᭛᭤

 

20 Lampahan Bathara Brama Krama - 02
= 02 / 04 =

4. Madêging pråjå Gilingåyå, Prabu Kålå Iråmbå, Patíh Kålå Wisudhåyakså, êmban yaksi Nyai Tumênggúng Layarmêgå, bupati sêpúh Kålå Sindhúngriwút, lan pêpak pårå wadyå yakså. Prabu Kålå Iråmbå tansah gandrúng gandrúng Dèwi Supråbå.
Manawi bótên dipún parêngakên, nêdya ngrisak Kahyangan.
Nyai Tumênggúng Layarmégå tansah ambómbóng lan mrayógakakên,
supadós langkúng rumiyín utusan wadyå punggåwå pangarså, nglamar
dhatêng Kahyangan Surålåyå.
Sang prabu andhahar ing atúr, lajêng utusan Dityå Kålå Pragålbå,
mundhi nawålå panglamar.
Bibaran paséwakan.
5. Ing pasowanan jawi dênåwå, Dityå Kålå Pragålbå, Kålå
Sonåpracékå, Kålå Córómóndó, Kyai Téjåmantri, Såråhitå lan wadyå
dityå.
Ngrêmbag tåtå tåtå ing damêl, lajêng bidhal.
6. Madêgíng wånå Krêndhåwahånå, Bathårå Gånå kapati tåpå bråtå,
sêmadi maladi hêníng, nyuwún dhatêng Hyang Måhå Kawåså, sagêda
ruwat anggènipún salah kadadèn, rupi dênåwå muståkå dwipånggå.
Bótên watawís dangu Bathari Durga rawúh, paríng sabdå, milanipún
salah kadadèn rupi dênåwå múståkå dwipånggå, margi nalikå
samantên nuhóni wêcaníng papasthèn, bilíh Prabu Kålå Nilårudråkå
punika satuhu sakalangkúng sakti måndrågunå, bótên wóntên titah ing
marcåpådå ingkang sagêd ngasórakên kasêktènipún, kajawi ing
bénjíng putranipún Bathårå Guru ingkang miyós salah kadadèn, rupi
dênåwå muståkå dwipånggå.
Wêkasan kalaksanan, Prabu Kålå Nilårudråkå sawadya sagêd sirnå
déníng Bathårå Gånå, sírna mêmalaníng Déwå.
Nangíng ing sapunika sampún kalamangsanipún Bathårå Gånå rinuwat
dadós rupi bagús, kanthi sarånå kapuríh têtulúng malíh karépótaning
Déwå, nyirnakakên råjå dênåwå Prabu Kålå Iråmbå sawadyå ingkang
nêdyå ngrisak Kahyangan Surålåyå.
Bathårå Gånå ngèstókakên dhawúh, nyuwún pamít, lajêng bidhal.
Lampahipún Bathårå Gånå samargi margi tansah têtulúng dhatêng
pårå janmi ingkang ambêtahakên, inggíh punikå ingkang dipún
wastani tåpå Ngramé.
Kocap lampahipún Dityå Kålå Pragalbå sawadyå sampún ngambah
èrèng èrèngíng wukír Jamúrdipå, kapapag Bathårå Citråråtå sawadyå.
Sulayaníng rêmbag, dadós prang Bótên watawís dangu Bathårå Gånå
dhatêng ambantu prang pårå Déwå, wêkasan pårå dênåwå kasór
pêrangipún, sami lumajêng ngunduri.
Bathårå Gånå lan Bathårå Citråråtå sawadya ngêmpal dadós
satunggal, sami nutugakên lampah.

ditya_kalappragalba
Dityå Kålå Pragalbå


 kds penutup
wangsul-manginggil

казино joycasino отзывытреногикомпания полигон отзывы

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

8535770
  Hari ini     :  Hari ini :746
  Kemarin     :  Kemarin :921
  Minggu ini   :  Minggu ini :1423
  Bulan ini   :  Bulan ini :10945
Kunjungan Tertinggi
04-17-2020 : 6517
Online : 17

Kontak Admin.

email-kidemang