

 

10 Lampahan Murwa Kala - 01
= 01 / 04 =


 

1. Jêjêr ing Kahyangan Junggríngsalåkå, Bathårå Guru miyós siniwåkå, dipún adhêp Bathårå Narådå lan pårå Déwå.  Ngrêmbag kawóntênaning lêlampahan lan papêsthèníng dumadi. Bótên watawís dangu katungkå sowanipún Bathårå Kålå. Nyuwún papancèníng
    têdhanipún, awít têtêdhan ingkang kålå rumiyín namúng bangsanipún
    lêlumutan lan gêgódhóngan, ing sapunika sampún bótên marêmakên.
    Milå lajêng nêdhå bangsaníng kéwan lan ugi asríng nêdha manungså.
    Nangíng punikå kacariyós bótên dipún parêngakên. Awít sakíng
    punikå Bathårå Kålå nyuwún palilah,ingkang pundi ingkang dipún
    parêngakên. Bathårå Guru ngandika manawi Bathårå Kålå bótên
    dipún parêngakên nêdhå sato kéwan lan manungså ingkang dèrèng
    kalêptan ing lêpat.  Bathårå Kålå dipún parêngakên nêdhå
    gólónganipún sato kéwan, sartå ugi manungså, ingkang nandhang
    lêpatíng dumadi, antawisipún inggíh punikå:
    01. Ontang-antíng, laré ingkang bótên gadhah sadhèrèk.
    02. Kêdhånå-kêdhini, sadhèrèk namúng kalíh, jalêr kaliyan èstri.
    03. Kêmbar, laré lahír sarêng sadintên, jalêr sami jalêr utawi èstri
          sami èstri.
    04. Dhampit, laré lahír sarêng sadintên, jalêr kaliyan èstri.
    05. Góndhang-kasíh, laré lahír kêmbar, satunggal pêthak bulé,
          satunggalipún bótên.
    06. Tawang gantungan, laré kêmbar, lahiripún sarênti antawís dintên.
    07. Sakrêndhå, laré lahír sarêng sadintên mêdal kalíh utawi langkúng
          sartå tunggíl sabungkús.
    08. Wungkús, laré lahír bungkús.
    09. Wungkúl, laré lahír tanpå ari ari
    10. Tibå sampir, 1aré lahír kalúng usús.
    11. Tibå ungkêr, 1aré lahír kagubêd ing usús, sartå mêdalipún mawi
          sêsakít bótên sagêd nangís.
    12. Jêmpinå, laré1ahír dèrèng mangsanipún, kadóstå sawêg ngumúr
          pitu utawi wólúng wulan.
    13. Margånå, laré lahiripún nuju ibunipún lumampah ing margi.
    14. Wahånå, laré lahír nuju wóntên salêbêtíng pajagóngan utawi
          paraméan.
    15. Julúngwangi, laré1ahiripún nuju wanci palêthèkíng suryå.
    16. Julúngsungsang, laré lahír ing wanci têngangé
    17. Julúngsarab, laré lahír nuju wanci ngajêngakên sêrapíng súryå.
    18. Julúngpujúd, laré lahír wanci sêrapíng súryå.
    19. Sêkar sêpasang, sadhèrèk kalíh sami èstri.
    20. Ugêr ugêr-lawang, sadhèrèk kalíh sami jalêr.
    21. Sêndhang kapít pancuran, sadhèrèk tigå, jalêr, èstri, lajêng jalêr
          malíh.
    22. Pancuran kapít sêndhang, sadhèrèk tiga, èstri, jalêr, lajêng èstri
          malíh.
    23. Sarombå, sadhèrèk sêkawan jalêr sadåyå.
    24. Sarimpi, sadhèrèk sêkawan, èstri sadåyå.
    25. Pandhåwå utawi Pancå putrå, sadhèrèk gangsal jalêr sadåyå.
    26. Pandhåwi utawi Pancå putri, sadhèrèk gangsal èstri sadåyå.
    27. Pipilan, sadhèrèk gangsal, èstri sêkawan lajêng jalêr.
    28. Padangan, sadhèrèk gangsal, jalêr sêkawan lajêng èstri.
    29. Siwah utawi Sléwah, laré sléwah
    30. Krêsnå, laré cêmêng mulús.
    31. Wunglé laré bulé.
    32. Walikå, laré ajang.
    33. Bungkúl, laré bungkúk wiwít sakíng lahír.
    34. Dhêngkak, laré bucu ing ngajêng wiwít saking lahír.
    35. Butún, 1aré bucu ing wingkíng wiwít sakíng lahír.
    36. Wujíl, 1aré céból.

bathara_guru2
Bathara Guru


 kds penutup
wangsul-manginggil

Логофет Вадим Геннадьевичсколько стоит щеточка для ресницотзывы ооо полигон

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

1002778
  Hari ini     :  Hari ini :947
  Kemarin     :  Kemarin :1696
  Minggu ini   :  Minggu ini :6908
  Bulan ini   :  Bulan ini :36443
Kunjungan Tertinggi
04-17-2020 : 6517
Online : 21

Kontak Admin.

email-kidemang