

 

12 Lampahan Murwa Kala - 03
= 03 / 04 =

2. Madêg ing Rêpat kapanasan. Bathårå Narådå, Bathårå Indrå, Bathårå Bråmå, Bathårå Sambo, Bathårå Payu lan sadåyå pårå Déwå. 
Samåptå ing damêl, lajêng bidhal, prampógan Déwå ngråtå margi.
3. Madêg ing dhukúh Babadan talatah Mêdhangkawít, råndhå Sêmbådå
    inggíh råndhå Sêmawít lênggah dipún adhêp anakipún jalêr ontang
    antíng, nåmå Jåkå Jatús, dipún pituturi ing rèh tåtåkramaning gêsang.
    Dipún dhawuhi adús dhatêng sêndhang Nirmålå ing talågå Madirdå,
    supadós sagêd suci kalís sakathahíng mêmålå lan bêbåyå.
    Jåkå Jatús ngèstókakên dhawúh, nyuwún pamít, lajêng bidhal.
    Lampahipún Jåkå Jatús kalís ing rubda. Sarêng dumugi ing sêndhang
    Nirmålå, lajêng anggêbyúr adús kungkúm.
    Sigêg.
4. Madêg ing Kahyangan Sêlaman gumpêng inggíh ing Kahyangan
    Krêndhåwahånå, Bathari Dúrgå dipún adhêp Jurumåyå, Rinumåyå,
    Jåråmåyå, manggihi rawuhipún Bathårå Antågå.
    Wawartós bab badhé dumadósíng lêlampahan manékå warnå wóntên
    ing jagad paraméyan.
    Bótên watawís dangu Bathårå Kålå dhatêng.
    Wawartós manawi sampún dipún paringi pêprincèn têtêdhan kathah
    sangêt. Nyuwún pamít, nêdyå padós têtêdhan.
    Bathårå Antågå tumút andombani, manjíng dhatêng hangganipún Kyai
    Téjåmantri inggíh Kyai Tógóg.
    Nuntên bidhal.
    Ing samargi-margi Bathårå Kålå tansah nêdhå nadhah mêmångså pårå
    manungså ingkang sampún kalêbêt aradan.
    Andadósakên girís mirisipún bêbrayan gêsang nalikå samantên.
    Lampahipún Bathårå Kålå kapanggíh Jåkå Jatús ingkang nuju mêntas
    adús sakíng sêndhang Nirmålå.
    Nêdyå dipún tadhah kålåmångså, nangíng Jåkå Jatús sanjang manawi
    badanipún sampún suci, sampún adús wóntên ing sêndhang Nirmålå.
    Bathårå Kålå bótên mraduli, awít Jåkå Jatús punikå laré ontang
    antíng.
    Lajêng dipún tubrúk, nangíng lêpat, têrús lumajêng, dipún oyak.
    Lampahipún Bathårå Kålå kapanggíh Bathårå Narådå lan pårå Déwå.
    Bathårå Narådå ngandikå, manawi Bathårå Kålå anggènipún nêdhå
    mêmangsanipún namúng kanthi lêlawaran gêsang gêsangan, awít
    sakíng dhawúhipún Bathårå Guru, sapunika kêdah sarånå dipún
    pêjahi langkúng rumiyín, dipún tamani bêdhåmå.
    Manawi sampún pêjah, sawêg kéngíng katadhah kålå mångså.
    Bathårå Kålå matúr sandikå, lajêng dipún paringi sanjåtå bêdhåmå.
    Bathårå Narådå lan pårå Déwå nuntên nglajêngakên lampah.
    Déné Bathårå Kålå ugi nglajêngakên padós mêmangsan.
    Sigêg.
5. Madêg ing Kahyangan Ngutåråsagårå, Bathårå Wisnu dipún adhêp
    Bathårå Bådråmåyå.
    Katungkå rawuhipún Bathårå Narådå lan pårå Déwå, ngandika
    ngêmban dhawúh timbalanipún sang Hyang Jagad Guru, dhawúh
    dhatêng Bathårå Wisnu supadós ngruwat rêrêtuníng jagad ginêlar
    ingkang awit sakíng pandamêlipún Bathårå Kålå.
    Bathårå Wisnu matúr sandikå. Lajêng damêl rékådåyå sarånå
    pagêlaran padhalangan wayang, Bathara Wisnu dadós dhalang, nåmå
    dhalang Kåndhåbuwånå, Bathårå Cåndrå Bådråmåyå dadós panjak
    pangêndhang, panggêndèr Bathårå Narådå, pangrêbab Bathårå Indrå,
    panylênthêm Bathårå Bråmå, pangênóng Bathårå Sambo, pangêgóng
    Bathårå Bayu.
    Déné ingkang nyarón imbal lan nyulíng Bathårå Patúk lan Bathårå
    Tamburu. Sadåyå sami santún busånå lan santún nåmå.
    Sasampunipún samaptå sadåyå dalah wayang sapirantósipún, lajêng
    sami bidhal ambarang.
    Lampahipún samargi margi kaliyan ngruwat pårå ingkang sami
    nandhang mêmålå sukêrtå.
    Kapanggíh Jåkå Jatús, dipún ayómi, kapuríh tumút ngêthúk.
    Nuntên sami nglajêngakên lampah.
    Kocap Bathårå Kålå anggènipún ngoyak-oyak Jåkå Jatús kabingungan
    bótên sagêd kapanggíh.
    Sakíng sayahipún, lajêng tilêm sêsênggóran wóntên sangadhapíng wít
    randhuwånå.
    Sigêg.

jaka_jatus
Jaka Jatus


 kds penutup
wangsul-manginggil

Никасчугунная блинная сковородалобановский класс

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

8535777
  Hari ini     :  Hari ini :753
  Kemarin     :  Kemarin :921
  Minggu ini   :  Minggu ini :1430
  Bulan ini   :  Bulan ini :10952
Kunjungan Tertinggi
04-17-2020 : 6517
Online : 8

Kontak Admin.

email-kidemang