Sinopsis Pakeliran


01 Lampahan Manik Maya (Jagad Ginelar) - 01


 

AKEM kinå kalarasakên kaliyan kawóntênan sapunikå
1. Anggêdhóg kothak kapíng gangsal, gångså mungêl Ayak- ayakan, kalajêngakên gêndhíng Kawít, minggah ladrang Kawít, laras Sléndro pathêt Manyurå.

02 Lampahan Manik Maya (Jagad Ginelar) - 02


 

ADRANG Srikatón. Madêg Bathårå Maník inggíh Bathårå Guru, lajêng nyiptå kadhatón minångkå Kahyanganipún, dipún wastani Kahyangan Junggríng Salåkå inggíh Kahyangan Ujúng Giri Kailåså.

03 Lampahan Manik Maya (Jagad Ginelar) - 03


 

NG Rêpat kapanasan, pasébanipún pårå Déwå sadåyå sami ngrêmbag prayoginíng lampah.
Sasampunipun samaptå sadåyå, lajêng bidhal gugúr gunúng ngråtå bumi pulo Jawi.

04 Lampahan Manik Maya (Jagad Ginelar) - 04


OCAP Bathårå Guru, ing sabidhalipun pårå Déwå, lajêng ugi bidhal nusúl anjampangi panyambút damêlipún pårå Déwå. Sumêrêp pårå Déwå sami pêjah ngunjúk toyå wiså.
Rèhné botên mangêrtós sababipún, sartå ing wêkdal

05 Lampahan Manik Maya (Jagad Ginelar) - 05


 

ADEG ing Kahyangan Junggríngsalåkå. Bathårå Guru lêlênggahan kaliyan garwå Bathari Umå.
Rêraósan manawi ing sapunikå bumi pulo Jawi sampún råtå bótên gonjíng. Sartå karsanipún Hyang kang Måhå Kawåså,

06. Lampahan Lahiripun Bathara Kala - 01


 

Jêjêr ing Kahyangan Jonggríngsalåkå, Bathårå Guru miyós siniwåkå wóntên palênggahan Marcukundhamaník balé Paparyåwarnå, dipún adhêp pårå putrå Déwå, Bathårå Indrå, Bathårå Sambo, Bathårå Bråmå lan pårå Déwå pêpak.

07 Lampahan Lahiripun Bathara Kala - 02


 

5. Madêg ing Kahyangan Ékåpratålå Bathari Pratiwi nuju lênggah sêmadi, kadhawahan Rêtnå Dumilah ing pangkónipún. Badhé dipún pêndhêt, nangíng lunyu, mrucút, dhawah têrús amblês ing bumi. Katungkå dhatêngipún Bathårå Wisnu

08 Lampahan Lahiripun Bathara Kala - 03


 

8. Madêg ing Kahyangan Tinjomåyå, Bathårå Guru sakaliyan garwå Bathari Umå, ngrêmbag warni-warniníng lalampahan wóntên ing jagad gumêlar.
Sasampunipún punikå, Bathara Guru lajêng tindak sakaliyan

09 Lampahan Lahiripun Bathara Kala - 04


 

9. Kocap kåmå salah sakíng Bathårå Guru ingkang dhawah salumahíng samodrå, têmah toyaníng samodra umób bêntèr mawalikan, swantên gumlêgêr gêmurúh, damêl gègèríng Kahyanganipún pårå Déwå. Sami nuwèni dunungíng kang gårå

10 Lampahan Murwa Kala - 01.


 

1. Jêjêr ing Kahyangan Junggríngsalåkå, Bathårå Guru miyós siniwåkå, dipún adhêp Bathårå Narådå lan pårå Déwå.  Ngrêmbag kawóntênaning lêlampahan lan papêsthèníng dumadi. Bótên watawís dangu katungkå sowanipún Bathårå 

11 Lampahan Murwa Kala - 02.


 

AJAWI punikå taksíh kathah panunggilanipún ingkang kalêbêt aradan dadós têdhanipún Bathårå Kålå, ingkang tuwúh sakíng pandamêlipún piyambak. Nangíng bótên kêdah karuwat mawi upåcåra agêng. Cêkap namúng caós sêsaji lan puji donga

12 Lampahan Murwa Kala - 03


 

2. Madêg ing Rêpat kapanasan. Bathårå Narådå, Bathårå Indrå, Bathårå Bråmå, Bathårå Sambo, Bathårå Payu lan sadåyå pårå Déwå. 
Samåptå ing damêl, lajêng bidhal, prampógan Déwå ngråtå

13 Lampahan Murwa Kala - 04.


 

6. Madêg ing dhusún Dhadhapan (Namaníng dhusún lan sapiturutipún ingkang kagungan karså ruwatan), Kyai Dhadhapmantêp (Namanipún ingkang kagungan karså ruwatan, pún Kråmå, pún Dipå lan sasaminipún) sakaliyan garwå lan

14 Lampahan Lahiripun Batahara Gana - 01


 

1. Jêjêr ing Kahyangan Surålåyå, Bathårå. Indrå miyós siniwåkå wóntên ing balé Småråkåtå, dipún adhêp Bathårå Bråmå, Bathåra Sambo, Bathårå Bayu lan pårå Déwå.
Ngrêmbag Bathårå Guru anggênipún kapati tåpå wóntên

15 Lampahan Lahiripun Batahara Gana - 02


 

3. Madêg ing pasowanan jawi Rêpatkapanasan.
Bathårå Bråmå lan pårå Déwå, tåtå-tåtå siyågå ing damêl, lajêng bidhal.
Prampógan Déwå ngråtå margi, pêpêdhút lan sasaminipún.

