Sari Basa Jawa - 
01. Tembúng Ngoko - Kråmå Mådyå - Kråmå Inggil
Perangane Awak
No. Ngoko Kramå Madyå Kråmå Inggil
01.
02.
03.
alís
ati
awak
alís
manah
badan
imbå
(pêng) galih
salirå

02. Tembung Ngoko - Krama Madya - Krama Inggil
Tembung Liyane Aksara A - D
No. Ngoko Kråma Madyå Kråmå Inggil
01.
02.
03.
abang
adhi
adêg
abrít
adhi
ngadêg
abrít
rayi
jumênêng

03. Tembúng Ngoko - Kråmå Mådyå - Kråmå Inggil
Tembung liyane Aksara E - K
No. Ngoko Kråmå Madyå Kråmå Inggil
01.
02.
03.
élíng
êmbah
êmbuh
élíng
êmbah
kirangan
émút, ångêt
éyang
ngapuntên

04. Tembúng Ngoko - Kråmå Mådyå - Kråmå Inggil
Tembung Liyane Aksara L - P
No. Ngoko Kråmå Madyå Kråmå Inggil
01.
02.
03.
labúh
lagi
laír
labêt
sawêg
lair
labêt
nêmbé
miyós

05. Tembúng Ngoko - Kråmå Mådyå - Kråmå Inggil
Tembung liyane Aksara R - Y
No. Ngoko Kråmå Madyå Kråmå Inggil
01.
02.
03.
rabi
rådå
råså
émah êmah
radi
raós
kråmå
radi
raós

06. Tembung Basa Kawi A - L
agni = gêni
agrå = pucúk
ajar = pandhitå
apsårå = déwå
asurå = butå
ardi = gunúng

07. Tembung Basa Kawi M - Y
madyå = têngah
makaryå = nyambút gawe
mamèh = golèk
mijíl = mêtu
minå = iwak
mitrå = kåncå

08. Paribasan A - D

1. Adhang-adhang tètèsé êmbún.
    Njagakaké barang mung sak olèh olèhé.
2. Adigang, adigúng, adigunå
    Ngêndêlaké kakuwatané, kaluhurané lan kapintêrané

09. Paribasan E - K

1. Éman éman ora keduman.
    Karêp éman malah awaké dhéwé ora kêduman.

2. Êmban cindé êmban siladan.
    Pilíh kasíh ora adíl.

10. Paribasan M - O

1. Maju tatu mundúr ajúr.
    Prakårå kang sarwå pakéwúh.

2. Matang tunå numbak luput.
    Tansah lupút kabèh panggayuhané.

11. Paribasan P - Y

1. Palang mangan tandúr.
    Diwènèhi kepercayan nangíng malah gawé kapitunan.

2. Pandêngan karo srêngéngé.
    Mêmungsuhan karo panguwåså.

12. Candraning Manungsa
01.
02.
03.
alisé
astané
athi-athiné
nanggal sêpisan
nggêndhéwa
ngudhup turi

13 Araning Tetanduran
Araning Wit - Godhong - Kembang - Pentil - Woh - Isi
Araning Wít
01. wít arèn
02. wít gêdhang
03. wít jagúng

ruyúng
debóg
tebón

14. Pepindhan
01. Abang kumpul pådhå abang - kåyå alas kóbóng
02. Abangé - kåyå gódhóng katirah
03. Agungé - kåyå samodra rób

15. Sanepan
01. Abang dluwang
02. Abót kapúk
03. Abót mêrang sagêdhêng
putih/pucêt bangêt
ènthèng bangêt
ènthèng bangêt

16. Tembung Entar A - Y
01. abang kupingé = nêsu bangêt
02. (ng)abangké kuping = gawé nêsu
03. abang abang lambé = ora têmênan, mung lêlamisan

17. Tembung Entar K - W
01. kådålu warså = kasèp; wis kliwat
02. kandel kulité = digdåyå; sêkti
03. kandel kupingé = ora nggugu pitutúr

 

18. Tembung Garba
01. aglis
02. anèng
03. aranèki
såkå tembúng : age + gêlis
såkå tembúng : ånå + ing
såkå tembúng : arané + ki

19. Tembung Camboran Cekak
01. bangcúk
02. bangjo
03. barbèh
: abang + pucúk
: abang + ijo
: bubar + kabèh

20. Kerata Basa
01. anak
02. bapak
03. batur
karêp åpå-åpå kudu ånå lan énak.
bap åpå-åpå pêpak
êmbat-êmbating tutúr

21. Tembung Mbangetake
01. abang - brèh, mbranang
02. abúh - mênthêng2
03 adhèm - njèkut
05. adóh - nyamut-nyamut
06. ajúr - mêmêt, mumúr
07. alas gung - liwang-liwng

22. Purwakanthi
Guru Swårå
01. Ånå awan, ånå pangan.
02. Ngalah, nanging olèh.
03. Sing salah, kudu sèlèh

23. Wangsalan - Parikan

1. Jênang gu1å kowe åjå lali. - (jenang gulå = glali).

2. Ngembang garut nggrêmêng ora karuwan - (kêmbang garut = grêmêng),

24. Arane Anak Kewan

01.
02.
03.
Anak :
ampal
angrang
asu
Jênêngé :
: êmbug
: kroto
: kirik

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

8516261
  Hari ini     :  Hari ini :497
  Kemarin     :  Kemarin :1167
  Minggu ini   :  Minggu ini :4124
  Bulan ini   :  Bulan ini :29112
Kunjungan Tertinggi
04-17-2020 : 6517
Online : 8

Kontak Admin.

email-kidemang