 

 

01 Lampahan Manik Maya (Jagad Ginelar) - 01

= 01 / 05 =


AKEM kinå kalarasakên kaliyan kawóntênan sapunikå

1. Anggêdhóg kothak kapíng gangsal, gångså mungêl Ayak-ayakan, kalajêngakên gêndhíng Kawít, minggah ladrang Kawít, laras Sléndro pathêt Manyurå. 
Sasampunipun Kayón (Gunungan) kabêdhól, kagêtêrakên lêmbat, kalóród mangandhap, mandhêg kapíng tigå, têrús amblês mangandhap ing palêmahan kêlír. 
Kayón lajêng kalampahakên alón gêtêr mangiwå-manêngên  wongsal -   wangsúl.
Nuntên tancêb jêjêg ing dêbóg nginggíl. 
Gêndhíng kasirêp (mungêl liríh), lajêng kacaritakakên kajantúr :
Nalikå awang awang - uwúng uwúng, dèrèng wóntên punåpå punåpå, Hyang Måhå Kawåså manggèn wóntên satêngahíng kawóntênan, nyíptå dumadósíng pasthi. 
Wóntên swantên ambêngúng ngêbêgi jagad kadós swantêníng gênthå kêkêlêng. 
Ingriku wóntên cahyå pacihang gumêbyar mungsêr bundêr kadós antigå (tigan) gumandhúl tanpå canthèlan. 
Énggal dipún astå déníng Hyang Måhå Kawåså, dipún pujå :
    1. Cangkókipún, dadós bumi lan langít, 
    2. Pêthakipún, dadós cahyå lan téjå, 
    3. Jênnipún, dadós maník lan måyå.
Sasampunipun jagad gumêlar, cahyå, téjå, maník lan måyå, ingkang nalika punika dèrèng kasumêrêpan, pundi ingkang rumiyín lan pundi ingkang kantún.
Sadåyå lajêng kapujå dadós rupi manungså, kadós Bambangan bagús.
Gångså wudhar, mantún sirêpan.
Gunungan kabêdhól, tancêp ing simpingan sisih têngênipún Dhalang. 
Bambangan bagús sêkawan kawêdalakên, madhêp manêngên, tancêp ing dêbóg ngandhap sisih kiwå, tangan  ngapurancang.
Gêndhing Kawít minggah ladrang Kawít, lajêng suwúk, dipún suluki pathêt Nêm jangkêp, lajêng pangandikan.
Swantên tanpa rupi : 

Sirå kabèh, cahyå, téjå, maník lan måyå. Wús Ingsún pujå rupå manungså. 
Cahyå, sira aran Bathårå Nurrådå (Narådå), Téjå aran Bathårå Téjå iya Bathårå Antågå, Maník aran Bathårå Maník iyå Bathara Guru, déné Måyå aran Bathårå Måyå iyå Bathårå Ismåyå.
Ingsún iki kang Måhå Kawåså, sira kabèh Ingsún kawasakaké gawé lêlakón ånå sajroníng jagad gumêlar iki. 
1. Bathårå Maník, Ingsún kawasakaké mranåtå jagad Trilokå, jagadíng pårå 
    Déwå, jagadíng pårå lêlêmbút, lan jagadíng pårå manungså. 
2. Bathårå Nurrådå Ingsún kawasakaké ngêmbani mranåtå karo Bathårå
    Maník. 
3. Bathårå Ismåyå Ingsún kawasakaké mómóng pårå manungså kang laku
    bêcík. 
4. Déné sirå Bathårå Antågå, Ingsún kawasakaké nyoba antêbíng tékadé pårå
    titah.


Bathårå sêkawan nyêmbah matúr sandikå, lajêng bidhal ningali kawóntênaníng jagad gumêlar.
Bathårå Antågå ing bénjíng turasipún dadós Kyai Tógóg, Pugúh, Antågå inggíh Kyai Téjåmantri.
Déné Bathårå Ismåyå ing bénjíng asríng manitís dhatêng turasipún ingkang  nama Kyai Badråmåyå inggíh Kyai Sêmar.

 

bathara_Guru
Bathara Guru

 kds penutup
wangsul-manginggil

Вадим Логофет отецникас харьков официальный сайтотзывы полигон

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

9922547
  Hari ini     :  Hari ini :1466
  Kemarin     :  Kemarin :1546
  Minggu ini   :  Minggu ini :2693
  Bulan ini   :  Bulan ini :22172
Kunjungan Tertinggi
04-17-2020 : 6517
Online : 16

Kontak Admin.

email-kidemang