 

 

04 Lampahan Manik Maya (Jagad Ginelar) - 04
= 04 / 05 =
OCAP Bathårå Guru, ing sabidhalipun pårå Déwå, lajêng ugi bidhal nusúl anjampangi panyambút damêlipún pårå Déwå. Sumêrêp pårå Déwå sami pêjah ngunjúk toyå wiså.

Rèhné botên mangêrtós sababipún, sartå ing wêkdal punikå ugi sangêt ing ngóróngipún, nuntên agahan ngunjúk
    toyå sêndhang wiså.
    Nangíng sawêg dumugi ing jånggå, kraós sakít, lajêng dipún
    utahakên, jangganipún kalajêng biru gósóng, milå lajêng pêparab
    sang Hyang Nilåkånthå, têgêsipún jangganipun biru gósóng.
    Ingriku wóntên swantên tanpå rupi, Bathara Guru kadhawuhan lajêng
    minggah malíh dhatêng rêdi Mandårå.
    Ingriku wóntên sêndhang isi toyå panggêsangan.
    Pårå Déwa ingkang sami pêjah, kapuríh nêtêsi toyaníng sêndhang isi
    toyå panggêsangan wau.
    Bathårå Guru nuntên minggah ing rêdi Mandårå (Rêdi Mandårå
    punika ingkang kanggé mutêr samodrå susu, ngêdalakên Toyå Wiså,
    lan Toyå Amrêtå, Toyå panggêsangan) mêndhêt toyå panggêsangan
    kawadhahan ing sangku, lajêng murugi panggènanipún pårå Déwå
    ingkang sami pralåyå.
    Sadåyå sami dipún tètèsi toyå panggêsangan, sadåyå sami gêsang.
    Pårå Déwå lajêng sami ngunjúk toyå panggêsangan wau.
    Awít sakíng karsanipún Hyang Kang Måhå Kawåså, pårå Déwå lan
    gólónganipún sami bótên kéngíng ing pêjah ing salami-laminipún,
    sanadyan sagêd kéngíng ing sakít sawatawis.
7. Lampahipún Bathårå Wisnu sakaliyan Bathårå Cåndrå inggíh pêparab
    Bathårå Badråmåyå, lan pårå Déwå sadåyå.
    Sasampunipún ngunjúk toyå panggêsangan, lajêng sami tumandang
    damêl.
    Kocap ing jagad Antarikså, wóntên titahíng Hyang Måhå Kawåså,
    nama Dityå Kålå Rau, inggíh Dityå Kålå Rêmbuculúng, sumêrêp pårå
    Déwå sami ngunjúk toyå panggêsangan, lajêng niyúb mangandhap,
    mêndhêt cupu wadhah toyå panggêsangan kabêktå minggah ing akåså,
    cupu têrús kauntal.
    Konangan déníng Bathårå Cåndrå, (Sagêd nganggé wayang Kyai
    Sêmar, utawi Déwå srambahan sanèsipún.
    Têmbúng Cåndrå têgêsipún rêmbulan. Déné Bådråmåyå têgêsipún,
    rêmbulan ingkang cahyanipún måyå - måyå). lapúr dhatêng Bathara
    Wisnu, ingkang trangginas énggal namakakên sanjåtå cakra daksånå,
    kéngíng jangganipún Ditya Kålå Rau (Têmbúng Rau asal sakíng båså
    Mêsír Kinå, têgêsipún Suryå. Ing båså Hindhu lan Jawi kina lajêng
    dadós Rawi, Radityå, lan sasaminipún.) tatas tugêl sirahipun,
    gêmbúng gumlúndhúng dhawah ing bantålå.
    Kacariyós lajêng dadós lêsúng kanggê nutu pantún.
    Déné sirah sampún kasrambah ing toyå Amrêtå, sagêd gêsang ing
    salami-laminipún, sangêt ing muríng-muríngipun dhatêng Bathårå
    Cåndrå, mila lajêng tansah dipún ubêr-ubêr, manawi kacandhak,
    lajêng dipún caplók dipún untal malang.
    Inggíh punika purwanipun wóntên grahånå rêmbulan, lajêng tiyang
    tani sami kothèkan nabuhi lêsúng, pamrihipún badanipun Dityå Kålå
    Rau lajêng kraós sakit, sirahipún mumêt, rêmbulan lajêng dipún
    utahakên.
    Wóntên ing pakêliran, punika dadós prang sêkar, Bathara Wisnu
    prang mêngsah Ditya Kala Rêmbuculúng, ingkang dipún dombani
    pårå dityå titisanipún Bathårå Antågå inggih Hyang Kålå Rudrå.
    Ing salajêngipún kusumanggakakên sanggiting pakêliranipún lan
    gêndhing - gêndhingipún.

ditya_rembu
Ditya Rembuculung

 kds penutup
wangsul-manginggil

слотобар казино игратькосметика для лица отзывыwobs

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

8535836
  Hari ini     :  Hari ini :812
  Kemarin     :  Kemarin :921
  Minggu ini   :  Minggu ini :1489
  Bulan ini   :  Bulan ini :11011
Kunjungan Tertinggi
04-17-2020 : 6517
Online : 19

Kontak Admin.

email-kidemang