Ramayana - 
 
5. RÅMÅ ANGSAL PAMBANTU RATUNÍNG KÊTHÈK, SUGRIWÅ.

Sasampuníng ambêsmi bathangíng pêksi wau, Råmå akaliyanLaksmånå lumampah malíh, aningali danåwå tanganipún panjang, anåmå Dirgabau. Rajaputra kêkalíh lajêng angunús curigå, tanganíng danåwå tinigas tugêl.
Danåwå wau lajêng malíh warni bagús, cahyanipún kadós srêngéngé. Acariyós dhatêng Råmå, yèn waunipún déwå, anåmå batårå Sri. Mila warni danåwå, awít anglangkahi wêwayanganipún batårå Guru.
Batårå Sri lajêng anyêrêpakên dhatêng Råmå, yèn Dèwi Sinta kadustå datêng Dåsåmukå ratu íng Ngalêngka, sartå íng têmbé Råmå badhé kapanggíh malíh kaliyan íngkang garwå. Kalíh déníng malíh Råmå kapuríh atêtulúngå dhumatêng ratuníng kêthék, anåmå Sugriwå, íngkang akadhatón íng Guwå Kiskêndhå, punika sawêg pêrangan kaliyan sadhèrèkipún sêpúh, anåmå Subali, amargi bojonipún kapêndhêt dhatêng sadhèrèk sêpúh wau. Wondéníng Sugriwå íng têmbé badhé dadós kondhangipún Råmå, sartå badhé amalês saé, Batårå Sri sasampúníng ngandika makatên lajêng músnå.
Råmå akaliyan Laksmånå andumugékakên lampah, badhé angupadósi Dèwi Sinta. Amanggíh pratapan satunggíl, íngkang tåpå wóntên íng ngriku pêksi, anåmå Suwari Brangti.
Suwari Brangti wau sayêktósipún déwå, milå awarni pêksi, amargi kasiku íng Bathårå Guru. Anuntên Råmå angwaluyakakên warninipún íngkang sajati. Sasampuníng waluyå, Suwari Brangti apitutúr dhumatêng Råmå, kadós pituturipún batårå Sri, íngkang sampún kasêbút íng ngajêng wau, lajêng músnå mínggah dhumatêng Surålåyå.
Anuntên Råmå kaliyan Laksmånå lumampah malíh, kéndêl wóntên íng rêdi Rêksåmukå.
Ratuníng kêthék anåmå Sugriwå, íngkang sampún kacariyós íng ngajêng wau, sarèhníng kawón pêrangipún akaliyan sadhèrékipún sêpúh, jêngkar sakíng nagari, dêdunúng wóntên íng wånå. Pårå bupati tuwín balanipún sami andhèrèk,
Mênggah namaníng pårå bupati wau punika : Éndrajanu, Balisåtå, Krêdånå, Gåndåmådånå, Susénåwinåtå, Wisangkåtå, Putaksi, Anålå, Gawåkså, Ariméndå, Druwéndå, Wrêksåbå,
Saråbå, Danurdårå, Darimukå, Sampati, Késwari, Drugåmå, Bimåmukå. Íngkang dadós pinisêpúhíng bupati anåmå Anilå, Kapi Jêmbawan, såhå kapénakanipún sang Prabu awastå Anoman, inggíh nåmå Råmådayapati utawi Bayusutå. Anoman wau putranipún Dèwi Anjani, warninipún pêthak.
subaliPrabu Sugriwå angsal sasmitaníng déwå, kapuríh anêdhåå pitulúng dhumatêng Råmå kaliyan Laksmånå, íngkang dêdunúng wóntên íng rêdi Rêksåmukå, inggíh punikå íngkang sagêd nyirnakakên prihatósipún.
Prabu Sugriwå lajêng angutús kapénakanipún, íngkang anåmå Anoman, kapuríh sowanå såhå angaturånå Råmå akaliyan Laksmånå dhumatêng pasanggrahanipún sang prabu.
Anoman lajêng lumampah, kapanggíh akaliyan råjåputrå kêkalíh, såhå mratélakakên prêluníng dhatêngipún. Råmå parêng dipún aturi, lajêng tumút íng salampahipún Anoman, kapanggíh kaliyan Prabu Sugriwå.
Prabu Sugriwå anuntên nyariyósi dhumatêng Råmå, nalar anggênipún mêmêngsahan kaliyan sadhèrèkipún sêpúh, íngkang nåmå Subali, såhå anyuwún pitulúng dhumatêng Råmå, amargi kawón pêrangipún. Råmå sagah amitulungi, lajêng manjíng mitrå akaliyan Prabu Sugriwå.
Anuntên Prabu Sugriwå akaliyan Råmå tuwín Laksmånå bidhal dhatêng nagari Guwå Kiskêndå. Sakathahíng bålå kêthèk sami andhêrêk.
Sadhatêngipún íng Guwå Kiskêndå, Sugriwå lajêng anyumbari íngkang råkå, kapuríh mêdalå, såhå angabênå kadígdayan.
Subali amêdali, lajêng påncåkårå akaliyan Sugriwå. Råmå tansah aningali kémawón, Bótên sagêd atêtulúng, amargi sakíng jumbúhing warninipún íngkang sami tanglêd. Dadós sangêt kawêkèníng galíh anggènipún badhé anglêpasi jêmparíng, mbók manawi kalintu kéngíng Sugriwå.
Dangu dangu Sugriwå kasóran pêrangipún, lumajêng dhatêng panggènanipún Råmå, såhå pitakèn sabab déníng punåpå bótên anulungi.
Råmå anyêrêpakên íngkang dadós sabab, Sugriwå kapuríh anganggéå têtêngêr gêgódhóngan, supadós sampún ngantós katawúr, kadós íngkang sampún kalampahan.anoman
Sugriwå angèstókakên dhawahipún Råmå. Sasampuníng anganggé têtêngêr gêgódhóngan, lajêng pêrangan malíh akaliyan Subali. Tumuntên Råmå anglêpasi jêmparíng dhumatêng Subali, kéngíng dhadhanipún lajêng pêjah. Anuntên Sugriwå anggêntósi íngkang råkå jumênêng ratu.
Prabu Subali atilar putra kakúng anåmå Anggådå, kapêndhêt putrå dumatêng Råmå. Anuntên Prabu Sugriwå sagah andhèrèk Råmå, badhé anglúrúg dumatêng nagari íng Ngalêngkå. Nangíng sarèhníng panuju mångså rêndhêng Prabu Sugriwå ubanggi panglurúgipún bénjíng íng mångså katigå. Råmå marêngi, lajêng pamít såhå adêdunúng wóntên íng rêdi Maliawan akaliyan íngkang rayi Radèn Laksmånå.


 kds penutup
wangsul-manginggil

Логофет Вадимкерамическая сковорода для индукционной плитыооо полигон

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

7989690
  Hari ini     :  Hari ini :938
  Kemarin     :  Kemarin :1097
  Minggu ini   :  Minggu ini :938
  Bulan ini   :  Bulan ini :20674
Kunjungan Tertinggi
08-22-2016 : 1963
Online : 25

Kontak Admin.

email-kidemang