang råkå.
Sakésahipún Laksmånå, Dåsåmukå amindhå mindhå ajar, amurugi Dèwi Sinta, kacêpêng lajêng kabêktå mumbúl.
jathayuPrabu Dåsåråtå kagungan sadhèrèkan ratuníng pêksi, anåmå Jathayu. Punikå mirêng pamuwún såhå pasambatipún Dèwi Sinta wóntên íng ngawang awang, lajêng anututi sumêdyå atêtulúng. Kapanggíh kaliyan Dåsåmukå ngantós apancåkårå, anangíng Jathayu kawón, Dèwi Sinta siyós kabêktå datêng Prabu Dåsåmukå. Dumúgi nagari Ngalêngkå, kadumunungakên wóntên íng patamanan salêbêtíng kadatón, anangíng Dèwi Sinta sangêt éwanipún dhumatêng Prabu Dåsåmukå.
Sawangsulipún Råmå ambêktå kidang íngkang sampún pêjah kajêmparíng wau, kapêthúk akaliyan Laksmånå, dipún dangu sababipún anusúl.
Laksmånå amangsuli íngkang dadós pandangu. Anuntên Råmå kondúr dhatêng padhépókanipún. Dèwi Sinta pinanggíh bótên wóntên, Sangêt andadósakên rêdatósíng galíhipún Råmå, lajêng angupadósi, anangíng bótên pikantúk lari.
Sadangunipún analasah kaliyan Laksmånå, Råmå aningali pêksi agêng kadós rêdi, ngandhurúk wóntên íng siti, suwiwinipún ical sasisíh. Inggíh punikå Jathayu íngkang kawón pêrang kaliyan Prabu Dåsåmukå.
Panggalihipún Råmå, inggíh pêksi punika íngkang andhustå Dèwi Sinta, lajêng badhé dipún lêpasi jêmparíng. Jathayu sarêng sumêrêp yèn badhé dipún jêmparíng, énggal matúr dhumatêng Råmå, analarakên sakathahíng lampah, kalanipún tanglêd akaliyan Dåsåmukå, sakíng anggènipún badhé angrêbat Dèwi Sinta, sasampuníng têlas cariyósipún, Jathayu lajêng pêjah.
Råmå agêng panarimahíng galíh dhumatêng Jathayu, amargi sakíng mantêpipún amêmitran kaliyan Prabu Dåsåråtå, ngantós awadal umúnipún, sakíng anggènipún sumêdyå angrêbat Dèwi Sinta. Bathangíng pêksi lajêng dipun saéni såhå kabêsmi.


 kds penutup
wangsul-manginggil

888 casino freeplayкарандаш для губ телесного цветаооо полигон одесса

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

8202982
  Hari ini     :  Hari ini :492
  Kemarin     :  Kemarin :1208
  Minggu ini   :  Minggu ini :8371
  Bulan ini   :  Bulan ini :10863
Kunjungan Tertinggi
04-18-2020 : 6517
Online : 16

Kontak Admin.

email-kidemang