Ramayana - 
 
9. PRABU DÅSÅMUKÅ DAMÊL PAÉKÅ.

Prabu Dåsåmukå sarêng midhangêt pawartós, yèn sagantên sampún katambak dhumatêng Råmå, sartå balanipún sampún sami nyabrang, kèndêl wóntên íng rêdi Suwélå, sangêt prihatósing galíh.
Sarèhníng Dèwi Sintå bótên animbangi sihipún Prabu Dåsåmukå, sang nåtå lajêng damêl paékan, amuríh kasêmbadaníng karsanipún dhumatêng Dèwi Sintå, Mênggah paékanipún makatên : Prabu Dåsåmukå kagungan abdi bêbóyóngan jalêr kêkalíh kakang adhi, sami bagús warninipún. Punikå katigas gulunipún, kadamêl sêmang mastakanipún Råmå akaliyan Laksmånå, lajêng andikakakên ambêktå dhumatêng íng Tamansokå, sartå anêdahakên dumatêng Dèwi Sintå, kaawadakên mastakanipún Råmå akaliyan Laksmånå, Pangangkahipún sang nåtå, bilíh Dèwi Sintå midhangêt yèn Råmå sampún sédå, amêsti mupús, lajêng amiturút íng sakarsanipún sang nåtå.
Bótên antawís dangu sang nåtå piyambak têdhak dhumatêng Tamansokå, awêwartós dhumatêng Dèwi Sintå, yèn Råmå akaliyan Laksmånå sampún kapêjahan dhumatêng sang Prabu. Sirah kêkalíh wau lajêng kadêdahakên.
Dèwi Sintå sarêng aningali sirah kêkalíh, sangêt kagèt lajêng anjêrít, angintên sayêktós yèn Råmå sampún sédå. Éwadêntên sang Dèwi taksíh éwå dumatêng Prabu Dåsåmukå. panyuwunipún mugi kabélaknå íng pêjahipún Råmå.
Anangíng sang nåtå bótên anuruti karsanipún sang Dèwi, malah kathah kathah pangandikanipún angaríh aríh, amuríh bênturíng síhipún Dèwi Sintå.
Pangarih aríhipún Prabu Dåsåmuka andadósakên rêngatíng galíhipún Dèwi Sintå, ngantós kawiyós pangandikanipún íngkang saru dhumatêng sang nåtå.
dewi-trijathaPrabu Dåsåmukå sangêt dukå såhå lingsêm, lajêng kondúr sakíng Tamansokå.
Prabu Dåsåmukå sakondúripún sakíng Tamansokå angadhatón, lajêng animbali pårå nujúm kapuríh ambudiå èlmú pangasíh, såhå pangapêsaníng mêngsah.
Sakonduripún sang nåtå, Dèwi Sintå sangêt íng pamuwún såhå pasambatipún, angintên yèn Råmå saèstu sampún sédå, kêkahíng cíptå badhé óbóng. Anangíng Dèwi Trijåtå, putranipún Wibisånå, anggéndóli, såhå anyariyósi angsal pawartós, yèn Råmå sampún rawúh íng nagari Ngalêngkå, amasanggrahan wóntên íng rêdi Suwélå, punåpå déné yèn íngkang råmå sampún ambalík tumút dhumatêng Råmå.
Dèwi Sintå sarêng amidhangêt aturipún Dèwi Trijåtå, sumêdót galíhipún, lajêng mundúr anggènipún anungkuli sirah kêkalíh. Dèwi Trijåtå anuntên kautús lumampah dhumatêng íng rêdi Suwélå, angyêktósakên rawúhipún Råmå.
Dèwi Trijåtå énggal lumampah dhumatêng rêdi Suwélå, mêdal íng ngawang awang, kapanggíh akaliyan íngkang Råmå, lajêng anyariyósakên sakathahíng pratingkahipún Prabu Dåsåmukå, anggènipún amuríh kadugèníng karsanipún dhumatêng Dèwi Sintå. Anangíng Dèwi Sintå kêkah íng panampík dhumatêng mêmanisipún sang nåtå, malah sumêdya anganyut tuwúh sarêng kawartósan yèn Råmå sampún sédå, Wusånå amratélakakên yèn kautús dhumatêng Dèwi Sintå, angyêktósakên pawartós wau.
Sakathahíng pratélanipún Dèwi Trijåtå kaaturakên dhumatêng Råmå, sarta Dèwi Trijåtå inggíh kasowanakên dhumatêng ngarsanipún Råmå, sarêng sang Dèwi sampún sumêrêp yêktósíng doranipún Prabu Dåsåmukå, bab sédanipún Råmå, lajêng kadawahan mantúk tumuntên, supadós sagêdå énggal sukå pawartós dhumatêng Dèwi Sintå, yèn Råmå taksíh wilujêng wóntên íng rêdi Suwélå. Dèwi Trijåtå lajêng wangsúl dhumatêng kadhatón íng Ngalêngkå, apratélå dhumatêng Dèwi Sintå, yèn Råmå saèstu sampún masanggrahan wóntên íng rêdi Suwélå, sumêdya angrampíd kithå íng Ngalêngkå, såhå íng mangké sawêg anggalíh prayoginipún lampah lampahíng pêrang.
Dèwi Sintå sarêng dipún wartósi makatên, sakalangkúng sukå pirênaning galíh, sakålå sírnå prihatósipún. Lajêng amujåsêmadi, anênêdha íng déwå karaharjanipún íngkang råkå sartå unggulipún íng pêrang.


 kds penutup
wangsul-manginggil

автомат Caribbean Blackjackсайт косметикалобановский александр компромат

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

7989704
  Hari ini     :  Hari ini :952
  Kemarin     :  Kemarin :1097
  Minggu ini   :  Minggu ini :952
  Bulan ini   :  Bulan ini :20688
Kunjungan Tertinggi
08-22-2016 : 1963
Online : 36

Kontak Admin.

email-kidemang