Ramayana - 
 
8. RÅMÅ AKÈN DAMÊL TAMBAK ÍNG SAGANTÊN, KALAMPAHAN DADÓS.

Kacariyós Råmå íngkang masanggrahan wóntên íng rêdi Maéndrå; sakalangkúng prihatós íng galíh, angèngêt èngêt íngkang garwå. Bótên antawís dangu bålå kêthèk sami kagèt aningali pêtêng íng awang awang, danåwå kathah íngkang katingal, inggíh punikå balanipún Wibisånå. Bålå kêthèk sami gègèr, anarkå yèn Prabu Dåsåmukå rawúh badhé anukúp Råmå. Lajêng sami angaturi uningå dhumatêng Råmå.
Anuntên Anoman mumbúl dhatêng ngawang awang badhé angyêktósakên íngkang tinarkå mêngsah wau. Lajêng kapanggíh kaliyan Wibisånå, såhå kapitakénan íngkang dadós lampahipún.
Wibisånå anyariyósakên sakathahíng pratingkah, kalanipún amituturi íngkang råkå Prabu Dåsåmukå, bótên kadahar lajêng katundhúng, íng mangké sumêdyå sowan såhå ngabêkti dhumatêng Råmå.
Anóman lajêng angunjuki uningå dhumatêng Råmå, bab dhatêngipún Wibisånå, såhå mratélakakên íngkang dadós bêbukå kêsahipún sakíng nagari íng Ngalêngkå, tuwín íngkang dadós kaniyatanipún badhé suwitå dhumatêng Råmå.
Råmå sakalangkúng sukå pirênaning galíh, lajêng dhawah angiríd Wibisånå dhatêng ngarsanipún. Sasampuning kéríd såhå katampèn pangabdinipún, anuntên kaanggêp mitrå dhumatêng Råmå.
Råmå lajêng anggalíh anggènipún badhé anglurug dhumatêng nagari íng Ngalêngkå, anangíng bótên sagêd ambudi marginipún, íngkang badhé kaambah íng båyå kêthèk, awít namúng pangagêngíng kêthék íngkang sagêd ngambah ngawang awang.
Anuntên sagantên dipún lêpasi jêmparíng latu, karsanipún supadós asat, lajêng kéngingå kaambah íng bålå kêthék.
Sagantên sarêng kadhawahan jêmparíng latu utawi bramiastrå, tóyanipún lajêng panas saha umób. Sakathahipún isèn iséníng sagantên sami kasusahan, amargi bótên bêtah panasíng tóya.
bala-kethekAnuntên Hyang Barunå, déwå íngkang rumêksa sagantên, kagèt aningali aru araníng sagantên saisinipún. Lajêng mêdal sakíng sagantên, badhé sumêrêp íngkang dadós sababipún. Bótên antawís dangu aningali kêthêk kathah sami wóntên pinggiríng sagantên, wóntên wingkíngipún Råmå, íngkang taksíh angastå gandhéwå.
Hyang Barunå narkå Råmå íngkang adamêl aru araníng sagantên, lajêng lênggah sanginggilíng toyå, såhå anyêmbah dhumatêng Råmå, aturipún angrêrêpå, amuríh lilihíng dukanipún Råmå, supadós anyirnaknå aru araníng sagantên, sampún ngantós adamêl karisakaníng isèn isênipún sagantên. kajawi sakíng punikå, sanajan sagantên asat, inggíh sangêt sungilipún, bótên kéngíng kaambah íng bålå kêthèk. Pratikêlipún Hyang Barunå, Råmå andawahna paréntah dhumatêng sawarniníng bålå kêthèk, sami amêndhêtå rêdi nyatunggal, kadamêl anambak sagantên. Tambak punika íngkang badhé dadós marginipún bålå kêthèk, sagêdipún nyabrang íng sagantên.
Råmå sarêng dipún rêrêpå dhumatêng Sang Hyang Barunå, luntúr kawêlasanipún, lajêng anglêpasakên jêmparíng toya, kadamêl anyirêp Bramaastra wau.
Ing sasirêpipún Bramaastra, sawarniníng isên isènipún sagantên sami bingah, amargi sampún sirnå panasing toya sagantên.
Anuntên Sang Hyang Barunå nyêmbah dhumatêng Råmå, lajêng silêm íng sagantên.
Råmå lajêng adhawah dhumatêng Prabu Sugriwå, kapuríh andawahånå sawarniníng bålå kêthèk, sami amêndêta rêdi tuwín séla, íngkang badhé kadamêl anambak sagantên.
Bålå kêthék sarêng dipún dhawahi dhumatêng Prabu Sugriwå, lajêng sami mangkat pêpérangan, angusungi rêdi tuwín sélå agêng agêng, sami kaprênahakên wóntên têmbingíng sagantên.
Sasampúníng bålå kêthèk íngkang kautús angusungi rêdi tuwín sélå wau sami wangsúl sadåyå, anuntên bupati kêthèk satunggíl anama Anålå, íngkang pinópóhan amratikêlakên panambakipún íng sagantên. Sakathahíng rêdi tuwín sélå wau sami kacêmplúngakên íng sagantên, wusånå tambak lajêng dadós. Sakíng êlêr mangidúl nótóg têmbíng sagantên, panjangíng tambak lampahan pitulikúr dintên, wiyaripún lampahan tigang dintên, Anuntên Rama andhawahakên parêntah, angêríng sartå ambidalakên bålå kêtèk dumatêng íng Ngalêngkå, Bótên antawís dangu lajêng sami bidhal, mêdal íng tambak damêlanipun Anålå. Lampahipún sampún anyabrang íng sagantên, dumugi íng rêdi Suwélå, kaprênah salèripún nagari íng Ngalêngkå. Sakathahíng danåwå íngkang wóntên íng rêdi Suwéla wau sami bibar, amargi sakíng ajríh dhumatêng bålå kêthèk.


 kds penutup
wangsul-manginggil

mfxbroker mmgpпрофессиональные кисточки для макияжаотзывы ооо полигон

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

8202955
  Hari ini     :  Hari ini :465
  Kemarin     :  Kemarin :1208
  Minggu ini   :  Minggu ini :8344
  Bulan ini   :  Bulan ini :10836
Kunjungan Tertinggi
04-18-2020 : 6517
Online : 7

Kontak Admin.

email-kidemang