

 

15 Lahiripun Bathara Gana - 02
= 02 / 05 =

3. Madêg ing pasowanan jawi Rêpatkapanasan.
Bathårå Bråmå lan pårå Déwå, tåtå-tåtå siyågå ing damêl, lajêng bidhal.
Prampógan Déwå ngråtå margi, pêpêdhút lan sasaminipún.
4. Madêg ing pakuwón Sénåpurå, Prabu Kålå Nilårudråkå, dipún adhêp Patíh Sénårudråkå, angginêm gêlaríng prang.
Katungkå dhatêngipún pårå Déwå, ambangsulakên pikajênganipún
Prabu Kålå Nilårudråka sawadyå.
Sulayaníng rêmbag, dadós pêrang, pårå Déwå sami kasoran, lajêng
sami ngunduri, tutúp sakèthèng, wadyåbåla yakså ngêpúng Kahyangan
Surålåyå.
5. Madêg ing Kahyangan Krêndhåwahånå, Bathari Dúrgå dipún adhêp
wadyå bajobarat, nampi sowanipún lêmbu Nandini, kalangênanipún
sang Umaran ing nagari Parasu, matúr nêdyå sóróh amúk dhatêng
Kahyangan Junggríng Salåkå, bótên narimahakên déné Dèwi Umå
Umaran dipún pisakít lan dipún pêgat diníng Bathårå Guru, ing
sapunikå dadós Bathari Dúrgå, rupi rasêksi.
Bathari Durgå angrójóngi sêdyanipún lêmbu Nandini, lajêng sami
bidhal, nêdyå malês ukúm dhatêng Bathårå Guru.
Lêmbu Nandini dipún titihi Bathari Durgå dipun iríng pårå wadyå
bajobarat.
6. Gårå-gårå Kyai Téjamantni sakíng tanah sabrang dhatêng tanah Jawi,
ngongasakên kasêktèn kalangkunganipún.
Sadåyå ingkang dipún tantang sami ajríh.
Wusånå kapanggíh Kyai Bådråmåyå, lajêng tantang tantangan ngabên
kasaktèn kalangkungan, lajêng tantang tantangan nguntal rêdi.
Sintên ingkang sagêd kolu nguntal rêdi pusêr tanah Jawi, inggih
punikå ingkang mênang. Kyai Bådråmåyå anggènipún nêdhå rêdi
dipún puluki saking sakêdhík, wêkasan sagêd têlas.
Déné Kyai Téjamantri rêdi satunggal dipún untal malang, bótên sagêd
kolu, malah lajêng suwèk cangkêmipun, padharanipún mlêmbúng,
dhawah kantåkå.
Kyai Bådråmåyå lajêng késah sakíng ngriku.
Kocap wóntên titah gólónganíng siluman sakíng jagad Wétanan, nåmå
Bikíng, inggíh Kyai Såråhita, dhatêng ing pusêring tanah Jawi.
Sumêrêp Kyai Téjamantri kantåkå, lajêng dipún usadani,têmah
waluya.
Sakalihipún lajêng sami nutugakên lampah, wangsúl dhatêng tanah
sabrang.

Sigêg.

kyai_tejamantri
Kyai Tejamantri

 kds penutup
wangsul-manginggil

Вадим Логофет отецnikas сайтрейтинг seo компаний

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

8535836
  Hari ini     :  Hari ini :812
  Kemarin     :  Kemarin :921
  Minggu ini   :  Minggu ini :1489
  Bulan ini   :  Bulan ini :11011
Kunjungan Tertinggi
04-17-2020 : 6517
Online : 20

Kontak Admin.

email-kidemang