Suluk Pedhalangan - 

Sulúk Padhalangan 09

 
   
Mulat mara Sang Arjjunsêmu kamnuan ksrêpan ri tingkah i musuh nirn paꧤa kadang taya wwang wanèh, hana pwa na anak íng yayah mwang ibu lèn uwwnggêh paman, makadi npa alya Bhsma sira sang dwijnggéh Guru.
Sêkar íng nginggíl punikå nyariyósakên mangu manguníng panggalihipún Arjunå anggènipún badhé mangsah pêrang íng Bharatayudda, sarêng prikså bilíh mêngsah mêngsahipún íngkang kêdah dipún brastå punikå taksíh kadang kadéyanipún piyambak, pårå pinisêpúhipún tuwín pårå (tilas) Gurunipún. Amargi pangalihipún saklangkúng trênyuh lan rumaós bótên mêntålå mrajåyå mêngsah mêngsahipún, Arjunå lajêng nyuwún dhatêng Prabu Krêsnå supadós Bharatayudda dipúnsandèkakên kémawón.

Kasêbat íng sêrat Bhagawadgita, awít sakíng sangêtíng lan karêrantaníng panggalihipún, sasampúnipún mriksani mêngsah mêngsahipún, Arjunå lajêng ambrúk kapidhårå wóntên íng salêbêtíng krétanipún, Sarêng sampún èngêt púrwå duksinå, Arjunå lajêng dipún sulang sulangakên déníng Prabu Krêsnå bab ”Dharmanipún Satryå” lan dipún wêjang íng babagan Sangkan Paran. Wasananipún Arjunå lajêng katêtangi panggalihipún, madêg suraníng panggalíh nêdyå mbrastå mêngsah mêngsahipún.

Wóntên íng pagêlaran ringgít púrwå sêkar punikå kangé sulukan (ådå ådå) adêgan Arjunå.

Katranganíng têmbúng têmbúngipún :

1. Mulat (ulat + sêsêlan : um) = ndulu, ningali, nolèh.
2. Mara (têmbúng linggå, sanès têmbúng anꧤahan íngkang sakíng linggå
    ”para”) = kalêbêt ”partikêl pêmêntíng” kangé nyangêtakên suraós.
3. Sang Arjunsêmu = Sang Arjunå + asêmu (katingal kadós, katingal radi).
4. Mnua = manungså, tiyang. Kamanusan = (Walandi aangedaan, geroerd,
    verbaasd) mêsakakên, trênyúh, manahipún, gumún.
5. Ksrêpan (ka + srêp/sêrêp + an) = trênyúh, karêrantan panggalihipún
    (Indonesia : pilu hati).
6. Tingkah = kawóntênan, ꧤapúkan, tatanan (Indonesia : keadaan, susunan,
    peraturan).
7. Pada kadang = sadåyå (kaprênah) saꧤèrèk.
8. Taya wwang wanèh = bótên wóntên tiyangipún sanès (bótên wóntên
     íngkang sanès saꧤèrèk).
9. Hana pwanganak íng yayah mwangibu = wóntên kaponakan sakíng pancêr
    jalêr (sakíng båpå) lan sakíng pancêr èstri (sakíng ibu).
10. Lèn = lan, ugi, sanès (sanèsipún).
11. nggêh = sêsambêtanipún saꧤèrèk kaprênah ..... (Indonesia : pertalian
      saudara).
12. Lèn uwwnggêh (uwa + anggeh) paman = lan ugi íngkang kaprênah uwå
      sartå paman.
13. Makdi (maka + adi) = langkúng langkúng (Indonesia : terutama) :
      kadóstå.
14. Sira sang dwijnggêh (dwija + anggeh) Guru = panjênênganipún Sang
      andhitå punikå kaprênah Guru.

Suraósipún :

(Nalikå) mriksani (mêngsah mêngsahipún íngkang wóntên íng barisan Korawa) Sang Arjunå katingal sajak trênyúh lan karêratan panggalihipún, jalaran kawóntênaníng mêngsah mêngsahipún (íngkang baꧤé linawan íng madyaníng pêrang Bharatayudda), sadåyå kaprênah kadang kadéyanipún piyambak, bótên wóntên tiyangipún sanès (íngkang sanès saꧤèrèk) : wóntên íngkang kaprênah kaponakan sakíng pancêr jalêr (sakíng båpå) lan sakíng pancêr èstri (sakíng ibu), lan ugi wóntên íngkang kaprênah uwå utawi paman, langkúng langkúng Prabu Salyå lan Bhismå.

Panjênênganipún Sang Panꧤitå (maksúdipún Panꧤitå Dronå) kaprênah Guru.

Sumber : Pustaka Wayang

 kds penutup
wangsul-manginggil

broker mfxпосуда для кухни москвалобановский александр отзывы

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

7396977
  Hari ini     :  Hari ini :698
  Kemarin     :  Kemarin :919
  Minggu ini   :  Minggu ini :6183
  Bulan ini   :  Bulan ini :19984
Kunjungan Tertinggi
08-21-2016 : 1963
Online : 18

Kontak Admin.

email-kidemang