16 Lampahan Lahiripun Batahara Gana - 03


 

7. Madêg ing Kahyangan Cakråkêmbang, Bathårå Kåmåjåyå sakaliyan garwå Bathari Ratih, manggihi Kyai Bådråmåyå. Bótên watawís dangu katungkå rawuhipún Bathårå Indrå, mundhút tulúng Bathårå Kåmåjåyå supadós ambadharakên

17 Lampahan Lahiripun Batahara Gana - 04


 

9. Madêg ing Kahyangan Girimåyå, sang Hyang Giri kaliyan putranipún putri, Dèwi Parwati.
Katungkå rawuhipún sang Hyang Rudrapati, nêdyå mundhút garwå Dèwi Parwati.

18 Lampahan Lahiripun Batahara Gana - 05


 

11. Madêg ing Kahyangan Surålåyå, Bathårå Indrå, Bathårå Bråmå, Bathårå Sambo, Bathårå Bayu lan pêpak pårå Déwå, nampi rawuhipún Bathårå Narådå, ngandikå, bilíh ing sapunika Dèwi Umå Parwati sampún anggarbini.

19 Lampahan Bathara Brama Krama - 01


 

1. Jêjêr ing Kahyangan Surålåyå, sang Nåtådéwå Bathårå Indrå miyós siniwåkå, dipún adhêp pårå putrå, Bathårå Citråråtå, Bathårå Citråsénå, Bathårå Harjuwinångå inggíh Bathårå Harjunåwångså, lan pêpak pårå Déwå.

20 Lampahan Bathara Brama Krama - 02


 

4. Madêging pråjå Gilingåyå, Prabu Kålå Iråmbå, Patíh Kålå Wisudhåyakså, êmban yaksi Nyai Tumênggúng Layarmêgå, bupati sêpúh Kålå Sindhúngriwút, lan pêpak pårå wadyå yakså. Prabu Kålå Iråmbå tansah gandrúng gandrúng Dèwi 

21 Lampahan Bathara Brama Krama - 03


 

7. Madêg ing Kahyangan Utåråsagårå inggíh Kahyangan Swargåutårå, Bathårå Wisnu manggihi rawuhipún sang Hyang Ismåyå lan wayahipún Kyai Bådråmåyå.
Sang Hyang Ismåyå ngandika nêdyå nglajêngakên nitipakên

22 Lampahan Bathara Brama Krama - 04


 

10. Madêg ingpråjå Gilíngåyå, Prabu Kålå Iråmbå, patíh lan pêpak pårå wadyå, ngajêng ajêng utusan.
Bótên watawís dangu Kyai Téjåmantri lan Såråwitå sowan dumrójóg tanpå tinimbalan. Atúr uningå, bilíh wadyå 

23 Lampahan Bathara Wisnu Krama - 01


 

1. Jêjêr ing Kahyangan Surålåyå, sang Nåtå Déwå Bathårå Indrå miyós
siniwåkå, dipún adhêp Bathårå Sambo, Bathårå Bråmå, Bathårå Bayu lan pårå Déwå.

24 Lampahan Bathara Wisnu Krama - 02


 5. Madêg ing pratapan Ékåwarnå, Bagawan Késåwåsiddhi wóntên ing pacrabakan, dipún adhêp cantrík lan ingkang putrå putri Éndhang Srisumêkar, ingkang kagungan taman Sriwêdari ingkang katuwuhan sêkar Wijåyåkusumå panggêsanganipún 

25 Lampahan Bathara Wisnu Krama - 03


 

7. Madêg ing patapan Ékåwarnå, Éndhang Srisumêkar lan êmban. Katungkå rawuhipún ingkang råmå lan Bathårå Wisnu, ingkang lajêng dipún dhaupakên antúk Éndhang Srisumêkar, sartå kapasrahan sêkar Wijåyåkusumå ingkang nêmbé layu.

26 Lampahan Bathara Wisnu Krama - 04


 

10. Madêg ing pråjå Garbapitu, Prabu Kålå Wisnudéwå miyós ing pandhapi, dipún adhêp Nyai Tumênggúng Kalimantragsi lan pårå punggåwå.
Ngêntósi utusanipún kaliyan gandrúng gandrúng.

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

1008894
  Hari ini     :  Hari ini :967
  Kemarin     :  Kemarin :2112
  Minggu ini   :  Minggu ini :4910
  Bulan ini   :  Bulan ini :45089
Kunjungan Tertinggi
04-17-2020 : 6517
Online : 19

Kontak Admin.

email-kidemang