᭛᭤

 

22 Lampahan Bathara Brama Krama - 04
= 04 / 04 =

10. Madêg ingpråjå Gilíngåyå, Prabu Kålå Iråmbå, patíh lan pêpak pårå wadyå, ngajêng ajêng utusan.
Bótên watawís dangu Kyai Téjåmantri lan Såråwitå sowan dumrójóg tanpå tinimbalan. Atúr uningå, bilíh wadyå punggåwå utusan sami pêjah sadåyå mêngsah Bathårå Wisnu.
Prabu Kålå Iråmbå sakalangkúng dukanipún, ngêrigakên wadyåbålå
sikêp sangkêp sagagamaning prang, lajêng bidhal nglurúg dhatêng
Kahyangan.
11. Madêg ing Kahyangan Junggríngsalåkå, Bathara Guru dipún sowani
Bathårå, Narådå lan sadayå pårå Déwå, ngaturakên kawóntênaníng
lêlampahan.
Katungkå sowanipún Bathårå Gånå dipún iríd Bathårå Citråråtå lan
sadayanipún.
Bathårå Gånå matúr dhatêng Bathårå Guru, nyuwún dipún ruwat rupi
bagus kadós pårå putrå Déwå sanèsipún.
Bathårå Guru trênyúh ing panggalíh, nglênggånå lêlampahan ingkang
sampún kalampahan.
Lajêng marêngakên panuwunipún ingkang putrå Bathårå Gånå.
Nuntên dhawúh dhatêng Bathårå Bråmå, kapuríh dadós lêlantaran
ngruwat ingkang rayi dadós rupi bagús kadós pårå sadhèrèk
sadhrèkipún.
Bathårå Bråmå matúr sandikå, lajêng bidhal kaliyan Bathårå Gånå.
Pårå Déwa sami andombani tut wingkíng.
12. Madêg pakuwónipún påråyåka. Prabu Kålå Iråmbå nuju wóntên
salêbêtipún pakuwón, kadhatêngan Bathårå Bråmå lan Bathårå
Gånå.
Bathårå Brama ngandika, manawi sanyatå Prabu Kålå Iråmbå
kapéngín rabi widådari, kêdah bêkti dhatêng Bathårå Guru lan pårå
Déwå, sarta purún kurban, ambucal kawadhaganipún, supadós
jiwanipún manunggal kaliyan Bathårå Gånå.
Prabu Kålå Iråmbå matúr sandikå ngèstókakên dhawúh kanthi
madhêp mantêp ing manah.
Prabu Kålå Iråmbå mapan, lajêng dipún sórót nétranipún Bathårå
Bråmå ingkang têngah, ingkang bêntèr sangêt, ngantós dumugi pêjah,
kuwandå sirnå lêbúr.
Yitmanipún kapanjingakên dhatêng hangganipún Bathårå Gånå, déné
Bathårå Gånå kapuja dadós kawadhagan rupi bagús.
Nuntên késah sakíng ngriku, sarwi sêsumbar dhatêng wadyå yakså,
manawi ratu gustinipún sampún pêjah.
Manawi bótên narimahakên, kapuríh nututi lampahipún.
Patíh Kålå Wisudhåyakså sangêt ing dukanipún, ngêrigakên
wadyåbålå, têrús nututi palajêngipún Bathårå Bråmå lan Bathårå
Gånå bagús.
13. Madêg ing Kahyangan Junggríngsalåkå, Bathårå Guru dipún adhêp
Bathårå Narådå lan pårå Déwå, nampi sowanipún Bathårå Bråmå,
kawadhagan lan jiwanipún Bathårå Gånå, lan ngaturakên sadayå
lêlampahanipún.
Bathårå Guru paríng sabdå, bilíh kawadhaganipún Bathårå Gana
ingkang sampún sajiwå kaliyan Prabu Kålå Iråmbå, rupi bagús, têtêp
dipún anggêp putrå, kaparingan jêjibahan ngimpún kapustakanipún
pårå Déwå, ing bénjíng wênang rabi widadari, kaparingan nåmå
Bathara Måhådéwå.
Sartå Kahyanganipún Bathårå Bråmå kaparingan nåmå Kahyangan
Swargåwahånå inggíh Kahyangan Swargå dúksinå.
Katungkå sowanipún Bathårå Citråsénå, atúr uningå, manawi wadyå
yakså sóróh amúk wóntên ing Rêpatkapanasan.
Pårå Déwa énggal bidhal mapagakên mêngsah.
Ing payudan, pêrangipún wadyå yakså mêngsah wadyå dênåwå,
wêkasan Patíh Kålå Wisudhåyakså pêjah déníng Bathårå Bråmå,
wadyåbålå yakså dhadhal mawút sírnå lêbúr tumpês tapís dipún
amúk pårå Déwa ingkang dipún manggalani Bathårå Bayu.
Tayungan.
14. Madêg ing Kahyangan Junggríngsalåkå, Bathårå Guru, Bathårå
Narådå lan pêpak pårå Déwa, sami sukå sukå déné sampún kalís ing
bêbåyå.

Tancêp Kayón.

bathara_mahadewa
Bathara Mahadewa

 kds penutup
wangsul-manginggil

mfx broker форекссковорода вок чугунная биолнаписать отзыв

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

8535818
  Hari ini     :  Hari ini :794
  Kemarin     :  Kemarin :921
  Minggu ini   :  Minggu ini :1471
  Bulan ini   :  Bulan ini :10993
Kunjungan Tertinggi
04-17-2020 : 6517
Online : 15

Kontak Admin.

email-kidemang