 

 

11 Lampahan Murwa Kala - 02
= 02 / 04 =

AJAWI punikå taksíh kathah panunggilanipún ingkang kalêbêt aradan dadós têdhanipún Bathårå Kålå, ingkang tuwúh sakíng pandamêlipún piyambak. Nangíng bótên kêdah karuwat mawi upåcåra agêng. Cêkap namúng caós sêsaji lan puji donga (nglêbúr doså) élíng waspådå.
Margi gêsang punika têmtu nandhang kalêpatan, antawisipún inggíh punikå:
01. Tiyang damêl griyå énggal mawi kajêng bang bangan lungsúran.
02. Tiyang damêl bagéyaníng griyå mawi tilas sanggar utawi cungkúp.
03. Tiyang ngadêgakên griyå månggåséså, inggíh punikå antawisipún,
       êmpyak sasisíh sampún kaêtrapakên, ingkang sasisíh dangu bótên
       dipún rampungakên.
04. Tiyang damêl griya tanpå tutúp kéyóng.
05. Tiyang damêl griyå utawi dandósan mawi dêlíng wóng wang.
06. Kontên lan candhélaníng griyå sadalu natas bótên dipún tutúp,
      mångkå bótên kanggé kapêrluan.
07. Ngadêg dangu wóntên satêngahíng kóntên.
08. Dangu gandhulan kóntên lan lêndhêtan gêdhègíng griyå.
09. Nugêlakên gandhík utawi pipisan.
10. Ambucal uwúh wóntên lóngan utawi wóntên salêbêtíng griyå.
11. Damêl pawuhan cakêt kaliyan griyå.
12. Damêl sumúr énggal wóntên sangajêngíng griyå lêrês, utawi wóntên
      salêbêtíng griyå.
13. Nanêm lung lungan lan sasaminipún wóntên sangajêngíng griyå   
      lêrês.
14. Bótên ngopéni lan siyå dhatêng kapal, maéså, lêmbu lan
      sasaminipún.
15. Bótên mraduli dhatêng pantún, pålåwijå lan sasaminipún.
16. Nêdhå nilar kókóh kathah, rêmên damêl sêkúl wadhang lan
      sasaminipún.
17. Bótên ngajèni mêmundhi dhatêng båpå babu lan lêluhuripún.
18. Bótên ngajèni mêmundhi dhatêng candhi candhi patilasaning
      lêluhuripún.
19. Kunarpå lumampah, kêkésahan têbíh piyambakan ing wanci têngah
      dalu utawi têngah siyang.
20. Bathang ucap ucap, tiyang kalíh kêkésahan têbíh tilar kaprayitnan.
21. Gótóng-mayít, tiyang tigå kêkésahan têbih tilar kaprayitnan.

Lan taksíh kathah malíh panunggilanipún.
Bathårå Kålå sasampunipún kaparingan pêprincèníng têdhå, lajêng nyuwún pamít, nuntên bidhal.
Ing sakésahipún Bathårå Kålå, Bathårå Narådå lan pårå Déwå sami munjúk, manawi sangêt kaladúk anggènipún maringi pêprincèníng têdhå dhatêng Bathårå Kålå.
Nangíng Bathårå Guru ngandika, bilíh sadåyå wau sampún kalêbêt lêlampahaníng dumadi.
Sadåyå sami kabingungan.
Sasampunipún karêmbag matêng, supadós budi dåyå énggal nyirêp lan ngalang-alangi kadadósaning dumadi ingkang bótên prayogi punika wau, sarånå dipún ruwat.
Bathårå Guru lajêng dhawúh dhatêng Bathårå Narådå, kadhèrèkakên pårå Déwa, dhatêng Kahyangan Ngutåråsagårå, manggihi Bathårå Wisnu, mundhút tulúng kapuríh ngruwat mêmålå sukêrtaníng manungså, ingkang dadós mangsanipún Bathårå Kålå.
Bathårå Narådå lan pårå Déwa matúr sandikå, nyuwún pamít, lajêng bidhal.

Bibaran paséwakan. Bathårå Guru ngadhatón ing Tinjomåyå.


bathara_narada
Bathara Narada

 kds penutup
wangsul-manginggil

компромат Вадим Логофет биол сковородылобановский харьков класс

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

8535761
  Hari ini     :  Hari ini :737
  Kemarin     :  Kemarin :921
  Minggu ini   :  Minggu ini :1414
  Bulan ini   :  Bulan ini :10936
Kunjungan Tertinggi
04-17-2020 : 6517
Online : 14

Kontak Admin.

email-kidemang