

 

07 Lampahan Lahiripun Bathara Kala - 02
= 02 / 04 =

5. Madêg ing Kahyangan Ékåpratålå Bathari Pratiwi nuju lênggah sêmadi, kadhawahan Rêtnå Dumilah ing pangkónipún. Badhé dipún pêndhêt, nangíng lunyu, mrucút, dhawah têrús amblês ing bumi. Katungkå dhatêngipún Bathårå Wisnu kaliyan Bathårå Cåndrå inggíh
    sang Bådråmåyå lan pårå Déwå.
  Mundhút prikså dhawahing
    musthikå. Bathari Pratiwi matúr manawi musthika dhawah amblês
    ing bumi. Bathårå Wisnu kapranan dhatêng Bathari Pratiwi, nanging
    rèhníng nuju nglampahi wajíb, milå lajêng énggal bidhal nututi
    dhawahíng musthikå.
6. Madêg ing Kahyangan Saptåpråtåla. Sang Hyang Antabogå dipún
    adhêp pårå Déwaníng bumi.  Katungkå dhawahíng musthika, lajêng
    têrús dipún untal diníng sang Hyang Åntåbogå. Bótên watawís dangu
    Bathårå Wisnu lan pårå Déwa dhatêng, nakèkakên Rêtnå Dumilah.
    Bathårå Åntåbogå ngandikå bótên mangêrtós.  Sulayaníng rêmbag,
    dadós påncåkårå ramé, Bathårå Wisnu lan pårå Déwa mêngsah
    Bathårå Åntåbogå lan pårå Déwaníng bumi. Bathårå Åntåbogå
    ingkang malíh dadós någå agêng, dipún cêpêng déníng pårå Déwå
    tansah mrucút lan lajêng ical musnå. Pårå Déwa kabingungan
    anggènipún madósi, kapêkså lajêng sami wangsúl.
7. Madêg ing Kahyangan Junggríngsalaka, Bathårå Guru dipún sowani
    pårå Déwå sadåyå, matúr manawi bótên sagêd manggihakên musthikå
    Rêtnå Dumilah. Bótên watawís dangu katungka sowanipún Bathara
    Åntåbogå, matúr sadåyå lêlampahanipún, sartå lajêng ngaturakên
    musthikå Rêtnå Dumilah.
    Dèrèng ngantós dipún tampèni Bathårå Guru, nangíng lajêng dipún

    anggé rêbatan pårå Déwa, têmah musthika Rêtnå Dumilah kabantíng
    ing sélå swargå, wadhahipún rêmúk dadós sawalang walang, dadós
    sosotyå manékå warnå, ing bénjíng lajêng kanggé rêrênggan ing balé
    Småråkåtå, papan palênggahanipún Bathårå Indra ingkang mranåtå
    pårå Déwå.
    Déné isinipún rupi musthikå langkung èdi indah, kapujå dadós
    Widådåri tigå,
    1. Dèwi Widåwati inggíh Dèwi Tisnawati,
    2. Dèwi Sri, lan
    3. Dèwi Lokati inggíh Dèwi Rumingrat.
    Nangíng sadåyå punika namúng jiwå satunggal abadan tigå, mila ugi
    lajêng sinêbút Hapsari Triwati, Tri têgêsipún tigå, déné Wati 
    têgêsipún wanita musthikaníng bawånå.
    Kawêcå ing bénjíng badhé dadós baku undêran lêlampahaníng
    gêsang, wóntên ing jaman nagari Lokåpålå, Mahíspati, Ayodyå,

    Hastinå lan salajêngipún. Sasampunipún punikå, Bathårå Åntåbogå
    lajêng nyuwún pamit wangsúl dhatêng Kahyanganipún.
    Hapsari Triwati piningid wóntên Kahyangan Junggríng Salåkå.

    Bibaran paséwakan.

bathara_antaboga
Bathara Antaboga


bathari_durga
Bathari Durga

 kds penutup
wangsul-manginggil

скачать resident автоматычехол для кистей купитьооо полигон отзывы сотрудников

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

9922565
  Hari ini     :  Hari ini :1484
  Kemarin     :  Kemarin :1546
  Minggu ini   :  Minggu ini :2711
  Bulan ini   :  Bulan ini :22190
Kunjungan Tertinggi
04-17-2020 : 6517
Online : 13

Kontak Admin.

email-kidemang